Teksti suurus:

Erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2010, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
02.12.2010 otsus nr 770

Erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.2010

I. Erakonnaseaduses (RT I 1994, 40, 654; 2010, 29, 150) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seadust täiendatakse §-dega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

§ 51. Valimisliit

(1) Valimisliidule kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 121 ja 122, § 123 lõigetes 1–5 ja 10 ning §-des 124, 125 ja 128 sätestatut.

(2) Valimisliit esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile oma tegevuse kestel kord kvartalis aruande valimisliidu poolt vastuvõetud annetuste kohta.

(3) Kui valimisliit lõpeb enne valimiskampaania aruande esitamise tähtaega, esitatakse aruanne viivitamata pärast valimisliidu lõppemist.

(4) Valimisliidu käesolevast seadusest tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab valimisliitu juhtima õigustatud isik.

§ 52. Üksikkandidaat

(1) Üksikkandidaat on füüsiline isik, kes kandideerib Riigikogu, Euroopa Parlamendi või kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.

(2) Üksikkandidaat esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ühe kuu jooksul valimispäevast arvates aruande valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta. Aruanne avalikustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel.

(3) Üksikkandidaadi valimiskampaania rahastamise allikad on:
1) käesolevas seaduses sätestatud tingimustel tehtud annetus;
2) üksikkandidaadi isiklik vara.

(4) Üksikkandidaat märgib aruandes käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kasutatud vahendi liigi, vahendi andja nime ja isiku- või registrikoodi, vahendi väärtuse ja laekumise kuupäeva. Annetuse kohta märgitakse annetaja nimi, isikukood ning annetuse väärtus ja laekumise kuupäev.

(5) Üksikkandidaadile kohaldatakse käesoleva seaduse § 123 lõigetes 1–5 ja 10, §-des 124 ja 125 ning § 128 lõigetes 3, 5 ja 7–9 sätestatut.”

§ 2. Peatükid 21 ja 22 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„21. peatükk
ERAKONNA TEGEVUSE RAHASTAMINE JA SELLE KONTROLL

§ 121. Erakonna rahastamise põhimõtted

(1) Erakond on kohustatud demokraatia põhimõttest lähtudes tagama oma tulude ja kulude seaduslikkuse ja täieliku läbipaistvuse vähemalt käesolevas peatükis ettenähtud viisil.

(2) Erakond võib tulu saada üksnes järgmistest allikatest:
1) erakonna põhikirja alusel kehtestatud liikmemaksud;
2) käesoleva seaduse alusel makstavad eraldised riigieelarvest;
3) käesolevas seaduses sätestatud tingimustel tehtud annetused;
4) tehingud erakonna varaga.

§ 122. Laenamine

(1) Erakond võib sõlmida laenulepingu ainult juhul, kui laenuandja on krediidiasutus ning laenamine toimub turutingimustel. Laenulepingut võib tagada ainult erakonna varaga või tema liikme käendusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata igapäevases majandustegevuses tavapärastele ja turutingimustel tehtavatele tehingutele.

(3) Käesolevas paragrahvis sätestatud tingimusi rikkuv tehing loetakse keelatud annetuseks.

§ 123. Annetus

(1) Annetus käesoleva seaduse tähenduses on füüsilisest isikust annetaja poolt vabatahtlikult oma vara arvelt erakonna tegevuse toetamiseks erakonnale või erakonna liikmele loovutatav rahaliselt hinnatav hüve, sealhulgas teenus, kuid välja arvatud vabatahtlik töö.

(2) Annetus, mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele, on keelatud. Eelkõige on keelatud:
1) anonüümne annetus;
2) juriidilise isiku annetus;
3) kaupade, teenuste või varaliste õiguste loovutamine või kasutusse andmine erakonnale tingimusel, mis ei ole kättesaadav teisele isikule;
4) tavapäraselt siduvatest kohustustest vabastamine;
5) erakonna vastu suunatud nõudest loobumine.

(3) Sularahas saadud annetuse võtab erakond viivitamata tuluna arvele.

(4) Mitterahalise annetuse hindamisel võetakse aluseks eseme või õiguse harilik väärtus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldtunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise annetuse ese lasta hinnata neil. Kui mitterahaline annetus on hinnatud tema tegelikust väärtusest madalamaks, loetakse väärtuse vahe keelatud annetuseks.

(5) Mitterahalise annetuse väärtuse hindamist käesoleva seaduse §-s 129 sätestatud majandusaasta aruande esitamisel peab kontrollima audiitorettevõtja, kes esitab arvamuse selle kohta, kas mitterahalise annetuse väärtuse hindamine toimus käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatu kohaselt. Arvamus peab muu hulgas sisaldama mitterahalise annetuse kirjeldust ning selles tuleb märkida, millist meetodit mitterahalise annetuse hindamisel kasutati.

(6) Erakond on kohustatud pidama teabe avalikustamiseks veebilehte, mille aadressist ta teavitab kohtu registriosakonda.

(7) Erakond avalikustab temale tehtud annetused ja tasutud liikmemaksud kvartali esimese kuu kümnendal kuupäeval käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud veebilehel peetavas annetuste registris. Erakond avalikustab ka annetused, mis on tagastatud selle teinud isikule või kantud riigieelarvesse käesoleva seaduse § 124 lõigete 1–3 kohaselt.

(8) Annetuse kohta märgib erakond, et tegemist on annetusega ning märgib annetaja nime, isikukoodi ning annetuse väärtuse ja laekumise kuupäeva.

(9) Liikmemaksu kohta märgib erakond, et tegemist on liikmemaksuga ning märgib liikmemaksu tasuja nime, isikukoodi, liikmemaksu suuruse ja laekumise kuupäeva.

(10) Juba avalikustatud andmetes tehtava muudatuse korral näidatakse ära muudatus ja selle tegemise kuupäev. Erakond teavitab muudatuse tegemisest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni.

§ 124. Keelatud annetuse vastuvõtmise tagajärg

(1) Erakond tagastab võimaluse korral keelatud annetuse viivitamata selle teinud isikule.

(2) Kui annetust ei ole võimalik tagastada, on erakond kohustatud kandma rahalise annetuse viivitamata riigieelarvesse.

(3) Kui tegemist on mitterahalise annetusega, müüb erakond keelatud annetuse turuhinnaga. Annetuse müügist saadav tulu kantakse viivitamata riigieelarvesse. Kui keelatud annetust ei ole võimalik müüa mõistliku pingutusega, tuleb annetus võõrandada muul viisil, kui on sätestatud käesoleva lõike esimeses lauses. Kui annetust ei ole võimalik võõrandada, lõpetatakse asja valdus omandist loobumisega. Keelatud annetust ei tohi võõrandada erakonna liikmele, erakonna sidusorganisatsioonile ega tema liikmele.

(4) Kui keelatud annetuse väärtus hinnatakse alla 64 euro, ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 3 esimeses lauses ega lõikes 5 sätestatut.

(5) Keelatud annetuse hariliku vääruse hindamist peab käesoleva seaduse §-s 129 sätestatud majandusaasta aruande esitamisel kontrollima audiitorettevõtja, kes esitab arvamuse selle kohta, kas keelatud annetuse hariliku väärtuse hind määrati käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatu kohaselt. Arvamus peab muu hulgas sisaldama keelatud annetuse kirjeldust ning selles tuleb märkida, millist meetodit kasutati keelatud annetuse hariliku väärtuse hindamisel. Kui audiitorettevõtjale on teatavaks saanud keelatud annetuse hariliku väärtuse hindamise nõuete rikkumine, teavitab ta sellest rikkumisest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni.

§ 125. Erakonna arvelduskonto

Erakond võib pidada ja kasutada ainult neid arvelduskontosid, millest ta on teavitanud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni.

§ 126. Erakonna sidusorganisatsioon ja osalemine teistes juriidilistes isikutes

(1) Erakonna sidusorganisatsioon käesoleva seaduse tähenduses on sihtasutus või mittetulundusühing, mille asutaja või liige erakond on ning mille tegevus on suunatud käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud erakonna eesmärkide saavutamisele. Käesoleva seaduse §-des 121–124 sätestatud nõuded erakonnale laienevad ka erakonna sidusorganisatsioonile. Erakonna annetused erakonna sidusorganisatsioonile on lubatud.

(2) Erakond ei tohi olla ühegi muu juriidilise isiku aktsionär ega osanik.

(3) Erakond võib kaubelda väärtpaberitega väärtpaberiturul väärtpaberituru seaduse kohaselt.

(4) Erakonna sidusorganisatsiooniks ei ole Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2004/2003 „Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta” (ELT L 297, 15.11.2003, lk 1–4) mõistes.

(5) Erakond on kohustatud teavitama oma sidusorganisatsioonidest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni.

§ 127. Eraldised riigieelarvest

(1) Riigikogus esindatud erakonnal on õigus saada iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks eraldis riigieelarvest. Igakuise eraldise suurus on üks kaheteistkümnendik aastasummast. Eraldise suurus on proportsionaalne Riigikogu valimistel saadud kohtade arvuga.

(2) Riigikogu valimisel osalenud erakond, kes ei ületanud valimiskünnist, kuid kogus vähemalt:
1) ühe protsendi häältest, saab riigieelarvest eraldist 9587 eurot aastas;
2) neli protsenti häältest, saab riigieelarvest eraldist 15 978 eurot aastas.

(3) Erakondade ühinemisel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud eraldised liidetakse. Erakonna jagunemisel eraldumise teel eraldatakse riigieelarve eraldis jagunevale erakonnale ja omandav erakond riigieelarvest eraldist ei saa. Erakonna jagunemisel jaotumise teel jaotatakse eraldis erakondade jagunemislepingus sätestatud kokkuleppe alusel. Erakonna lõpetamisel lõpeb õigus saada eraldist riigieelarvest pärast registrikannet, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel erakonna lõpetamise otsuse tegemisest erakonna poolt.

(4) Erakonnale eraldatavad summad kantakse erakonna kontole Vabariigi Valitsuse määratud valitsusasutuse kaudu, lähtudes Vabariigi Valimiskomisjoni esitatud teatisest, milles on märgitud erakondade poolt Riigikogu valimistel saadud kohtade arv.

(5) Riigikogu valimiste toimumise aastal muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist alates valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast kuust.

(6) Erakonna jagunemisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist alates jagunemisele järgnevast kuust. Erakonna lõpetamisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist alates käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtajale järgnevast kuust käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud tingimuste kohaselt.

§ 128. Valimiskampaania aruanne

(1) Erakond esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile aruande Riigikogu, Euroopa Parlamendi või kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania läbiviimiseks erakonna ja tema sidusorganisatsioonide ning erakonna nimekirjas kandideerinud isikute valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta ühe kuu jooksul arvates valimispäevast. Valimiskampaania aruanne avalikustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel.

(2) Kui erakonna nimekirjas kandideerinud isik tegi valimiskampaaniaks kulutusi erakonna kuludest eraldi, lisatakse tema aruanne erakonna aruandele. Oma aruande õiguspärasuse eest vastutab erakonna nimekirjas kandideerinud isik.

(3) Valimiskampaania aruanne sisaldab erakonna andmeid valimiskampaaniaks kasutatud vahendite ja kulude kohta. Aruandes märgitakse ka andmed tasumata lepinguliste maksete kohta ja erakonna nõuded kolmandate isikute vastu. Tasumata lepinguliste maksete ja maksmata arvete tasumise kohta ning kolmandate isikute vastu suunatud nõuete kohta esitatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjonile kord kvartalis täiendavad aruanded seni, kuni nõuded on rahuldatud või võlasuhe lõpetatud.

(4) Erakond märgib aruandes käesoleva seaduse § 121 lõike 2 punktides 2 ja 4 ning §-s 122 nimetatud vahendi liigi, vahendi eraldaja nime ja isiku või registrikoodi, vahendi väärtuse ja laekumise kuupäeva.

(5) Üksikkandidaat märgib aruandes lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule annetused. Aruandes märgitakse annetaja nimi, isikukood ning annetuse väärtus ja laekumise kuupäev.

(6) Valimisliit märgib aruandes lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule annetused. Aruandes märgitakse annetaja nimi, isikukood ning annetuse väärtus ja laekumise kuupäev.

(7) Kulude kohta märgitakse aruandes:
1) kulutuse tegemise kuupäev;
2) makse saaja nimi ja isiku- või registrikood;
3) makse aluseks oleva arve number;
4) makse selgitus;
5) makse summa eurodes.

(8) Kulud kajastatakse järgmiste kululiikide kaupa:
1) majanduskulud, sealhulgas sidekulud;
2) tööjõukulud;
3) reklaamikulud liigiti;
4) suhtekorralduskulud;
5) kulud publikatsioonidele, sealhulgas trükistele;
6) transpordikulud;
7) rendikulud;
8) avalike ürituste korraldamise kulud;
9) muud kulud.

(9) Kui erakond avastab esitatud aruandes puudusi ja esitab muudatusi kajastava uue aruande ning teavitab sellest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kohe, kui puudusest teada sai või pidi sellest teada saama, ning teavitamine toimub enne, kui komisjon on puuduse avastanud, ei kohaldata § 124 lõikes 2 sätestatud kohustust kanda riigieelarvesse summa, mis vastab aruandes avastatud puudusele. Kui käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud puuduse andmete esitamisel on põhjustanud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul erakonna liige või sidusorganisatsioon, kohaldatakse § 124 lõikes 2 sätestatud kohustust kanda riigieelarvesse summa, mis vastab aruandes avastatud puudusele, arvestades käesoleva lõike esimeses lauses sätestatut, erakonna liikme või sidusorganisatsiooni suhtes.

§ 129. Majandusaasta aruanne

(1) Erakonna majandusaastaks on kalendriaasta.

(2) Erakonna üldkoosolek või põhikirja järgi seda asendav organ kinnitab igal aastal erakonna majandusaasta aruande ja esitab selle mittetulundusühingute seaduse § 36 lõike 5 ja § 78 lõike 3 kohaselt ilma põhitegevusala andmeteta. Erakond esitab majandusaasta aruande koos vandeaudiitori aruandega, kui audiitorkontroll on kohustuslik, hiljemalt 30. juuniks kohtu registriosakonnale, kes avalikustab aruande mittetulundusühingute ja sihtasutuste veebipäringusüsteemis.

(3) Riigieelarvest eraldisi saava erakonna raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli kohustus sätestatakse audiitortegevuse seaduses.

(4) Erakonna majandusaasta aruandes kajastatakse ka erakonna sidusorganisatsiooni poolt erakonna eesmärkide saavutamiseks tehtud kulutused.

(5) Majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 128 lõikes 9 sätestatut.

§ 1210. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon

(1) Erakondade rahastamise järelevalve komisjon kontrollib, kas erakond, valimisliit ja üksikkandidaat järgivad käesolevas seaduses sätestatud nõudeid.

(2) Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kuuluvad:
1) Õiguskantsleri nimetatud liige;
2) Riigikontrolöri nimetatud liige;
3) Vabariigi Valimiskomisjoni nimetatud liige;
4) Riigikogus esindatud erakonna poolt nimetatud liige, kes ei ole Riigikogu ega Vabariigi Valitsuse liige.

(3) Samaaegselt komisjoni liikmega nimetab ametisse nimetaja komisjoni liikmele asendusliikme.

(4) Komisjoni liikme volitused kestavad viis aastat, välja arvatud juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud komisjoni liige kutsutakse tema nimetaja poolt enne volituste lõppemist tagasi.

(5) Komisjoni uus liige nimetatakse hiljemalt kümnendal päeval enne komisjoni liikme volituste lõppemist.

(6) Komisjon kehtestab oma töökorra.

(7) Komisjonil on esimees ja aseesimees, kelle komisjon valib oma liikmete hulgast komisjoni esimesel koosolekul. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku eelmise erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees või aseesimees hiljemalt seitsmendal päeval pärast komisjoni volituste algust.

(8) Komisjoni liikmed peavad hoidma saladuses komisjoni töö käigus neile avaldatud informatsiooni, mis ei kuulu käesoleva seaduse kohaselt avalikustamisele

(9) Komisjoni asjaajamise ja tehnilise teenindamise tagab Riigikogu Kantselei.

(10) Komisjon registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

§ 1211. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutus rahastamise järelevalve teostamisel

(1) Erakondade rahastamise järelevalve komisjon teeb erakonnale, erakonna nimekirjas kandideerinud isikule, valimisliidule, valimisliidu nimekirjas kandideerinud isikule või üksikkandidaadile ettekirjutuse, kui ta:
1) on jätnud täitmata kohustuse esitada tähtpäevaks valimiskampaania aruanne või selles esineb puudusi;
2) on jätnud keelatud annetuse tagastamata;
3) on jätnud vastuvõetud annetuse kajastamata;
4) on jätnud keelatud annetuse riigieelarvesse kandmata;
5) on jätnud esitamata käesoleva seaduse § 128 lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumendid.

(2) Ettekirjutusega kohustatakse erakonda, erakonna nimekirjas kandideerinud isikut, valimisliitu, valimisliidu nimekirjas kandideerinud isikut või üksikkandidaati:
1) esitama komisjoni määratud tähtaja jooksul nõutud dokumendid või aruanne või kõrvaldama aruandes või annetuste registris puudused;
2) kandma annetuse ühel käesoleva seaduse § 124 lõigetes 1–3 nimetatud viisil komisjoni määratud tähtpäevaks riigieelarvesse.

(3) Ettekirjutus kolmandale isikule tehakse käesoleva seaduse § 128 lõikes 3 nimetatud juhul.

(4) Ettekirjutusega kohustatakse kolmandat isikut andma komisjonile selgitusi või esitama asjassepuutuvaid dokumente.

(5) Ettekirjutusele kirjutab alla erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees või aseesimees.

§ 1212. Sunniraha ja viivis

(1) Erakondade rahastamise järelevalve komisjon võib määrata käesoleva seaduse § 1211 lõike 1 punktides 1–3 ja 5 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras kuni 6400 eurot.

(2) Kui käesoleva seaduse § 1211 lõike 1 punktis 4 sätestatud ettekirjutust ettekirjutuses sätestatud tähtpäevaks ei täideta, peab erakond maksma riigieelarvesse kantava summa jäägilt viivist 0,85 protsenti iga maksmisega viivitatud kalendripäeva eest.

§ 1213. Ettekirjutuse peale kaebuse esitamine

Kui erakond, erakonna nimekirjas kandideerinud isik, valimisliit või üksikkandidaat leiab, et erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutusega rikutakse tema õigusi, võib ta pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras kohtusse.

22. peatükk
VASTUTUS

§ 1214. Erakonna arvelduskontost teavitamata jätmine

(1) Erakonna arvelduskontost erakondade rahastamise järelevalve komisjoni teavitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.

§ 1215. Valimisliidu või üksikkandidaadi arvelduskontost teavitamata jätmine

Valimisliidu või üksikkandidaadi poolt valimisteks sellise arvelduskonto kasutamise eest, millest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni on jäetud teavitamata, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

§ 1216. Erakonna sidusorganisatsioonist teavitamata jätmine

(1) Erakonna sidusorganisatsioonist erakondade rahastamise järelevalve komisjoni teavitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.

§ 1217. Aruandluskohustuse täitmata jätmine

(1) Erakonnale tehtud annetuste registri pidamise kohustuse rikkumise või erakonna, valimisliidu, erakonna või valimisliidu nimekirjas kandideerinud isiku või üksikkandidaadi valimiskampaania aruande esitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 eurot.

§ 1218. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 1214–1217 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 1214–1217 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.

(3) Käesoleva seaduse §-des 1214–1217 sätestatud väärteoasju arutab maakohus.”

§ 3. Paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva seaduse § 129 lõike 2 teine lause ning lõige 4 kohalduvad erakonna majandusaasta aruannete aruandeperioodile, mis algab 2011. aasta 1. jaanuaril.

(8) Käesoleva seaduse § 1210 jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval.

(9) Erakondade rahastamise komisjoni liikmed nimetatakse ühe kuu jooksul, arvates käesoleva seaduse § 1210 jõustumisest. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku Riigikogu esimees.”

II. Euroopa Parlamendi valimise seaduses (RT I 2003, 4, 22; 2010, 29, 150) tehakse järgmised muudatused:

§ 4. Paragrahvid 63–65 tunnistatakse kehtetuks.

III. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 2002, 36, 220; 2010, 29, 150) tehakse järgmised muudatused:

§ 5. Paragrahvi 311 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike moodustatud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.

(2) Valimisliidu nimetus sisaldab sõna „valimisliit”.

(3) Valimisliit esitatakse valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks varemalt 60. päeval ja hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva.

(4) Valimisliidu kandidaatide registreerimiseks esitab valimisliidu volitatud esindaja valla või linna valimiskomisjonile teatise. Teatises esitatakse:
1) valla või linna nimi, mille volikogu valimisteks valimisliit moodustatakse;
2) valimisliidu nimi;
3) kirjalik seltsinguleping, milles sisalduvad vähemalt kahe valimisliitu juhtima õigustatud isiku nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid;
4) valimisliidu moodustanud hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike nimed, isikukoodid ja allkirjad.

(5) Valimisliidu nimi ei või olla ebaesteetiline ega eksitav. Eelmistel volikogu valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks. Keelatud on valimisliidu nimena kasutada erakonna või mõne muu valimisliidu nime või sellega eksitavalt sarnast nime.

(6) Valla või linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud valimisliidu kolme päeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 märgitud dokumentide saamist.

(7) Valla või linna valimiskomisjon ei registreeri valimisliitu, kui selle registreerimiseks esitamise tähtaja jooksul ei ole esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 märgitud dokumente või neis on puudusi või vigu või kui käesolevast seadusest tulenevalt ei ole valimisliidu moodustamine lubatud.”

§ 6. Paragrahvid 59–61 tunnistatakse kehtetuks.

IV. Karistusseadustikus (RT I, 12.11.2010, 17) tehakse järgmised muudatused:

§ 7. Paragrahvi 155 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”

§ 8. Paragrahv 4022 tunnistatakse kehtetuks.

V. Maksukorralduse seaduse (RT I 18.11.2010, 12) § 29 täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses:

„32) erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ulatuses, mis on vajalik komisjonile erakonnaseadusega pandud ülesannete täitmiseks.”

VI. Riigikogu valimise seaduses (RT I 2002, 57, 355; 2010, 29, 150) tehakse järgmised muudatused:

§ 9. Paragrahvi 26 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigikogu valimistel võib osaleda erakond, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse hiljemalt 90 päeva enne valimispäeva.”

§ 10. Paragrahvid 65–67 tunnistatakse kehtetuks.

VII. § 11. Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. aprillil.

Keit Pentus
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json