Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2010, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
02.12.2010 otsus nr 774

Maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.2010

§ 1.  Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 2010, 41, 241) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maksukohustuse määramise korral maksuhalduri poolt on maksuvõla avalikustamine lubatud pärast haldusakti täitmise tähtpäeva saabumist ja kui haldusakti täitmist ei ole peatatud. Haldusakti vaidlustamise korral tehakse avaldatud maksuvõla juurde sellekohane märge maksukohustuslase taotlusel või ilma taotluseta, kui maksuhaldur on vaidlustamisest muul viisil teada saanud.”;

2) paragrahvi 51 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 55 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui menetlusosalise aadressi kohta puuduvad andmed või kui menetlusosaline ei ela või ei asu registrisse kantud või maksuhaldurile teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht või tegevuskoht ei ole teada ning dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, võib maksuhaldur dokumendi resolutiivosa avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest.”;

4) paragrahvi 57 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Elektroonilisel kujul säilitatavate dokumentide loetava kujuga elektrooniliseks andmestikuks teisendamise nõuded kehtestab rahandusminister määrusega.”;

5) paragrahvi 72 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud vaatluse läbiviimisest teatatakse ette sellise aja jooksul, mis võimaldab maksukohustuslasel kavandatava toimingu suhtes seisukohta võtta. Vaatluse läbiviimisest ei teatata ette kiireloomulistel juhtudel või kui ette teatamine võib ohustada vaatluse eesmärgi täitmist. Vaatluse läbiviimisest ei teatata ette ka juhul, kui maksuhalduril ei õnnestunud vara omaniku või valdaja elu- või asukohta kindlaks teha. Vaatluse läbiviimiseks esitatakse maksukohustuslasele või tema esindajale kirjalik korraldus, kuhu on märgitud ka vaatluse eesmärk. Kui vaatluse läbiviimiseks ei esitatud kirjalikku korraldust, on maksukohustuslasel õigus nõuda tagantjärele vaatluse kirjalikku põhjendamist.”;

6) paragrahvi 86 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksukohustuslane võib valida deklaratsiooni esitamise viisi, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.”;

7) paragrahvi 102 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) käesoleva seaduse §-des 1531, 1532 ja 154 sätestatud väärteoga, mis on toime pandud tahtlikult ja mille kohta on jõustunud lahend;”;

8) paragrahvi 106 lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui maksuhaldur tuvastab, et maksukohustuslase tegelik tagastusnõue on kuni 10 euro võrra väiksem maksukohustuslase tagastusnõude täitmise taotluses märgitud tagastusnõudest, siis väljastatakse sellekohane kirjalik motiveeritud otsus ainult maksukohustuslase taotlusel.”;

9) paragrahvi 115 lõike 4 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Intressi tasumisel tagastusnõude tasaarvestamisega või täitemenetluse ajal ei rakendata käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud intressinõude tasumise tähtaja nõuet ega § 119 lõikes 3 sätestatud alammäära ning tasumine toimub jooksvalt.”;

10) paragrahvi 116 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui maksuhalduri antud haldusakti alusel on maksukohustuslane tasunud või temalt on sisse nõutud või tema tagastusnõudega on tasaarvestatud suurem summa, kui oleks tulnud tasuda vastavalt maksuseadusele, siis on maksuhaldur kohustatud arvestama enammakstud summalt maksukohustuslase kasuks intressi. Intressi arvestatakse alates tasaarvestamise või tasumise päevast kuni tasumise aluseks olnud haldusakti muutmise või kehtetuks tunnistamise päevani. Intressi ei arvestata juhul, kui maksuhaldur andis haldusakti maksukohustuslase deklareeritud andmete alusel.”;

11) paragrahvi 116 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksuhaldur on kohustatud tasuma intressi 15 tööpäeva jooksul, alates käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotluse kättesaamise päevast.”;

12) paragrahvi 118 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Intressinõude aegumisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 98 lõikes 4 sätestatut.”;

13) paragrahvi 118 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Ajatatud maksusummalt on intressi arvestamise aegumistähtaeg üks aasta, arvates ajatamise ajakava lõppemise või kehtetuks tunnistamise päevast.”;

14) paragrahvi 119 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) kui intressisumma ületab selle arvestamise aluseks oleva maksunõude.”;

15) paragrahvi 119 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Alammäära ei kohaldata intressi tasaarvestamisel tagastusnõudega ega sundtäitmisel.”;

16) 13. peatüki 2. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2. jagu
Kohustuse täitmise tagamine”;

17) paragrahvi 1361 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui maksude tasumise õigsuse kontrollimisel tekib põhjendatud kahtlus, et pärast maksuseadusest tuleneva rahalise nõude või kohustuse määramist võib selle sundtäitmine maksukohustuslase tegevuse tõttu osutuda oluliselt raskemaks või võimatuks, võib Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja teha halduskohtule taotluse loa saamiseks, et sooritada käesoleva seaduse § 130 lõikes 1 sätestatud täitetoimingud või taotleda kohtult luba pöörduda kohtutäituri poole täitetoimingute sooritamiseks, kui käesoleva seaduse § 130 lõikes 1 sätestatud täitetoimingute sooritamine ei ole asjas võimalik või ei oleks see suure tõenäosusega tulemuslik.”;

18) paragrahvi 1361 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) üks või mitu käesoleva seaduse § 130 lõikes 1 või täitemenetluse seadustikus sätestatud täitetoimingutest ning põhjendus, miks maksuhaldur peab valitud toimingu tegemist vajalikuks.”;

19) paragrahvi 147 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sellisel juhul vaadatakse vaie läbi viie tööpäeva jooksul, arvates tõendite esitamisest, kuid haldusorganil ei ole kohustust vaiet läbi vaadata varem kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul.”;

20) paragrahvi 1541 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aktsiisiseaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõudeid rikkudes aktsiisikauba tootmise, lähetamise, vastuvõtmise, hoidmise, ladustamise, võõrandamise või muu ebaseadusliku toimingu eest aktsiisikaubaga, kui puudub käesoleva seaduse §-s 1531, 1532 või 154 sätestatud väärteo koosseis, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

21) paragrahvi 1551 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 1551. Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja kohustuste täitmata jätmine

(1) Aktsiisiseaduses sätestatud aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja kohustuste täitmata jätmise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-s 1531, 1532, 154 või 1541 sätestatud väärteo koosseis, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

22) seadust täiendatakse §-ga 1682 järgmises sõnastuses:

§ 1682. Maksunõuet ületava intressi arvestamise peatumine

Käesoleva seaduse § 119 lõike 1 punkti 5 ei kohaldata kuni 2011. aasta 1. jaanuarini arvestatud maksunõuet ületava intressisumma osas, kuid intressi arvestamist ei jätkata.”;

23) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 77/799/EMÜ liikmesriikide pädevate asutuste vastastikuse abi kohta otsese maksustamise valdkonnas (EÜT L 336, 27.12.1977, lk 15–20), viimati muudetud direktiiviga 2006/98/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 129–136);
komisjoni direktiiv 2006/84/EÜ, millega kohandatakse komisjoni direktiivi 2002/94/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 76/308/EMÜ (vastastikuse abi kohta teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 362, 20.12.2006, lk 99–100);
nõukogu direktiiv 2008/55/EÜ vastastikuse abi kohta teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel (kodifitseeritud versioon) (ELT L 150, 10.06.2008, lk 28–38);
nõukogu direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 009, 14.01.2009, lk 12–30).”

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Keit Pentus
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json