Teksti suurus:

Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2020, 12

Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord1

Vastu võetud 26.07.2013 nr 49
RT I, 30.07.2013, 2
jõustumine 02.08.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2018RT I, 26.01.2018, 1829.01.2018
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019
03.11.2020RT I, 10.11.2020, 901.01.2021

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 3 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse ehitusmaterjalide ja -toodete (edaspidi koos ehitustoode) kohustuslike deklareeritavate omaduste loetelu ja vastavushindamise korra nõuded.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata teehoiutööl kasutatavate tee ehitusmaterjalide ja -toodete suhtes.
[RT I, 26.01.2018, 18 - jõust. 29.01.2018]

  (3) Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi all mõistetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodetele ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ (ELT L 88, 04.04.2011, lk 5‒43), lisas V sätestatud vastavushindamissüsteeme.

  (4) Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemides nimetatud teavitatud asutuse ülesandeid võib harmoneerimata valdkonnas täita vastavaks tegevuseks akrediteeritud asutus.

§ 2.   Ehitustoodete dokumentatsioon

  (1) Ehitustootega peab kaasas olema teave selle omaduste ning kasutusala ja -viiside kohta, näiteks kasutus- ja paigaldusjuhend.

  (2) Käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 kohane toimivusdeklaratsioon ja ehitustootega kaasas olev teave esitatakse eesti keeles.

§ 21.   Ehitustootest pärinev gammakiirgus
[RT I, 26.01.2018, 18 - jõust. 29.01.2018]

  (1) Ehitustoote võimet emiteerida gammakiirgust iseloomustab aktiivsuskontsentratsiooni indeks, mis arvutatakse valemiga I = CRa226/300 Bq/kg + CTh232/200 Bq/kg + CK40/3000 Bq/kg, mille komponendid on järgmised:
  1) I – aktiivsuskontsentratsiooni indeks;
  2) CRa226 – radionukliidi Ra-226 aktiivsuskontsentratsioon ehitustootes (ühik Bq/kg);
  3) CTh232 – radionukliidi Th-232 aktiivsuskontsentratsioon ehitustootes (ühik Bq/kg);
  4) CK40 – radionukliidi K-40 aktiivsuskontsentratsioon ehitustootes (ühik Bq/kg);
  5) Bq – bekerell;
  6) kg – kilogramm.

  (2) Ehitustoote aktiivsuskontsentratsiooni indeks peab olema väiksem kui 1, välja arvatud juhul, kui ehitustoote kavandatud kasutusotstarbest tulenevalt lubab Keskkonnaamet kõrgema kiirgustasemega toodet kasutada.
[RT I, 26.01.2018, 18 - jõust. 29.01.2018]

§ 3.   Läbiviigumaterjal ja vuugitäitematerjal

  Läbiviigumaterjali ja vuugitäitematerjali, mis peab vastama tulepüsivusnõuetele, vastavushindamine toimub toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi 1 kohaselt.

§ 4.   Tuletõkkeavatäide ja tuletõkkesein

  (1) Tuletõkkeavatäide on ehituskonstruktsioonis paiknevate alaliste avade sulgemiseks kasutatav tervikkomplekt koos lengide või juhtlattide, ukselehe või aknaraamiga, rulooga ja muu seesugusega, millele on ette nähtud tulepüsivusomadused.

  (2) Klaasitud mittekandev tuletõkkesein on vertikaalselt paigaldatav tuletõkkeelement, mis koosneb klaasingust, klaasimissüsteemist ja raamistikust.

  (3) Tuletõkkeavatäite tulepüsivuse vastavushindamine toimub toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi 1 kohaselt.

  (4) Klaasitud mittekandva tuletõkkeseina tulepüsivuse vastavushindamine toimub toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi 3 kohaselt.

  (5) Kui tuletõkkeavatäite ja klaasitud mittekandva tuletõkkeseina vastavushindamine on teostatud vastavalt käesoleva määruse lisale 1, siis eeldatakse, et nõuetele vastavus on tõendatud.

§ 5.   Avatäide ja rippfassaad

  (1) Avatäited käesoleva määruse tähenduses on määruse lisa 2 punktides 1–4 toodud ehitustooted.

  (2) Kui avatäitel ja rippfassaadil on määratud ja deklareeritud käesoleva määruse lisas 2 nimetatud omadused, siis eeldatakse, et need vastavad nõuetele.

§ 6.   Tuletõkkevärv, -võõp ja -mastiks

  Tuletõkkevärvi, -võõba ja -mastiksi vastavushindamine toimub toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi 1 kohaselt.

§ 7.   Betoonisegu

  (1) Betoonisegu käesoleva määruse tähenduses on valmissegatud betoon, mida tarnib isik, kes ei ole betoonisegu kasutaja.

  (2) Betoonisegu vastavushindamine toimub toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi 2+ kohaselt.

§ 8.   Täitematerjal

  (1) Kui täitematerjali, sealhulgas betooni või mördi täitematerjali, kasutusala ohutusnõuded on olulised, nagu näiteks kandekonstruktsioonide valmistamisel, toimub täitematerjali vastavushindamine toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi 2+ kohaselt.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata juhtudel toimub täitematerjali vastavushindamine toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi 4 kohaselt.

§ 9.   Müürikivi

  (1) Kandekonstruktsioonides on lubatud kasutada ainult I kategooria müürikive.

  (2) Kui müürikivil on määratud ja deklareeritud käesoleva määruse lisa 2 punktis 6 toodud omadused, siis eeldatakse, et müürikivi vastab nõuetele.

§ 10.   Ehitusvaldkonna toodete kontaktpunkt

  Vastavalt toote nõuetele vastavuse seaduse § 10 lõikele 2 täidab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ehitusvaldkonna toodete kontaktpunkti ülesandeid.

§ 11.   Turujärelevalveasutus

  Riiklikku järelevalvet käesoleva määruse nõuete järgimise üle teostab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, välja arvatud käesoleva määruse § 21 puhul, mille nõuete järgmise üle teostab riiklikku järelevalvet Keskkonnaamet.
[RT I, 10.11.2020, 9 - jõust. 01.01.2021]

§ 12.   Rakendussäte

  (1) Käesoleva määruse lisa 3 kehtib kuni 31. detsembrini 2013. a.

  (2) Kuni 31. detsembrini 2013. a võib ehitustoote nõuetele vastavust tõendada ka käesoleva määruse lisa 3 kohaselt.


1 Euroopa nõukogu direktiiv 2013/59/EURATOM, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13 17.01.2014, lk 1–73).
[RT I, 26.01.2018, 18 - jõust. 29.01.2018]

Lisa 1 Tuletõkkeavatäidete ja klaasitud mittekandvate tuletõkkeseinte nõuetele vastavus

Lisa 2 Ehitustoodete deklareeritavate omaduste loetelu

Lisa 3 Ehitustoote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja vastavushindamise protseduurid
[RT I, 30.07.2013, 2, kehtis kuni 31. detsembrini 2013. a.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json