Teksti suurus:

Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2022, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
02.11.2022 otsus nr 189

Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.10.2022

§ 1.  Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmine

Perekonnaseisutoimingute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 37 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Perekonnaseisuasutusse ei pea abiellumisavalduse esitamiseks ilmuma vaid juhul, kui digitaalallkirjaga kinnitatud abiellumisavaldus esitatakse turvalises veebikeskkonnas.

(12) Digitaalallkirjaga kinnitatud abiellumisavalduse esitamise täpsed tingimused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

2) paragrahvi 37 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Abielu sõlmimise aja ja koha lepivad abiellujad kokku abielu sõlmiva ametniku või vaimulikuga. Kokkulepitud aja ja koha märgib ametnik või vaimulik abiellumisavaldusele või teatab selle abiellujatele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”;

3) paragrahvi 37 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui abiellujad esitavad digitaalallkirjaga kinnitatud abiellumisavalduse, esitatakse selgitused kirjalikult turvalises veebikeskkonnas, kus abiellujad peavad kinnitama, et on saanud selgitustest aru.”;

4) paragrahvi 44 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Perekonnaseisuasutusse ei pea abielu lahutamise avalduse esitamiseks ilmuma juhul, kui digitaalallkirjaga kinnitatud avaldus esitatakse turvalises veebikeskkonnas.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud avalduse esitamise täpsed tingimused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

5) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Kui abikaasad esitavad abielu lahutamise digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse, valivad nad abielu lahutamise koha ja soovitud abielulahutuspäeva turvalises veebikeskkonnas. Ametnik teatab abielulahutuspäeva abikaasadele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1–3 jõustuvad 2022. aasta 30. detsembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 4 ja 5 jõustuvad 2024. aasta 1. detsembril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json