Teksti suurus:

Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2017, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.11.2017 otsus nr 170

Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.10.2017

§ 1.  Toiduseaduse muutmine

Toiduseaduse § 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Uuendtoit ja geneetiliselt muundatud toit

(1) Uuendtoitu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (ELT L 327, 11.12.2015, lk 1–22), tähenduses võib turule viia üksnes nimetatud määruse nõuete kohaselt.

(2) Toiduks kasutatavat geneetiliselt muundatud organismi ja geneetiliselt muundatud toitu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23) tähenduses võib turule viia üksnes nimetatud määruse nõuete kohaselt.

(3) Pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 5 lõike 2 tähenduses on Veterinaar- ja Toiduamet.”.

§ 2.  Söödaseaduse muutmine

Söödaseaduse § 14 lõiked 12 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json