Teksti suurus:

Tolliseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2015, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.11.2015 otsus nr 687

Tolliseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.10.2015

§ 1.  Tolliseaduse muutmine

Tolliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksu- ja Tolliameti ametnikud kannavad teenistuses olles ettenähtud juhtudel vormiriietust. Vormiriietust võivad ettenähtud juhtudel kanda ka Maksu- ja Tolliameti töötajad ja Sisekaitseakadeemia üliõpilased.

(2) Maksu- ja Tolliameti ametnike vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjelduse ning kandmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(3) Vormiriietuse kandjad, vormiriietuse andmise korra ja kandmise tähtajad määrab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik käskkirjaga.”;

2) paragrahvi 37 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Füüsiline isik võib tollideklaratsiooni asemel esitada reisija deklaratsiooni, kui liiduvälisest riigist Eestisse toimetatav kaup ei ole kaubanduslikku laadi. Kaubanduslikku laadi kauba korral võib esitada reisija deklaratsiooni siis, kui kaubasaadetise kogus ega väärtus ei ületa liidu õigusaktis sätestatud statistilist läve.”;

3) paragrahvi 39 lõiked 4–6 tunnistatakse kehtetuks;

4) seadust täiendatakse peatükkidega 82 ja 83 järgmises sõnastuses:

82. peatükk
INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSKAITSE TAGAMINE TOLLIS

§ 722. Intellektuaalomandi õiguste rikkumise kindlakstegemine tollis

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003 (ELT L 181, 29.06.2013, lk 15–34), artikli 26 lõikes 9 nimetatud menetluse, kus otsustatakse, kas tegemist on intellektuaalomandi õiguste rikkumisega, võib nimetatud määruse kohaselt õigustatud isiku taotlusel läbi viia tollis.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlusele peab olema kinnipeetud kauba kohta lisatud tõenditega põhjendatud hinnang, mille alusel saab otsustada, kas tegemist on intellektuaalomandi õiguste rikkumisega.

83. peatükk
TIR-MÄRKMIKE ALUSEL TOIMUVA RAHVUSVAHELISE KAUBAVEO KONVENTSIOONI RAKENDAMINE

§ 723. TIR-märkmike kasutamise loa andja

(1) TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo konventsiooni (edaspidi TIR-konventsioon) 9. lisa II osa kohaselt TIR-märkmike kasutamise loa andmiseks pädev haldusorgan on Maksu- ja Tolliamet (edaspidi TIR-märkmike kasutamise loa andja).

(2) Valdkonna eest vastutav minister võib TIR-märkmike kasutamise loa andmise ülesande halduslepinguga üle anda TIR-konventsiooni 9. lisa I osas sätestatud nõuetele vastavale ühingule (edaspidi garantiiühing).

§ 724. TIR-märkmike kasutamise loa taotlemine

(1) Isik, kes soovib saada loa TIR-märkmike kasutamiseks, esitab taotluse TIR-märkmike kasutamise loa andjale ning lisab taotlusele enda kohta järgmised andmed ja dokumendid:
1) auditeeritud majandusaasta aruanne või juhatuse liikme allkirjastatud majandusaasta aruanne, kui seadusest ei tulene auditeerimiskohustust;
2) autoveoseaduse §-s 4 nimetatud ühenduse tegevusloa number ja kehtivusaeg;
3) rahvusvahelisel veol kasutatavate sõidukite registreerimisnumbrid, nende sõidukite omanike nimed, ja kui sõiduki omanik ei ole TIR-märkmike kasutamise loa taotleja, ka sõiduki vastutava kasutaja nimi;
4) autoveoseaduse §-s 7 sätestatud nõuetele vastavate veokorraldajate nimed, isikukoodid ja ametipädevust tõendavate dokumentide koopiad;
5) autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktis 1 nimetatud tingimustele vastavate veoautojuhtide nimed, isikukoodid, kutsetunnistuste koopiad või ametikoolituse läbimist tõendava märkega autojuhilubade koopiad;
6) TIR-konventsiooni nõuete täitmise kinnitus vastavalt TIR-konventsiooni 9. lisa II osa punkti 1 alapunktile e.

(2) Kui TIR-märkmike kasutamise loa taotleja ei ole käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud sõiduki omanik, peab TIR-märkmike kasutamise loa taotleja olema märgitud sõiduki registreerimistunnistusele vastutava kasutajana.

§ 725. Loakomitee

(1) Loakomitee on pädevate asutuste esindajatest moodustatud organ, mille ülesandeks on hinnata TIR-märkmike kasutamise luba taotleva isiku vastavust TIR-konventsiooni nõuetele, pädevust rahvusvahelise veo teostajana, oluliste või korduvate tolli- või maksuseaduste rikkumiste puudumist ning isiku finantsolukorra usaldusväärsust.

(2) Loakomitee koosseisu kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. Loakomitee liikmeks määravad oma esindaja garantiiühing, Maksu- ja Tolliamet ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Igale loakomitee liikmele nimetatakse vähemalt üks asendusliige.

§ 726. TIR-märkmike kasutamise loa andmine

(1) TIR-märkmike kasutamise loa andja edastab käesoleva seaduse § 724 kohase taotluse loakomiteele.

(2) Loakomitee teeb loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta konsensuse alusel TIR-märkmike kasutamise loa andjale põhjendatud ettepaneku.

(3) TIR-märkmike kasutamise loa andja teeb TIR-märkmike kasutamiseks loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta kirjaliku otsuse 30 päeva jooksul käesoleva seaduse § 724 kohase taotluse saamisest arvates ning teeb selle teatavaks taotlejale ja garantiiühingule.

§ 727. TIR-märkmike kasutamise võimaldamine

Garantiiühing võimaldab TIR-märkmike kasutamise loa saanud isikul TIR-märkmikke kasutada lepingu alusel, kui isik on täitnud tagatise saamiseks esitatud nõuded ja tasunud TIR-märkmike kasutamise tasud. Nimetatud nõuded ja tasud avaldatakse garantiiühingu kodulehel.

§ 728. TIR-märkmike kasutamise loa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) TIR-märkmike kasutamise loa saanud isik teavitab viivitamata TIR-märkmike kasutamise loa andjat muudatustest käesoleva seaduse § 724 lõike 1 punktides 2–5 nimetatud andmetes.

(2) Kui loakomitee liige saab teabe, et TIR-märkmike kasutamiseks loa saanud isik on rikkunud TIR-konventsiooni nõudeid, esitab loakomitee liige viivitamata TIR-märkmike kasutamise loa andjale kirjalikult põhjendatud ettepaneku TIR-märkmike kasutamise loa peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

(3) TIR-märkmike kasutamise loa andja otsustab TIR-märkmike kasutamise loa kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise.

(4) TIR-märkmike kasutamise loa kehtivuse peatamisel teatab TIR-märkmike kasutamise loa andja TIR-märkmike kasutamise loa saanud isikule kirjalikult loa peatamise põhjused ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui TIR-märkmike kasutamise loa saanud isik ei ole puudusi määratud tähtpäevaks kõrvaldanud ega taotlenud puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamist, tunnistab TIR-märkmike kasutamise loa andja loa kehtetuks.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. detsembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json