Teksti suurus:

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2017, 9

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 02.11.2017 nr 43

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 333 lõike 3 alusel.

§ 1.   Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruses nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui isik, kes on vastavat õigust omamata eemaldanud looduslikust seisundist loodusvara, väljutanud keskkonda saasteaineid või kõrvaldanud jäätmeid, esitab deklaratsiooni keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu, peab ta deklaratsioonis lisaks käesoleva määruse lisas esitatud vormil nõutud andmetele esitama vastavalt ka järgmised andmed:
1) käesoleva määruse lisas 1 „Vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon” esitatud vormi täitmisel – veehaarde liik, veekogu liik, veehaarde seos maavarade kaevandamisega, veehaarde kuuluvus, veehaarde asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse nimetus;
2) käesoleva määruse lisas 2 „Veesaastetasu deklaratsioon” esitatud vormi täitmisel – väljalaskme liik.”;

2) lisas 3 „Välisõhu saastetasu deklaratsioon” esitatud vormi all olev 6. märkus sõnastatakse järgmiselt:

„6. Välja „Soojuse tootmisel tekkinud CO2 heitkoguse osakaal kogu CO2 heitkogusest, %” täitmine on kohustuslik, kui väljal „Soojuse tootja” valiti „JAH”. Osakaal arvutatakse keskkonnatasude seaduse § 19 lõike 4 järgi ja esitatakse kuue kümnendkoha (0,000001) täpsusega.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json