Teksti suurus:

Keskkonnaministri 11.12.2019 määruse nr 69 „Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2020, 5

Keskkonnaministri 11.12.2019 määruse nr 69 „Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 04.11.2020 nr 53

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 11.12.2019 määruses nr 69 „Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Toetuse suurus ja abikõlblikud kulud

(1) Toetuse suurus on 5000 eurot ühe elektrisõiduki kohta.

(2) Maksimaalselt toetatakse 10 elektrisõiduki soetamist ühe ettevõtte põhi- või kõrvaltegevuse või kaubamärgi all tegutsemise tarbeks ning ühe elektrisõiduki ostmist füüsilisest isikust taotleja kohta.

(3) Kulu on abikõlblik, kui:
1) see on tekkinud nõuetele vastava elektrisõiduki ostmisel abikõlblikkuse perioodil;
2) elektrisõiduki müügileping on sõlmitud automüüjaga, kellega Maanteeamet on sõlminud liiklusseaduse § 191 lõike 1 alusel halduslepingu või MTÜ Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu poolt tunnustatud automüüjaga (edaspidi Maanteeameti või AMTELi poolt kontrollitud automüüja) või elektriauto soetatakse Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt;
3) liisinguleping on sõlmitud Eesti krediidiasutusega, välisriikide krediidiasutuste filiaaliga või Eestis erandi alusel tegutseva krediidiandjaga, kelle vastav staatus on avaldatud Finantsinspektsiooni turuosaliste registris;
4) liisingulepingus on fikseeritud esmase sissemakse suuruseks vähemalt 5000 eurot ühe elektrisõiduki kohta.

(4) Kui isik ostab elektrisõiduki välja liisingut kasutamata, siis käesoleva paragrahvi lõike 3 punktid 3 ja 4 ei kohaldu.

(5) Füüsilisele isikule makstavalt toetuselt peab KIK kinni tulumaksu.”;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) taotlejal ei ole taotluse esitamise hetkel kehtivat taotluse rahuldamise otsust samast meetmest;
10) ettevõtjast taotlejal ei tohi olla taotluse esitamise hetkel ega sellele eelnenud 12 kuu jooksul eraisikust tegelikku kasusaajat ega juhatuse liiget, kes on taotluse esitamise hetkel tegelik kasusaaja või juhatuse liige sellest meetmest varem toetust saanud äriühingus või käesolevas voorus ajaliselt varem taotluse esitanud äriühingus, kelle taotlus rahuldatakse.”;

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 10 nimetatud tegelik kasusaaja on isik, kellel on omandi või muul viisil kontrollimise kaudu lõplik valitsev mõju füüsilise või juriidilise isiku üle või kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse või autot tegelikult kasutatakse.”;

5) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) elektrisõiduki müügipakkumine Maanteeameti või AMTELi poolt kontrollitud automüüjalt või Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt;”;

6) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kinnitus, et projekti käigus soetatav vara või liisingu kasutamise korral vara valdus hakkab kuuluma taotlejale ja ta kasutab seda pärast kasutusse saamist taotluses kirjeldatud eesmärgil ja vähemalt 80 000 kilomeetri peamiselt Eestis läbimiseks nelja aasta jooksul toetuse planeeritava abikõlblikkuse perioodi lõpust arvates;”;

8) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) elektrisõiduk soetatakse Maanteeameti või AMTELi poolt kontrollitud automüüjalt või Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt;”;

10) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Pärast taotlusvooru eelarve ammendumist taotluse esitanud taotlejatele võib KIK taotluste laekumise järjekorras teha kirjaliku ettepaneku taotluse menetlemise peatamiseks, kuni meetmesse vabaneb või eraldatakse vahendeid juurde. Taotleja kinnitab oma nõustumist kirjalikult.”;

11) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) taastuvenergia tarbimist tõendavate dokumentide esitamise aeg;”;

12) paragrahvi 16 lõiked 16 ja 17 sõnastatakse järgmiselt:

„(16) Elektrisõidukiga esimese 80 000 kilomeetri läbimiseks kulutatud energiakulu ulatuses tuleb tarbida taastuvenergiat, mida tõendavad päritolutunnistuste elektroonilises registris toetuse saaja kasuks kustutatud päritolutunnistused, toetuse saaja elektritarbimise leping ja tarbimisandmete info või toetuse saaja taastuvenergia tootmisseadme tootmise ja tarbimise andmed.

(17) Toetuse saaja esitab § 16 lõikes 16 nimetatud taastuvenergia tarbimist tõendavad dokumendid KIKile vähemalt ühe korra aastas.”;

13) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 18–20 järgmises sõnastuses:

„(18) Toetuse saaja kohustub kasutama elektrisõidukit taotluses kirjeldatud eesmärgil. Kasutuse muutmisel tuleb sellest teavitada KIKi.

(19) Toetuse saamise õigust ei saa loovutada.

(20) Toetuse saaja ei või anda kohustuste kestvuse perioodil toetuse abil soetatud elektrisõidukit kasutamiseks teisele toetuse saajale.”.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json