Teksti suurus:

Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2010, 28

Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele
[RTL 2007, 44, 749 - jõust. 01.06.2007]

Vastu võetud 28.04.2003 nr 64
RTL 2003, 55, 802
jõustumine 11.05.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.12.2004RTL 2005, 4, 3009.01.2005
15.05.2007RTL 2007, 44, 74901.06.2007(rakendatakse majandusaasta aruannete koostamisel aruandeperioodide kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2006. a või hiljem)
12.12.2008RTL 2008, 99, 140101.01.2009
29.11.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» § 88 lõike 3 alusel.
[RTL 2005, 4, 30 - jõust. 09.01.2005]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded Tagatisfondi (edaspidi Fond) majandusaasta aruande koostamisele ja selle sisule.

§ 2.   Majandusaasta aruanne

  (1) Fondi raamatupidamist ja aruandlust korraldatakse, lähtudes «Raamatupidamise seadusest», «Tagatisfondi seadusest» (edaspidi seadus), käesolevast määrusest ning muudest õigusaktidest, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Fondi raamatupidamisele ja -aruandlusele ei kohaldata "Raamatupidamise seaduse" §-des 15, 18 ja 20 kasumiaruande ja omakapitali muutuste aruande kohta sätestatut.

  (2) Fondi majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ning tegevusaruandest, millele lisatakse audiitori järeldusotsus.
[RTL 2005, 4, 30 - jõust. 09.01.2005]

§ 3.   Raamatupidamise aastaaruanne

  (1) Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, Fondi ja osafondide liikumise aruandest (edaspidi liikumisaruanne), rahavoogude aruandest ja aastaaruande lisadest.

  (2) Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse euro täpsusega.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Raamatupidamise aastaaruandega koos esitatakse Fondi juhataja kirjalik deklaratsioon, mis on raamatupidamise aruande lahutamatu osa ja millele kirjutab koos kuupäeva märkimisega alla Fondi juhataja, kes deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab järgmist:
  1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses kas Eesti hea raamatupidamistavaga või rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega;
  2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Fondi ja osafondide finantsseisundit, majandustulemust ning rahavoogusid;
  3) Fond on jätkuvalt tegutsev.

  (4) Juhul kui mõni käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuetest ei ole täidetud, avalikustatakse see asjaolu deklaratsioonis ning kirjeldatakse põhjusi.
[RTL 2005, 4, 30 - jõust. 09.01.2005]

§ 4.   Bilanss

  Fond koostab bilansi vastavalt «Raamatupidamise seaduse» lisas 1 toodud bilansiskeemile.

§ 5.   Liikumisaruanne

  (1) Liikumisaruande koostamisel võetakse aluseks käesoleva määruse lisas «Fondi ja osafondide liikumise aruanne» toodud struktuur.

  (2) Liikumisaruanne koostatakse osafondide lõikes. Liikumisaruande punktide 5 kuni 9 tulu- ja kulukirjete jaotused osafondide lõikes võib liikumisaruande asemel esitada aastaaruande lisades.

  (3) Finantstulusid ja -kulusid võib esitada liikumisaruandes netomeetodil juhul, kui finantstulud- ja kulud on tekkinud ühest ja samast Fondi tegevusest ning kui nende netomeetodil esitamine kajastab objektiivsemalt tehingute tervikpilti ja sisu.

  (4) Fond võib liikumisaruande kirjete nimetusi täpsustada, lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks liikumisaruande informatiivsusele ja loetavusele.

  (5) Liikumisaruande punkti 4 kirjed kajastatakse kassapõhiselt, ülejäänud kirjed kajastatakse tekkepõhiselt.
[RTL 2007, 44, 749 - jõust. 01.06.2007]

  (6) Aruandeaastal nullväärtusega kirje esitatakse ainult siis, kui eelneval aruandeaastal oli sel kirjel nullist erinev summa.

§ 6.   Raamatupidamise aastaaruande lisad

  Fond avalikustab aastaaruande lisades järgmised andmed:
  1) «Raamatupidamise seaduse» lisas 3 sätestatud andmed;
  2) aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted;
  3) selgitused bilansi ja liikumisaruande ning rahavoogude aruande oluliste kirjete ning nende muutumise kohta aruandeperioodil;
  4) erinevate tulu- ja kulukirjete otseste ja kaudsete tulude ja kulude jaotamise põhimõtted ning jaotuse osafondide vahel;
  5) bilansivälised nõuded ja kohustused osafondide lõikes (sh fondiosaliste tähtajaks laekumata osamaksed);
  6) muud olulised asjaolud õige ja õiglase ülevaate andmiseks Fondi ja osafondide finantsseisundist, majandustulemusest ning rahavoogudest, lähtudes eelkõige iga osafondi varade lahususest.
[RTL 2005, 4, 30 - jõust. 09.01.2005]

§ 7.   Tegevusaruanne

  Fond esitab tegevusaruandes järgmised andmed:
  1) «Raamatupidamise seaduse» §-s 24 sätestatud andmed;
  2) hüvitiste ja toetussummade väljamaksmine (sh väljamaksmata hüvitised ja toetussummad);
[RTL 2008, 99, 1401 - jõust. 01.01.2009]
  3) Fondi tegevus pankrotiprotsessides;
  4) osafondide vahendite paigutamine ja investeeringud;
  5) tagamise ja hüvitamise piirmäärade muutumine;
  6) muudatused Fondi tegevust puudutavates õigusaktides;
  7) osafondide kvartaalsete osamakse määrade muutmised;
  8) Fondi töökorraldus;
  9) Fondi tegevuse avalikustamine;
  10) Fondi tegevussuunad tulevikus.

§ 8.   Majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjastamine

  (1) Fond esitab majandusaasta aruande Fondi nõukogule kinnitamiseks selliselt, et oleks tagatud selle avalikustamine seaduse § 94 lõikes 2 nimetatud tähtajal.

  (2) Fondi majandusaasta aruandele kirjutavad koos kuupäeva märkimisega alla Fondi juhataja ja kõik nõukogu liikmed.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse majandusaasta aruannete koostamisel aruandeperioodide kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2004 või hiljem.
[RTL 2005, 4, 30 - jõust. 09.01.2005]

Lisa Fondi ja osafondide liikumise aruanne

/otsingu_soovitused.json