Teksti suurus:

Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2017, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.11.2017 otsus nr 171

Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.10.2017

Kalandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 37 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kalamajanduslik riigiabi loetakse nõukogu määruse (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 248, 24.09.2015, lk 9–29), artikli 4 lõike 6 kohaselt heakskiidetuks;”;

2) paragrahvi 37 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) Euroopa Liidu Nõukogu on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 alusel otsustanud, et kalamajanduslik riigiabi on siseturuga kokkusobiv.”;

3) paragrahvi 37 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kalamajanduslikku riigiabi võib anda muu seaduse alusel ja korras, kui selleks on Maaeluministeeriumi kaudu esitatud kalamajandusliku riigiabi teatis, mille kohta Euroopa Komisjon on teinud lubava otsuse, või kalamajandusliku grupierandi teatis või kui kalamajanduslik riigiabi loetakse nõukogu määruse (EL) 2015/1589 artikli 4 lõike 6 kohaselt heakskiidetuks.”;

4) paragrahvi 38 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui riigiabi annab riik Maaeluministeeriumi või PRIA kaudu, koostab kalamajandusliku riigiabi teatise Maaeluministeerium komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.04.2004, lk 1–134), kohaselt ja kooskõlas riigiabi suunistega.”;

5) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui riigiabi andja otsustab Euroopa Komisjonile esitatud kalamajandusliku riigiabi teatise tagasi võtta, esitab ta sellekohase taotluse Maaeluministeeriumile, kes edastab selle Eesti Vabariigi alalisele esindusele Euroopa Liidu juures, kes esitab selle Euroopa Komisjonile.”;

6) paragrahvi 46 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Abi andmise kavatsuses märgib abi andja vähemalt abi nimetuse ja abi suuruse ühe kalendriaasta kohta.”;

7) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Maaeluministeerium esitab käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt arvutatud kavandatava vähese tähtsusega abi summa riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile.”;

8) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Maaeluministeerium kasutab kalamajandusliku vähese tähtsusega abi andmise üle arvestuse pidamiseks ning aruandluseks riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri asjakohaseid andmeid.”;

9) seaduse 8. peatükki täiendatakse §-dega 471 ja 472 järgmises sõnastuses:

§ 471. Andmete kandmine riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse

Abi andja esitab tema kaudu antud käesoleva seaduse § 43 lõikes 1 nimetatud kalamajandusliku vähese tähtsusega abi andmed riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile.

§ 472. Kalamajandusliku riigiabi läbipaistvusnõude täitmine

(1) Komisjoni määruse (EL) nr 1388/2014 artikli 9 lõike 1 punktis c ja lõikes 2 ning riigiabi suunistes nimetatud summat ületava üksikabi andmise korral sisestab kalamajandusliku riigiabi andja komisjoni määruse (EL) nr 1388/2014 III lisas nimetatud andmed Euroopa Komisjoni asjaomasele veebilehele nelja kalendrikuu jooksul abi andmisest arvates ning maksusoodustuse vormis abi andmise korral kümne kalendrikuu jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäevast arvates. Kalamajandusliku riigiabi andja teatab sellest viivitamata Maaeluministeeriumile.

(2) Maaeluministeerium kontrollib abi andja sisestatud andmeid ning teeb need Euroopa Komisjoni asjaomasel veebilehel avalikkusele kättesaadavaks komisjoni määruses (EL) nr 1388/2014 sätestatud tähtpäevaks.

(3) Maaeluministeeriumil on õigus nõuda abi andjalt lisaandmete esitamist.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json