Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 22. septembri 2022. aasta määruse nr 6 „TARGET-Eestis osalemise ühtsete tingimuste kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2023, 1

Eesti Panga presidendi 22. septembri 2022. aasta määruse nr 6 „TARGET-Eestis osalemise ühtsete tingimuste kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 02.11.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punkti 4, § 14 punkti 5 ja § 191 lõike 1 alusel.

§ 1.  Eesti Panga presidendi 22. septembri 2022. aasta määruses nr 6 „TARGET-Eestis osalemise ühtsete tingimuste kinnitamine” (RT I, 08.03.2023, 8), (edaspidi määrus) tehakse järgmised muudatused:

(1) määruse lisa 1 „TARGET-Eestis osalemise üldtingimused” muudetakse järgmiselt:

1) artikli 19 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„(4) Eurosüsteem pakub lõikes 1 nimetatud sündmuste korral kasutamiseks eriolukorra lahendust. Eriolukorra lahendusega võib ühenduse luua ja seda kasutada osaleja taotlusel ning see on kohustuslik järgmistel juhtudel:
a) osalejate puhul, keda Eesti Pank peab kriitiliselt tähtsateks, ja osalejate puhul, kes arveldavad väga kriitilise tähtsusega tehinguid, mis on määratletud IV liites;
b) alates 21. märtsist 2025 kõigi kõrvalsüsteemide ja RTGSi eriotstarbelise rahakonto omanike puhul.”;

2) artikkel 24 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 24

Osalemise kestus ja korraline lõpetamine

(1) Osalemine TARGET-Eestis kehtib tähtajatult, ilma et see piiraks artikli 25 kohaldamist.

(2) Osaleja võib igal ajal, teatades sellest 14 tööpäeva ette, kui ta ei lepi Eesti Pangaga kokku lühemas etteteatamisajas:
a) lõpetada kogu oma osalemise TARGET-Eestis, välja arvatud juhul, kui osaleja on määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikli 1 kohaldamisalasse kuuluv finantsinstitutsioon, millisel juhul osaleja peab hoidma jätkuvalt vähemalt üht peamist rahakontot kohaldatavate kohustuslike reservide nõuete täitmiseks, tingimusel et osaleja vastab jätkuvalt artiklite 4 ja 5 nõuetele;
b) sulgeda ühe või mitu oma eriotstarbelistest rahakontodest, RTGSi kõrvalsüsteemi tehnilistest kontodest ja/või TIPS kõrvalsüsteemi tehnilistest kontodest;
c) sulgeda ühe või mitu oma peamistest rahakontodest, välja arvatud juhul, kui osaleja on määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikli 1 kohaldamisalasse kuuluv finantsinstitutsioon, millisel juhul osaleja peab hoidma jätkuvalt vähemalt üht peamist rahakontot kohaldatavate kohustuslike reservide nõuete täitmiseks, tingimusel et osaleja järgib jätkuvalt artikleid 4 ja 5.

(3) Eesti Pank võib igal ajal, teatades sellest kolm kuud ette, kui ta ei lepi asjaomase osalejaga kokku erinevas etteteatamisajas:
a) lõpetada osaleja kogu osalemise TARGET-Eestis, välja arvatud juhul, kui osaleja on määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikli 1 kohaldamisalasse kuuluv finantsinstitutsioon, millisel juhul Eesti Pank jätkab kohaldatavate kohustuslike reservide nõuete täitmiseks vähemalt ühe peamise rahakonto pakkumist, tingimusel et osaleja vastab jätkuvalt artiklite 4 ja 5 nõuetele;
b) sulgeda ühe või mitu osaleja eriotstarbelistest rahakontodest, RTGSi kõrvalsüsteemi tehnilistest kontodest või TIPS kõrvalsüsteemi tehnilistest kontodest;
c) sulgeda ühe või mitu osaleja peamistest rahakontodest, tingimusel et osaleja hoiab endiselt vähemalt ühte peamist rahakontot.

(4) Kui osalemine süsteemis lõpeb, kehtib artiklis 28 sätestatud konfidentsiaalsuskohustus viie aasta jooksul osalemise lõppemisest alates.

(5) Osalemise lõppemisel sulgeb Eesti Pank kõik asjaomase osaleja TARGETi kontod vastavalt artiklile 26, välja arvatud peamised rahakontod, mida osaleja jätkuvalt hoiab lõike 2 punkti a kohaselt või mille pakkumist Eesti Pank jätkab vastavalt lõike 3 punktile a.”;

3) artiklisse 31 lisatakse lõige 1a:

„(1a) Alates 21. märtsist 2026 loovad osalejad, keda Eesti Pank loeb kriitilise tähtsusega osalejateks, lisaks lõikes 1 osutatud tehnilisele ühendusele teise võrguteenuse osutaja kaudu teise tehnilise ühenduse TARGET-Eestiga vastavalt lõikes 1 sätestatud tingimustele. Teine tehniline ühendus võib kasutada teise võrguteenuse osutaja väikese mahuga kasutajalt-rakendusele režiimi (U2A).”;

4) VI liite 6. jagu (TIPS ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO OMANIKE TASUD) asendatakse järgmisega:

6. TIPS ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO OMANIKE TASUD

1. Kuni 31. detsembrini 2023 kohaldatakse järgmisi tasusid:

a) TIPS eriotstarbeliste rahakontode toimingute tasu võetakse järgmises tabelis märgitud osapoolelt:

Kirje

Kohaldatud reegel

Tasu ühiku kohta
(eurodes)

Arveldatud välkmaksejuhis

Tasu maksja: debiteeritava TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik

0,002

Arveldamata jäänud välkmaksejuhis

Tasu maksja: debiteeritava TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik

0,002

Arveldatud tagasikutsumise nõustumus

Tasu maksja: krediteeritava TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik

0,002

Arveldamata jäänud tagasikutsumise nõustumus

Tasu maksja: krediteeritava TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik

0,002

b) Likviidsuse ülekandmise korraldused TIPS eriotstarbelistelt rahakontodelt peamistele rahakontodele, RTGSi eriotstarbelistele rahakontodele, allkontodele, üleööhoiuste kontodele, TIPS kõrvalsüsteemi tehnilistele kontodele ja T2Si eriotstarbelistele rahakontodele on tasuta.

2. Alates 1. jaanuarist 2024 võetakse TIPS eriotstarbeliste rahakontode toimingute tasu järgmiselt:
a) iga TIPS eriotstarbelise rahakonto eest võetakse TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikult igakuine fikseeritud tasu 800 eurot;
b) iga TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku määratud juurdepääsetava osapoole eest kuni maksimaalselt 50 juurdepääsetava osapooleni võetakse TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikult igakuist fikseeritud tasu 20 eurot. Viiekümne esimese ega ühegi järgneva juurdepääsetava osapoole eest tasu ei võeta;
c) iga välkmaksejuhise või tagasikutsumise nõustumuse eest, mille Eesti Pank on aktsepteerinud vastavalt lisa 1 artiklile 17, võetakse nii debiteeritava TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikult kui ka krediteeritava TIPS eriotstarbelise rahakonto või TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omanikult tasu 0,001 eurot, olenemata sellest, kas välkmaksejuhis või tagasikutsumise nõustumus arveldatakse või mitte;
d) TIPS eriotstarbelistelt rahakontodelt peamistele rahakontodele, RTGSi eriotstarbelistele rahakontodele, allkontodele, üleööhoiuste kontodele, TIPS kõrvalsüsteemi tehnilistele kontodele või T2Si eriotstarbelistele rahakontodele tehtavate likviidsuse ülekandmise korralduste eest tasu ei võeta.”;

5) VI liite 7. jagu (TIPS KÕRVALSÜSTEEMI ARVELDUSKORRA KASUTAMISE TASUD) asendatakse järgmisega:

7. TIPS KÕRVALSÜSTEEMI ARVELDUSKORRA KASUTAMISE TASUD

1. Kuni 31. detsembrini 2023 kohaldatakse järgmisi tasusid:

a) kõrvalsüsteemi poolt TIPS kõrvalsüsteemi arvelduskorra kasutamise tasu võetakse järgmises tabelis märgitud osapoolelt:

Kirje

Kohaldatud reegel

Tasu ühiku kohta
(eurodes)

Arveldatud välkmaksejuhis

Tasu maksja: debiteeritava TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omanik

0,002

Arveldamata jäänud välkmaksejuhis

Tasu maksja: debiteeritava TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omanik

0,002

Arveldatud tagasikutsumise nõustumus

Tasu maksja: krediteeritava TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omanik

0,002

Arveldamata jäänud tagasikutsumise nõustumus

Tasu maksja: krediteeritava TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omanik

0,002

b) likviidsuse ülekandmise korraldused TIPS kõrvalsüsteemi tehnilistelt kontodelt TIPS eriotstarbelistele rahakontodele on tasuta;
c) lisaks eeltoodud tasudele kohaldatakse iga kõrvalsüsteemi suhtes igakuist tasu, mis põhineb nende välkmaksete ja välkmaksele lähenevate maksete ja tagasikutsumise nõustumuste brutomahul, mis arveldatakse kõrvalsüsteemi enda platvormil ja mida võimaldavad eelrahastatud positsioonid TIPS kõrvalsüsteemi tehnilisel kontol. Tasu on 0,0005 eurot iga arveldatud välkmakse, välkmaksele läheneva makse ja tagasikutsumise nõustumuse kohta. Kõrvalsüsteem esitab iga kuu kohta hiljemalt järgmise kuu kolmandaks tööpäevaks oma arveldatud välkmaksete, välkmaksele lähenevate maksete ja tagasikutsumise nõustumuste brutomahu, ümardatuna allapoole lähima kümne tuhandeni. Eesti Pank kasutab seda esitatud brutomahtu järgmise kuu tasu arvutamiseks.

2. Alates 1. jaanuarist 2024 võetakse kõrvalsüsteemi poolt TIPS kõrvalsüsteemi arvelduskorra kasutamise eest tasu järgmiselt:
a) iga TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto eest võetakse TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omanikult igakuine fikseeritud tasu 3000 eurot;
b) iga TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omaniku määratud juurdepääsetava osapoole eest kuni maksimaalselt 50 juurdepääsetava osapooleni võetakse TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omanikult igakuist fikseeritud tasu 20 eurot. Viiekümne esimese ega ühegi järgneva juurdepääsetava isiku eest tasu ei võeta;
c) iga välkmaksejuhise või tagasikutsumise nõustumuse eest, mille Eesti Pank on aktsepteerinud vastavalt lisa 1 artiklile 17, võetakse tasu 0,001 eurot nii debiteeritava TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omanikult kui ka krediteeritava TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto või TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikult, olenemata sellest, kas välkmaksejuhis või tagasikutsumise nõustumuse arveldatakse või mitte;
d) TIPS kõrvalsüsteemi tehnilistelt kontodelt TIPS eriotstarbelistele rahakontodele tehtavate likviidsuse ülekandmise korralduste eest tasu ei võeta;
e) lisaks eeltoodud tasudele kohaldatakse iga kõrvalsüsteemi suhtes igakuist tasu, mis põhineb nende välkmaksete ja välkmaksele lähenevate maksete ja tagasikutsumise nõustumuste brutomahul, mis arveldatakse kõrvalsüsteemi enda platvormil ja mida võimaldavad eelrahastatud positsioonid TIPS kõrvalsüsteemi tehnilisel kontol. Iga kõrvalsüsteem esitab iga kuu kohta hiljemalt järgmise kuu kolmandaks tööpäevaks oma arveldatud välkmaksete, välkmaksele lähenevate maksete ja tagasikutsumise nõustumuste brutomahu, ümardatuna allapoole lähima kümne tuhandeni. Eesti Pank kasutab teatatud brutomahtu, et arvutada arveldatud välkmaksete, välkmaksele lähenevate maksete ja tagasikutsumise nõustumuste ühikutasu eelmise kuu kohta vastavalt järgmisele tabelile:

Teatatud brutomaht

 

Alates

Kuni

Ühikutasu

0

10 000 000

0,00040 eurot

10 000 001

25 000 000

0,00030 eurot

25 000 001

100 000 000

0,00020 eurot

100 000 001

 

0,00015 eurot

”;

6) VIII liite punkt 36 asendatakse järgmisega:

„36) investeerimisühing (investment firm) – investeerimisühing väärtpaberituru seaduse § 40 lõike 1 tähenduses, välja arvatud väärtpaberituru seaduse § 47 lõikes 1 määratletud isikud ja asutused, kui see investeerimisühing:
a) on saanud loa direktiivi 2014/65/EL kohaselt määratud pädevalt ametiasutuselt ja tegutseb selle asutuse järelevalve all; ja
b) on saanud õiguse osutada teenuseid, mis on loetletud väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 2, 3, 6 ja 7;”;

7) VIII liite punkt 54 asendatakse järgmisega:

„54) tagasikutsumise nõue (recall request) – RTGSi eriotstarbelise rahakonto omaniku, TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku või TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omaniku sõnum, milles nõutakse arveldatud maksejuhise või välkmaksejuhise tagasimaksmist;”.

(2) Määruse lisa 2 „Peamiste rahakontode eritingimused” muudetakse järgmiselt:

1) artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„(3) Kaashaldajana tegutsev peamise rahakonto omanik täidab kaashallatava peamise rahakonto omaniku kohustusi, mis tulenevad lisa 1 artikli 5 lõike 1 punktist a, artikli 10 lõikest 4 ning artikli 31 lõigetest 1 ja 1a.”;

2) artikli 2 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„(4) Kaashallatava peamise rahakonto omanik täidab kaashallatava peamise rahakonto suhtes osaleja kohustusi, mis tulenevad lisast 1 ja lisast 2. Kui peamise rahakonto omanikul ei ole otsest tehnilist ühendust TARGETiga, ei kohaldata lisa 1 artikli 5 lõike 1 punkti a, artikli 10 lõiget 4 ning artikli 31 lõikeid 1 ja 1a.”;

3) artikli 10 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„(7) Artiklites 12 ja 13 ette nähtud sanktsioone ja meetmeid kohaldatakse juhtudel, kui nõuetele vastav keskne vastaspool ei tagasta talle tema RKP poolt antud üleöölaenu.”;

4) artikli 12 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„(2) Kui artikli 10 lõikes 1 osutatud üksus ei maksa päevasisest laenu päeva lõpuks tagasi, loetakse see automaatselt selle üksuse taotluseks kasutada laenamise püsivõimalust. Kui artikli 10 lõikes 1 osutatud üksusel on rohkem kui üks peamine rahakonto või üks või mitu eriotstarbelist rahakontot, võetakse nende kontode kõiki päevalõpujääke arvesse selle üksuse poolt kasutatava laenamise püsivõimaluse summa arvutamisel. See ei ole aluseks tasumata päevasisese laenu eest tagatisena deponeeritud vara samaväärsele vabastamisele.”.

(3) Määruse lisa 7 „TARGETi välkmaksete arvelduse (TIPS) kõrvalsüsteemi arvelduskorda kasutavate kõrvalsüsteemide eritingimused” muudetakse järgmiselt:

1) artikli 1 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„(5) Kõrvalsüsteem võib saata välkmaksejuhiseid ja tagasikutsumise nõustumusi mis tahes TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule või TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omanikule. Kõrvalsüsteem peab vastu võtma ja töötlema TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikult või TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omanikult pärinevaid välkmaksejuhiseid, tagasikutsumise nõudeid ja tagasikutsumise nõustumusi.”;

2) artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„(1) TIPS kõrvalsüsteemi tehnilise konto omanik võib määrata ühe või mitu juurdepääsetavat osapoolt. Juurdepääsetavad osapooled peavad olema kohustunud järgima SCT Inst skeemi, olles sõlminud SEPA välkkreeditkorralduste järgimise kokkuleppe ning juhtudel, kui nad on TARGETis adresseeritavad RTGSi eriotstarbelise rahakonto omanikena, adresseeritavate BICi omanikena või lisa 3 artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud üksustena, kellele on antud luba kasutada RTGSi eriotstarbelist rahakontot mitme aadressiga juurdepääsu kaudu, peavad nad omama TIPS eriotstarbelist rahakontot või olema juurdepääsetavad TIPS eriotstarbelise rahakonto kaudu.”.

§ 2.  Määrus jõustub 20. novembril 2023. aastal.

Madis Müller
president

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json