Teksti suurus:

Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2017, 11

Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 08.11.2017 nr 72

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Põllumajandusuuringute Keskus

  (1) Põllumajandusuuringute Keskus (edaspidi keskus) on Maaeluministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) Keskuse ingliskeelne nimetus on Agricultural Research Centre.

  (3) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest.

§ 2.   Keskuse pitsat ja sümbolid

  (1) Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

  (2) Keskusel on oma nimega dokumendiplank. Dokumendiplangi kasutamise kord sätestatakse keskuse asjaajamiskorras.

  (3) Keskus kasutab riigivappi riigivapi seaduse kohaselt ja riigilippu Eesti lipu seaduse kohaselt.

§ 3.   Keskuse asukoht

  Keskuse aadress on Teaduse 4/6, Saku, 75501 Harju maakond. Väljaspool keskuse asukohta asuva struktuuriüksuse või töökoha asukoht ja postiaadress näidatakse struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 4.   Tegevusvaldkond

  Keskuse tegevusvaldkond on seemnete, taimekahjustajate, väetise, mulla, toidu, sööda ja taimse materjali analüüsimine ning taimekaitsevahendite jääkide ja saasteainete sisalduse määramine, riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesannete täitmine, põllumajanduskultuuride põldkatsete tegemine, põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute korraldamine ning Eesti maaelu arengukava hindamine, põllumajandustootjate majandustegevuse analüüsimine ning riikliku maaeluvõrgustiku üksuse ülesannete täitmine.

§ 5.   Keskuse ülesanded

  (1) Keskuse ülesanded valitsusasutuste teenindamiseks on järgmised:
  1) teha sordi registreerimiskatseid ning sordi riiklikke majanduskatseid, sealhulgas määrata sordi registreerimiseks ja sordilehte võtmiseks saagi kvaliteeti;
  2) teha sertifitseeritavast seemnepartiist võetud seemneproovi ning toidust, söödast, seemnetest, taimedest, taimsetest saadustest, mullast, väetisest ja muudest objektidest võetud proovi laboratoorset analüüsi, samuti seemne järelkontrolli põldkatseid, sealhulgas säilitada ja väljastada selleks vajalikku standardproovi;
  3) määrata taimekaitsevahendite jääkide ja saasteainete sisaldust taimsetes ja loomsetes saadustes ja mullas ning analüüsida taimekaitsevahendist võetud proove;
  4) määrata ohtlikke taimekahjustajaid;
  5) teha teravilja sekkumiskokkuostu korral vajalikku kontrolli ja analüüsida võetud proove;
  6) teha Eesti maaelu arengukava hindamistegevusi ja seiret ning levitada nende tulemusi;
  7) teha hea põllumajandustava seiret, mullauuringuid, mulla lubjatarbeuuringuid ja maakasutuse keskkonnamõju uuringuid ning korraldada põllumajanduskeskkonna seirega ja maaparandusseirega seotud tegevust;
  8) hallata põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi, sealhulgas koguda, töödelda ja analüüsida andmeid ning anda analüüsitud andmete alusel igal aastal välja kogumik, täita raamatupidamise andmebaasi kontaktasutuse ülesandeid ning edastada andmeid Euroopa Komisjonile;
  9) koostada kattetulu arvestust peamiste põllumajanduskultuuride ja -loomade liikide kaupa erinevatel saagi- ja produktiivsuse tasemetel;
  10) täita Eesti maaelu arengukavas nimetatud riikliku maaeluvõrgustiku üksuse ülesandeid;
  11) osaleda rahvusvahelises koostöös ja arendustoimingutes ning anda oma tegevusvaldkonna piires põllu- ja maamajanduslikule sektorile vajalikku teavet;
  12) säilitada ja uuendada mikroorganismide geneetilisi ressursse, täita nende kasutamisest tulenevate hüvede õiglase ja erapooletu jaotamise nõudeid ja rahvusvahelisi kohustusi;
  13) teha kindlaks põllumajandusmaa massiivi ruumiandmed ja kaalutud keskmine boniteet ning koostada põllumajandusmaa massiivide kaart.

  (2) Keskuse ülesanded oma tegevusvaldkonnas tellijate taotluste täitmisel on teha laboratoorseid analüüse, uuringuid ja põldkatseid ning hinnata toodete nõuetekohasust.

  (3) Keskus korraldab teabepäevi ja katsetab uusi analüüsimetoodikaid, osaleb oma tegevusvaldkonnas uute analüüsimeetodite väljatöötamises, rahvusvaheliste analüüsimetoodikate juurutamises ja rahvusvahelistes võrdluskatsetes ning korraldab oma pädevuse piires võrdluskatseid.

  (4) Keskus täidab konsulentidele kutsekvalifikatsiooni andva organi ülesandeid ja korraldab asjaomase komisjoni tööd.

  (5) Keskus kooskõlastab riikliku järelevalve teostamise käigus võetud kontrollproovide analüüsimise ja katsete tegemise metoodikad asjaomase riikliku järelevalveasutusega.

3. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 6.   Keskuse juht

  Keskust juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu valdkonna eest vastutav minister ministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§ 7.   Direktor

  (1) Direktor:
  1) juhib keskuse tööd ja korraldab ise või oma asetäitja kaudu keskuse tegevust ja keskuse pädevusse kuuluvate ülesannete täimist kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab keskusele pandud ülesannete täitmise eest;
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib temale vahetult alluva töötaja ning struktuuriüksuse tööd;
  3) kinnitab keskuse tööplaanid ja -aruanded, struktuuriüksuste põhimäärused ning muud asutusesisesed korrad;
  4) vastutab keskuse tegevust korraldavates õigusaktides sätestatud nõuete täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab ministeeriumi kantsleri kaudu aru valdkonna eest vastutavale ministrile;
  5) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku kinnitada keskuse struktuur ja töötajate koosseis;
  6) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku keskuse tulude ja kulude eelarve kohta ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
  7) sõlmib keskuse töötajatega töölepingud, muudab neid ning peatab ja lõpetab need, kinnitab ametijuhendid ja töötasu, kohaldab töötajatele ergutusi ja määrab hoiatusi;
  8) sõlmib keskuse nimel oma pädevuse piires lepinguid ja esindab keskust või vajaduse korral volitab selleks teisi isikuid;
  9) annab keskuse töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korraldusi;
  10) kehtestab tasuliste teenuste eest võetava tasu ning selle määramise alused ja korra;
  11) tagab keskuse sisekontrollisüsteemi rakendamise;
  12) korraldab keskuse kasutusse antud riigivara heaperemehelikku ja sihipärast kasutamist riigivaraseaduses sätestatud korras;
  13) käsutab keskuse muid rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  14) täidab talle õigusaktiga, samuti ministri ja kantsleri kirjaliku või suulise korraldusega pandud muid ülesandeid.

  (2) Direktori äraolekul asendab teda direktori määratud asedirektor.

§ 8.   Asedirektor

  (1) Asedirektor osaleb keskuse juhtimises, asendab direktorit viimase äraolekul, kavandab ja juhib antud volituste piires struktuuriüksuste tegevust ning täidab muid direktori antud ülesandeid.

  (2) Asedirektori täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse ametijuhendis.

§ 9.   Keskuse struktuur

  (1) Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Keskuse struktuuri võib kuuluda väljaspool struktuuriüksust asuv töökoht.

  (3) Struktuuriüksuse juhi ja väljaspool struktuuriüksust asuva töökoha ülesanded, alluvus, õigused ja vastutus lepitakse kokku töölepingus.

§ 10.   Keskuse struktuuriüksused

  (1) Keskuse struktuuriüksus on osakond. Valdkondliku pädevusega osakonda nimetatakse laboratooriumiks. Piirkondliku pädevusega osakonda, mis asub väljaspool keskuse asukohta, nimetatakse katsekeskuseks või katsejaamaks.

  (2) Keskuse struktuuriüksuse koosseisu võib kuuluda büroo. Struktuuriüksuse ülesanded ja juhtimine määratakse struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 11.   Osakond

  (1) Osakonda juhib osakonnajuhataja. Osakonna koosseisus võib olla osakonnajuhataja asetäitja ametikoht.

  (2) Osakondade põhiülesanded on järgmised:
  1) maamajanduse analüüsi osakonna põhiülesanne on koguda, töödelda ja analüüsida põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi põllumajandustootjate majandustegevuse analüüsimiseks vajalikke andmeid, teha Eesti maaelu arengukava hindamistegevusi ja seiret ning levitada nende tulemusi, samuti säilitada asjakohaseid andmeid;
  2) maaelu võrgustikutöö osakonna põhiülesanne on täita Eesti maaelu arengukavas nimetatud riikliku maaeluvõrgustiku üksuse ülesandeid, sealhulgas koguda ja levitada valdkondlikku teavet ja häid praktikaid, levitada Eesti maaelu arengukava seire- ja hindamistulemusi ning osaleda muus teavitus- ja kaasamistegevuses, korraldada innovatsioonialast võrgustikutööd, koolitustegevust LEADER-meetme kohalikele tegevusgruppidele ja keskuse teavitustegevust ning osaleda Euroopa maaelu arengu võrgustikutöös;
  3) põllumajandusseire ja uuringute osakonna põhiülesanne on korraldada hea põllumajandustava uuringute ja arendustoimingute tegemist, teha Eesti maaelu arengukava prioriteetide ja meetmete hindamistegevusi ja levitada nende tulemusi, teha mullauuringute, mulla lubjatarbe uuringute ja maakasutuse keskkonnamõju uuringute ning muu põllumajanduskeskkonna seiret ning säilitada asjakohaseid andmeid;
  4) üldosakonna põhiülesanne on hallata keskuse vara ja korraldada hooldustöid, teenindada struktuuriüksusi ja varustada neid vajalike tehniliste vahenditega ning korraldada asjaajamist.

§ 12.   Laboratoorium

  (1) Laboratooriumi juhib laboratooriumi juhataja. Laboratooriumi koosseisus võib olla laboratooriumi juhataja asetäitja ametikoht.

  (2) Laboratooriumite põhiülesanded on järgmised:
  1) agrokeemia laboratooriumi põhiülesanne on teha mulla ja kasvusubstraadi agrokeemilist analüüsi, kontrollida lubiväetise ning mineraal- ja orgaanilise väetise kvaliteeti ning määrata makro- ja mikroelementide ning raskemetallide sisaldust toidus ja toidutoormes, loomasöödas, vees, mullas ja väetises;
  2) jääkide ja saasteainete laboratooriumi põhiülesanne on teha taimekaitsevahendite kvaliteedi, jääk- ja saasteainete, sealhulgas söödas, toidus ja muus taimses materjalis ning mullas taimekaitsevahendite jääkide ja mükotoksiinide sisalduse laboratoorset analüüsi ning osaleda asjakohastes seireprogrammides;
  3) seemnekontrolli laboratooriumi põhiülesanne on teha sertifitseeritavast seemnepartiist võetud seemneproovi ja majanduskatsete tegemise käigus saagi omaduste määramiseks võetud proovi laboratoorset analüüsi;
  4) söötade ja teravilja laboratooriumi põhiülesanne on teha sööda, teravilja, teraviljasaaduste, õlikultuuride, taimse toidu ja muu taimse materjali laboratoorset analüüsi; määrata põldkatsete saagi proovide kvaliteeti ning kontrollida sekkumiskeskuse tehnilise seisundi nõuetekohasust, sellesse ladustatava teravilja kogust ja kvaliteeti;
  5) taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi põhiülesanne on määrata taimekahjustajaid taimedel ja taimsetel saadustel ning muudel objektidel, sealhulgas mullas; teha taimekahjustajate riikliku seire analüüsi; säilitada ja täiendada rakendusuuringuteks vajalike mikroorganismide kollektsiooni, teha mikrobioloogilisi analüüse, sealhulgas määrata põllumajandussaaduste üldtoksilisust; käidelda ohtlikke taimekahjustajaid nõuetekohaselt ning osaleda asjakohastes seireprogrammides.

§ 13.   Katsekeskus ja katsejaam

  (1) Katsekeskust juhib katsekeskuse juhataja ja katsejaama juhib katsejaama juhataja.

  (2) Katsekeskuste põhiülesanded on järgmised:
  1) Kuusiku katsekeskuse põhiülesanne on teha riiklikke majanduskatseid ja teisi põldkatseid ning hallata Kuusiku põllumajandusparki;
  2) Viljandi katsekeskuse põhiülesanne on teha sordilehe koostamiseks vajalikke riiklikke majanduskatseid, uute sortide registreerimiskatseid ning sertifitseeritavate seemnepartiide ametliku järelkontrolli põldkatseid ja teisi põldkatseid.

  (3) Võru katsejaama põhiülesanne on teha riiklikke majanduskatseid ja teisi põldkatseid.

4. peatükk Keskuse rahastamine, eelarve ja aruandlus 

§ 14.   Rahastamine ja eelarve

  (1) Keskusel on oma eelarve.

  (2) Keskuse eelarve kinnitab, seda muudab ja selle täitmist kontrollib valdkonna eest vastutav minister õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Keskuse tegevust rahastatakse riigieelarvest, keskuse põhitegevusega seotud tasulistest teenustest saadud tulust, programmide ja projektide täitmiseks eraldatud vahenditest ja muudest laekumistest.

§ 15.   Aruandlus, kontroll ja järelevalve

  (1) Keskus koostab ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Keskus esitab oma tegevuse ülevaated ministeeriumile viimase kehtestatud korras.

  (3) Keskus on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes seadusega sätestatud korras suunab ja koordineerib keskuse tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

  (4) Keskusele riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist kontrollitakse õigusaktidega kehtestatud korras.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 16.   Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse korraldab ümber või tema tegevuse lõpetab Maaeluministeerium Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määrus nr 1 „Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus” ning põllumajandusministri 14. oktoobri 2005. a määrus nr 102 „Maamajanduse Infokeskuse põhimäärus ja struktuur” tunnistatakse kehtetuks.

§ 18.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

  (2) Maamajanduse Infokeskuse pooleliolevate haldusmenetluse asjade lahendamine läheb üle Põllumajandusuuringute Keskusele.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json