Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.11.2018 otsus nr 327

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.11.2018

§ 1.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seadust täiendatakse 32. peatükiga järgmises sõnastuses:

32. peatükk
TERVISEANDMETE PIIRIÜLENE ANDMEVAHETUSPLATVORM

§ 507. Terviseandmete piiriülene andmevahetusplatvorm

(1) Terviseandmete piiriülene andmevahetusplatvorm (edaspidi andmevahetusplatvorm) on digitaalne keskkond patsiendi haigusloo kokkuvõtte ja ravimiseaduse § 33 lõikes 11 nimetatud elektroonilise retsepti vahendamiseks Eesti ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ning Šveitsi vahel, kui viimane on andmevahetusplatvormiga liitunud.

(2) Patsiendi haigusloo kokkuvõte käesoleva peatüki tähenduses on tema kohta käivate tervise infosüsteemis olevate andmete põhjal koostatud terviseseisundi kokkuvõte.

§ 508. Andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldavad andmed

(1) Andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldakse järgmisi patsiendi haigusloo kokkuvõttega seotud andmeid:
1) patsiendi üldised isikuandmed;
2) tervishoiuteenuse osutaja andmed;
3) patsiendi terviseandmed;
4) muud isiku terviseseisundit kajastavad olulised andmed.

(2) Andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldakse järgmisi ravimiseaduse § 33 lõikes 11 nimetatud elektroonilise retseptiga seotud andmeid:
1) patsiendi üldised isikuandmed;
2) väljakirjutatud ravimi andmed;
3) retsepti koostaja andmed;
4) ravimi väljamüügi andmed.

(3) Andmevahetusplatvorm töötleb järgmiste andmekogude andmeid:
1) proviisorite ja farmatseutide register;
2) rahvastikuregister;
3) Ravimiameti tegevuslubade register;
4) ravimiregister;
5) retseptikeskus;
6) tervise infosüsteem;
7) tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register;
8) tervishoiutöötajate riiklik register.

(4) Andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldavate andmete täpsema koosseisu, andmevahetuse korralduse ja logide säilitamise tähtaja kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 509. Andmevahetusplatvormi haldamine ja sellele juurdepääs

(1) Andmevahetusplatvormi toimimise tagab Sotsiaalministeerium.

(2) Välisriigi edastatud andmete korral tagatakse juurdepääs andmevahetusplatvormile käesoleva seaduse §-s 3 nimetatud tervishoiutöötajale vastavalt tema pädevusele. Välisriigi isiku juurdepääs andmevahetusplatvormile tagatakse kooskõlas selle välisriigi õigusega.

(3) Patsiendil on õigus tervise infosüsteemi vahendusel keelata käesolevas peatükis nimetatud andmete edastamine käesoleva seaduse § 507 lõikes 1 nimetatud välisriiki.”.

§ 2.  Ravimiseaduse muutmine

Ravimiseaduse § 33 lõiget 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Euroopa Liidu elektroonilise retsepti alusel võib ravimeid väljastada tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 507 lõikes 1 nimetatud terviseandmete piiriülese andmevahetusplatvormi vahendusel isikule, kellele retsept on välja kirjutatud.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json