Teksti suurus:

Riigi Teataja seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2018, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.11.2018 otsus nr 323

Riigi Teataja seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.10.2018

§ 1.  Riigi Teataja seaduse muutmine

Riigi Teataja seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Justiitsministeerium – seadused, Vabariigi Presidendi seadlused, Riigikogu otsused, Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused ning ministrite määrused;”;

2) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 lõike 8 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) avaldatud seaduste algtekstid paberil.”;

4) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui avaldatud akt vastab avaldamiseks esitatule, parandab Riigi Teataja väljaandja ilmse ebatäpsuse omal algatusel või akti andja taotlusel tingimusel, et vea parandamine ei mõjuta isikute õigusi ega kohustusi. Tehtud parandusest teavitab Riigi Teataja väljaandja akti andjat. Vajaduse korral küsib Riigi Teataja väljaandja paranduse tegemiseks akti andja nõusolekut.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json