Teksti suurus:

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi põhimäärus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2011, 7

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi põhimäärus

Vastu võetud 15.01.2004 nr 6
RTL 2004, 8, 124
jõustumine 26.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.10.2009RTL 2009, 81, 117802.11.2009
03.11.2011RT I, 10.11.2011, 101.01.2012

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ning «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõgeva Sordiaretuse Instituut (lühend Jõgeva SAI, inglise keeles The Jõgeva Plant Breeding Institute; edaspidi instituut) on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas asuv riigi teadus- ja arendusasutus.

  (2) Instituut juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, põllumajandusministri määrustest ja käskkirjadest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

  (3) Instituudil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning eelarve.
[RT I, 10.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (31) Instituudil on oma embleem, mida võib kasutada instituudi kirja- ja dokumendiplangil ning muul instituudi trükisel ja meenel. Instituudil on määruse lisa kohane logo, mida kasutatakse samas kehtestatud korras.
[RTL 2009, 81, 1178 - jõust. 02.11.2009]

  (32) Instituut kasutab riigivappi «Riigivapi seaduse» kohaselt.
[RTL 2009, 81, 1178 - jõust. 02.11.2009]

  (33) Instituut kasutab riigilippu «Eesti lipu seaduse» kohaselt.
[RTL 2009, 81, 1178 - jõust. 02.11.2009]

  (4) Instituudi aadress on Aamisepa 1, Jõgeva alevik, 48309 Jõgeva maakond. Instituudi direktor võib kooskõlastatult Põllumajandusministeeriumiga määrata instituudi struktuurüksuse teise asukoha.

§ 2.   Instituudi eesmärk, tegevusvaldkond ja põhiülesanded

  (1) Instituudi teadus- ja arendustegevuse eesmärk on põllumajandustootmise efektiivsuse ja konkurentsivõime suurendamine ning põllumajandussaaduste kvaliteedi parandamine uute sortide aretamise ja kasutuselevõtu teel.

  (2) Instituudi tegevusvaldkond on põllumajanduskultuuride sordiaretus ja algseemnekasvatus, taimekasvatuse alased alus- ja rakendusuuringud, arendustegevus, innovatsioon ning geneetiliste ressursside säilitamine.

  (3) Instituudi põhiülesanded oma tegevusvaldkonnas on:
  1) põllumajanduskultuuride uute sortide aretamine;
  2) sortide säilitusaretuse tagamine;
  3) sortide viljelemise agrotehnika väljatöötamine ning täiustamine;
  4) kõrgpaljundus- ja sertifitseeritud seemnete müügiks tootmine ja turustamine;
  5) sortide ja väärtuslike aretiste säilitamine geenipangas;
  6) taimekasvatuslikud alus- ja rakendusuuringud uute teadmiste saamiseks;
  7) arendustegevus ja innovatsioon uute teadmiste rakendamiseks;
  8) uurimistöö tulemuste publitseerimine;
  9) teadusliku uurimistöö, arendustegevuse, innovatsiooni ja majandustegevuse alane koostöö Eesti ja teiste riikide õppe-, teadus- ja arendusasutuste, ettevõtjate ning institutsioonidega;
  10) nõuandetegevuse ja tööalase ning vabaharidusliku koolituse korraldamine oma pädevuse piires.

  (4) Instituut säilitab aretatud sortide ja väärtuslike aretiste säilikud ja geneetilise ressursi.

§ 3.   Instituudi juhtimine

  (1) Instituudi direktor:
  1) juhib instituudi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab instituudile pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab instituudi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab oma tegevusest aru põllumajandusministrile;
  3) vastutab instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  4) tagab instituudi eelarveprojekti koostamise ja esitab instituudi kulude eelarve põllumajandusministrile kinnitamiseks;
  5) esitab vähemalt üks kord aastas teadusnõukogule aruande instituudi teadus-, arendus- ja majandustegevuse kohta;
  6) esindab instituuti ja volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid;
  7) sõlmib, muudab ja lõpetab lepinguid õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  8) määrab instituudi struktuuri ja töökorralduse;
  9) kehtestab instituudi asjaajamiskorra ning muud sisemist töökorraldust reguleerivad eeskirjad, korrad ja juhendid;
  10) sõlmib, muudab ja lõpetab instituudi töötajatega töölepinguid;
  11) teeb põllumajandusministrile ettepanekuid oma tegevusvaldkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamiseks ning õigusaktide muutmiseks;
  12) kinnitab instituudi osutatavate teenuste hinnad.
[RT I, 10.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Instituudi juhtimiseks annab direktor käskkirju.

  (3) Instituudi direktorit asendab tema äraolekul selleks tema poolt määratud asetäitja.

  (4) Instituudi teadusnõukogu:
  1) annab heakskiidu instituudi põhiülesannete täitmiseks teadus-, arendus- ja majandustegevuse strateegiateled;
  2) korraldab avaliku konkursi instituudi direktori ametikoha täitmiseks;
  3) valib avaliku konkursi korras instituudi teadustöötajad;
  4) annab hinnangu instituudi teadustulemustele ja -töö jätkamise otstarbekusele, instituudi teadus-, arendus- ja majandustegevuse aruannetele ning heakskiidu uutele teadus- ja arendustegevuse projektide taotlustele;
  5) annab heakskiidu instituudi struktuuriüksuse moodustamisele või ümberkorraldamisele.
[RT I, 10.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Instituudi tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks põhimääruses määratud ulatuses moodustatakse vähemalt üheksaliikmeline teadusnõukogu, mille koosseisus vähemalt neljandiku moodustavad põllumajandustootjate esindajad. Teadusnõukogu koosseisu kinnitab põllumajandusminister direktori ettepanekul. Põllumajandusminister võib teadusnõukogu esimehe, aseesimehe või liikme igal ajal tagasi kutsuda.

  (6) Teadusnõukogu tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või vähemalt 1/3 liikmete kirjalikul nõudmisel. Teadusnõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.

  (7) Teadusnõukogu on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Teadusnõukogu võtab otsused vastu häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav hääl esimehel või tema puudumise korral aseesimehel. Teadusnõukogu liikmetel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks. Kõik teadusnõukogu koosolekud protokollitakse.

§ 4.   Instituudi vara ja finantseerimine

  (1) Instituudi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Instituudi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, majandustegevusest laekuvast tulust ja muudest allikatest.

§ 5.   Aruandlus, kontroll ja järelevalve
[RT I, 10.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (1) Instituut peab finants- ja statistilist arvestust ning koostab ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Instituut esitab oma tegevuse ülevaated Põllumajandusministeeriumile viimase kehtestatud korras.

  (3) Instituudile riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist kontrollitakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Instituudi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostatakse teenistuslikku järelevalvet seadusega sätestatud korras.
[RT I, 10.11.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 6.   Instituudi ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Instituudi tegevuse korraldab ümber või lõpetab Vabariigi Valitsus Põllumajandusministeeriumi ettepanekul, kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu seisukoha.

§ 7.   Ministri määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 

/otsingu_soovitused.json