ERAÕIGUSMittetulundusühingud ja sihtasutused

Teksti suurus:

Erakonnaseadus (lühend - EKS)

Erakonnaseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2010, 8

Erakonnaseadus

Vastu võetud 11.05.1994
RT I 1994, 40, 654
jõustumine 16.06.1994

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.05.1996RT I 1996, 37, 73908.06.1996
06.06.1996RT I 1996, 42, 81101.10.1996
17.06.1998RT I 1998, 59, 94110.07.1998
17.02.1999RT I 1999, 27, 39301.07.1999
29.01.2002RT I 2002, 21, 11704.03.2002
13.03.2002RT I 2002, 29, 17401.07.2002
07.05.2002RT I 2002, 42, 26424.05.2002
12.06.2002RT I 2002, 57, 35518.07.2002
03.12.2002RT I 2002, 102, 60201.01.2003
18.12.2002RT I 2003, 4, 2223.01.2003
18.12.2003RT I 2003, 90, 60101.01.2004, osaliselt 01.01.2008
28.06.2005RT I 2005, 47, 38718.09.2005
12.10.2005RT I 2005, 57, 45001.01.2006
11.10.2006RT I 2006, 48, 35718.11.2006
09.11.2006RT I 2006, 52, 38410.12.2006
24.01.2007RT I 2007, 12, 6601.01.2008
14.02.2007RT I 2007, 24, 12601.07.2007
29.10.2009RT I 2009, 54, 36301.01.2010
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
27.01.2010RT I 2010, 9, 4108.03.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011, jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
19.05.2010RT I 2010, 29, 15001.01.2011
25.11.2010RT I, 10.12.2010, 101.04.2011

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Erakonna mõiste

  (1) Erakond (partei) on Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine, ning mis on registreeritud käesolevas seaduses sätestatud korras.

  (2) Erakond on mittetulundusühing. Erakonnale laieneb mittetulundusühingute seadus niivõrd, kuivõrd käesolevas seaduses ei sätestata teisiti.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

§ 2.  Erakonna eesmärkide saavutamise vahendid
[RT I 2003, 4, 22 - jõust. 23.01.2003]

  (1) Erakonna eesmärkide saavutamise vahendid on:
  1) erakonna kandidaatide esitamine ning valimiskampaania läbiviimine Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel;
  2) erakonna osalemine Riigikogusse valitud erakonnaliikmete kaudu Riigikogu tegevuses, Euroopa Parlamenti valitud erakonnaliikmete kaudu Euroopa Parlamendi tegevuses, kohaliku omavalitsuse volikogusse valitud erakonnaliikmete kaudu volikogu tegevuses, Riigikogusse ja kohaliku omavalitsuse volikogusse valitud erakonnaliikmete kaudu vastavalt Vabariigi Presidendi valimisel, Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse täitevorgani moodustamisel, rahvusvahelises koostöös välisriikide erakondadega.

  (2) [Kehtetu - RT I 1996, 42, 811 - jõust. 01.10.1996]

§ 3.  Erakonna moodustamise territoriaalsuse põhimõte

  (1) Erakond moodustatakse territoriaalsuse põhimõttel. Erakond ei või asutada oma struktuuriüksusi asutustes, ettevõtetes ega organisatsioonides.

  (2) Eestis asutatud, registreeritud ja tegutsevate erakondade juhtorganid ning struktuuriüksused peavad asuma Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleval territooriumil. Erakonna struktuuriüksus võib asuda ka välisriigis, kui see ei ole vastuolus selle riigi seadustega.

§ 4.  Erakonna tegevuse piirangud

  (1) Keelatud on erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra või territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalseadusega.

  (2) Relvi valdavad, samuti sõjaväeliselt korraldatud või sõjaväelisi harjutusi harrastavad ühingud või liidud ei või tegutseda erakonnana ega erakonna struktuuriüksusena.

  (3) Keelatud on sekkumine erakonna siseasjadesse, välja arvatud seadusega lubatud erijuhul.

  (4) Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleval territooriumil on keelatud teise riigi erakonna või selle struktuuriüksuse või muu poliitilise ühenduse või selle struktuuriüksuse moodustamine ja tegutsemine.

§ 5.  Erakonna liikmed

  (1) Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik. Erakonna liikmeks võib olla ka vähemalt 18-aastane teovõimeline Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis. Üheaegselt võib kuuluda ainult ühte Eestis registreeritud erakonda.
[RT I 2006, 52, 384 - jõust. 10.12.2006]

  (2) Erakonna liikmeks astumisele, samuti väljaastumisele ja väljaarvamisele kohaldatakse mittetulundusühingute seadust, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

  (21) Erakonda astumiseks esitab isik erakonnale kirjaliku avalduse. Erakonnast väljaastumiseks esitab erakonna liige kirjaliku avalduse erakonnale või kohtu registriosakonnale. Erakonna liikme õigused ja kohustused tekivad erakonna liikmete nimekirja kandmisega ja lõpevad nimekirjas märke tegemisega erakonna liikmelisuse lõppemise kohta, välja arvatud käesoleva seaduse § 81 lõike 3 punktis 4 nimetatud juhul.
[RT I 2010, 29, 150 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Erakonna liikmeks ei või olla:
  1) õiguskantsler ja tema nõunikud;
  2) riigikontrolör ja Riigikontrolli peakontrolör;
  3) kohtunik;
  4) prokurör;
  5) politseiametnik;
  6) tegevteenistuses olev kaitseväelane.
  7) [kehtetu - RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Vabariigi President peatab ametisoleku ajaks oma erakondliku kuuluvuse.

  (5) Erakonnal ei või olla kollektiivliikmeid.

§ 51.  Valimisliit

  (1) Valimisliidule kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 121 ja 122, § 123 lõigetes 1–5 ja 10 ning §-des 124, 125 ja 128 sätestatut.

  (2) Valimisliit esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile oma tegevuse kestel kord kvartalis aruande valimisliidu poolt vastuvõetud annetuste kohta.

  (3) Kui valimisliit lõpeb enne valimiskampaania aruande esitamise tähtaega, esitatakse aruanne viivitamata pärast valimisliidu lõppemist.

  (4) Valimisliidu käesolevast seadusest tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab valimisliitu juhtima õigustatud isik.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 52.  Üksikkandidaat

  (1) Üksikkandidaat on füüsiline isik, kes kandideerib Riigikogu, Euroopa Parlamendi või kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.

  (2) Üksikkandidaat esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ühe kuu jooksul valimispäevast arvates aruande valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta. Aruanne avalikustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel.

  (3) Üksikkandidaadi valimiskampaania rahastamise allikad on:
  1) käesolevas seaduses sätestatud tingimustel tehtud annetus;
  2) üksikkandidaadi isiklik vara.

  (4) Üksikkandidaat märgib aruandes käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kasutatud vahendi liigi, vahendi andja nime ja isiku- või registrikoodi, vahendi väärtuse ja laekumise kuupäeva. Annetuse kohta märgitakse annetaja nimi, isikukood ning annetuse väärtus ja laekumise kuupäev.

  (5) Üksikkandidaadile kohaldatakse käesoleva seaduse § 123 lõigetes 1–5 ja 10, §-des 124 ja 125 ning § 128 lõigetes 3, 5 ja 7–9 sätestatut.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

2. peatükk Erakonna asutamine ja selle tegevuse korraldus 

§ 6.  Erakonna asutamine

  (1) Erakond asutatakse lihtkirjalikus vormis asutamislepinguga. Erakonna asutamislepingule kohaldatakse mittetulundusühingute seaduses sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

  (2) Erakond registreeritakse, kui tal on vähemalt 1000 liiget.

§ 7.  Erakonna põhikiri ja programm

  (1) Erakonna tegevuse aluseks on põhikiri.

  (2) Erakonna põhikirjale kohaldatakse mittetulundusühingute seaduses põhikirjale sätestatud nõudeid.

  (21) Erakonna põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

  (3) Erakonna poliitilise tegevuse aluseks on programm. Selle kinnitamise ja muutmise kord sätestatakse erakonna põhikirjas.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

§ 8.  Registrisse kandmise avaldus

  Erakonna mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmise avaldusele tuleb lisaks mittetulundusühingute seaduse §-s 10 sätestatule lisada:
  1) juhatuse liikmete poolt allakirjutatud programm;
  2) erakonna liikmete nimekiri, mis sisaldab erakonna liikmete nimed, isikukoodid ja liikmeksastumise päeva, kuu ja aasta;
  3) erakonna sümboolika näidis või kavand, kui need on põhikirjaga ette nähtud.
[RT I 2002, 57, 355 - jõust. 18.07.2002]

§ 81.  Erakonna liikmete nimekiri

  (1) Erakonna liikmete nimekirja peab erakonna juhatus kohtu registriosakonna juures. Nimekirja kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, liikmeksastumise ning väljaastumise või väljaarvamise aeg.

  (2) Muudatusi erakonna liikmete nimekirjas teeb erakonna juhatus või juhatuse poolt selleks volitatud isik.

  (3) Kohtu registriosakond märgib erakonna liikmete nimekirja liikmelisuse lõppemise seoses:
  1) osakonnale esitatud erakonnast väljaastumise avaldusega;
  2) teise erakonda astumisega, kui teise erakonda astumise aeg on hilisem;
  3) asjaoluga, et isik ei ole Eesti kodanik ega Eestis püsivalt elav Euroopa Liidu kodanik;
  4) isiku surmaga.

  (4) Kohtu registriosakond teavitab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud märgete tegemisest viivitamata erakonda ning lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel ka asjaomast isikut.

  (5) Kohtu registriosakond avalikustab erakondade liikmete nimekirjad mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri veebipäringusüsteemis. Muudatused avalikustatakse viivitamata. Isikukoodi asemel avalikustatakse sünniaeg.

  (6) Justiitsminister kehtestab määrusega erakonna liikmete nimekirja pidamise korra ning lõikes 4 sätestatud teavitamise korra.
[RT I 2010, 29, 150 - jõust. 01.01.2011]

§ 9.  Erakonna põhikirja registreerimise otsustamine

  (1) [Kehtetu - RT I 1996, 42, 811 - jõust. 01.10.1996]

  (2) Erakonda ei registreerita juba registrisse kantud või sellest kustutatud erakonna nime all.

§ 91.  Erakonna üldkoosolekul osalemine ja hääletamine

  Erakonna üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada erakonna liige või põhikirjas ettenähtud juhul tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine erakonna liige.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

§ 10.  [Kehtetu - RT I 1999, 27, 393 - jõust. 01.07.1999]

§ 11.  [Kehtetu - RT I 1999, 27, 393 - jõust. 01.07.1999]

§ 12.  Erakonna tegevuse seaduslikkuse tagamine, selle ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

  (1) Erakonna tegevuse seaduslikkuse tagamine ning erakonna ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduse alusel. Erakondade ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Ühinemises või jagunemises osalevad erakonnad esitavad lisaks mittetulundusühingute seaduses ettenähtud andmetele ka käesoleva seaduse §-s 8 ettenähtud andmed. Erakonna liikmete nimekiri peab kajastama ühinemise või jagunemise järgset seisu.

  (2) Kohtu registriosakonnal on õigus nõuda erakonna juhatuselt käesoleva seaduse § 81 lõikes 2 nimetatud nimekirja esitamist registriosakonna määratud kuupäeva seisuga, kui on alust arvata, et erakonna liikmete tegelik arv on langenud alla 1000.

  (3) Kui erakonna liikmete arv langeb alla 1000 ning vabatahtlikku lõpetamist ei ole alustatud, võib sundlõpetamise algatamist taotleda lisaks mittetulundusühingute seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud isikutele ka kohtu registriosakond.

  (4) Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele suunatud tegevuse või eesmärkidega erakonna tegevuse lõpetamine toimub põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses sätestatud korras.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

21. peatükk ERAKONNA TEGEVUSE RAHASTAMINE JA SELLE KONTROLL 
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 121.  Erakonna rahastamise põhimõtted

  (1) Erakond on kohustatud demokraatia põhimõttest lähtudes tagama oma tulude ja kulude seaduslikkuse ja täieliku läbipaistvuse vähemalt käesolevas peatükis ettenähtud viisil.

  (2) Erakond võib tulu saada üksnes järgmistest allikatest:
  1) erakonna põhikirja alusel kehtestatud liikmemaksud;
  2) käesoleva seaduse alusel makstavad eraldised riigieelarvest;
  3) käesolevas seaduses sätestatud tingimustel tehtud annetused;
  4) tehingud erakonna varaga.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 122.  Laenamine

  (1) Erakond võib sõlmida laenulepingu ainult juhul, kui laenuandja on krediidiasutus ning laenamine toimub turutingimustel. Laenulepingut võib tagada ainult erakonna varaga või tema liikme käendusega.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata igapäevases majandustegevuses tavapärastele ja turutingimustel tehtavatele tehingutele.

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud tingimusi rikkuv tehing loetakse keelatud annetuseks.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 123.  Annetus

  (1) Annetus käesoleva seaduse tähenduses on füüsilisest isikust annetaja poolt vabatahtlikult oma vara arvelt erakonna tegevuse toetamiseks erakonnale või erakonna liikmele loovutatav rahaliselt hinnatav hüve, sealhulgas teenus, kuid välja arvatud vabatahtlik töö.

  (2) Annetus, mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele, on keelatud. Eelkõige on keelatud:
  1) anonüümne annetus;
  2) juriidilise isiku annetus;
  3) kaupade, teenuste või varaliste õiguste loovutamine või kasutusse andmine erakonnale tingimusel, mis ei ole kättesaadav teisele isikule;
  4) tavapäraselt siduvatest kohustustest vabastamine;
  5) erakonna vastu suunatud nõudest loobumine.

  (3) Sularahas saadud annetuse võtab erakond viivitamata tuluna arvele.

  (4) Mitterahalise annetuse hindamisel võetakse aluseks eseme või õiguse harilik väärtus. Kui eseme hindamiseks on olemas üldtunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise annetuse ese lasta hinnata neil. Kui mitterahaline annetus on hinnatud tema tegelikust väärtusest madalamaks, loetakse väärtuse vahe keelatud annetuseks.

  (5) Mitterahalise annetuse väärtuse hindamist käesoleva seaduse §-s 129 sätestatud majandusaasta aruande esitamisel peab kontrollima audiitorettevõtja, kes esitab arvamuse selle kohta, kas mitterahalise annetuse väärtuse hindamine toimus käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatu kohaselt. Arvamus peab muu hulgas sisaldama mitterahalise annetuse kirjeldust ning selles tuleb märkida, millist meetodit mitterahalise annetuse hindamisel kasutati.

  (6) Erakond on kohustatud pidama teabe avalikustamiseks veebilehte, mille aadressist ta teavitab kohtu registriosakonda.

  (7) Erakond avalikustab temale tehtud annetused ja tasutud liikmemaksud kvartali esimese kuu kümnendal kuupäeval käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud veebilehel peetavas annetuste registris. Erakond avalikustab ka annetused, mis on tagastatud selle teinud isikule või kantud riigieelarvesse käesoleva seaduse § 124 lõigete 1–3 kohaselt.

  (8) Annetuse kohta märgib erakond, et tegemist on annetusega ning märgib annetaja nime, isikukoodi ning annetuse väärtuse ja laekumise kuupäeva.

  (9) Liikmemaksu kohta märgib erakond, et tegemist on liikmemaksuga ning märgib liikmemaksu tasuja nime, isikukoodi, liikmemaksu suuruse ja laekumise kuupäeva.

  (10) Juba avalikustatud andmetes tehtava muudatuse korral näidatakse ära muudatus ja selle tegemise kuupäev. Erakond teavitab muudatuse tegemisest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 124.  Keelatud annetuse vastuvõtmise tagajärg

  (1) Erakond tagastab võimaluse korral keelatud annetuse viivitamata selle teinud isikule.

  (2) Kui annetust ei ole võimalik tagastada, on erakond kohustatud kandma rahalise annetuse viivitamata riigieelarvesse.

  (3) Kui tegemist on mitterahalise annetusega, müüb erakond keelatud annetuse turuhinnaga. Annetuse müügist saadav tulu kantakse viivitamata riigieelarvesse. Kui keelatud annetust ei ole võimalik müüa mõistliku pingutusega, tuleb annetus võõrandada muul viisil, kui on sätestatud käesoleva lõike esimeses lauses. Kui annetust ei ole võimalik võõrandada, lõpetatakse asja valdus omandist loobumisega. Keelatud annetust ei tohi võõrandada erakonna liikmele, erakonna sidusorganisatsioonile ega tema liikmele.

  (4) Kui keelatud annetuse väärtus hinnatakse alla 64 euro, ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 3 esimeses lauses ega lõikes 5 sätestatut.

  (5) Keelatud annetuse hariliku vääruse hindamist peab käesoleva seaduse §-s 129 sätestatud majandusaasta aruande esitamisel kontrollima audiitorettevõtja, kes esitab arvamuse selle kohta, kas keelatud annetuse hariliku väärtuse hind määrati käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatu kohaselt. Arvamus peab muu hulgas sisaldama keelatud annetuse kirjeldust ning selles tuleb märkida, millist meetodit kasutati keelatud annetuse hariliku väärtuse hindamisel. Kui audiitorettevõtjale on teatavaks saanud keelatud annetuse hariliku väärtuse hindamise nõuete rikkumine, teavitab ta sellest rikkumisest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 125.  Erakonna arvelduskonto

  Erakond võib pidada ja kasutada ainult neid arvelduskontosid, millest ta on teavitanud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 126.  Erakonna sidusorganisatsioon ja osalemine teistes juriidilistes isikutes

  (1) Erakonna sidusorganisatsioon käesoleva seaduse tähenduses on sihtasutus või mittetulundusühing, mille asutaja või liige erakond on ning mille tegevus on suunatud käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud erakonna eesmärkide saavutamisele. Käesoleva seaduse §-des 121–124 sätestatud nõuded erakonnale laienevad ka erakonna sidusorganisatsioonile. Erakonna annetused erakonna sidusorganisatsioonile on lubatud.

  (2) Erakond ei tohi olla ühegi muu juriidilise isiku aktsionär ega osanik.

  (3) Erakond võib kaubelda väärtpaberitega väärtpaberiturul väärtpaberituru seaduse kohaselt.

  (4) Erakonna sidusorganisatsiooniks ei ole Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2004/2003 „Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta” (ELT L 297, 15.11.2003, lk 1–4) mõistes.

  (5) Erakond on kohustatud teavitama oma sidusorganisatsioonidest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 127.  Eraldised riigieelarvest

  (1) Riigikogus esindatud erakonnal on õigus saada iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks eraldis riigieelarvest. Igakuise eraldise suurus on üks kaheteistkümnendik aastasummast. Eraldise suurus on proportsionaalne Riigikogu valimistel saadud kohtade arvuga.

  (2) Riigikogu valimisel osalenud erakond, kes ei ületanud valimiskünnist, kuid kogus vähemalt:
  1) ühe protsendi häältest, saab riigieelarvest eraldist 9587 eurot aastas;
  2) neli protsenti häältest, saab riigieelarvest eraldist 15 978 eurot aastas.

  (3) Erakondade ühinemisel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud eraldised liidetakse. Erakonna jagunemisel eraldumise teel eraldatakse riigieelarve eraldis jagunevale erakonnale ja omandav erakond riigieelarvest eraldist ei saa. Erakonna jagunemisel jaotumise teel jaotatakse eraldis erakondade jagunemislepingus sätestatud kokkuleppe alusel. Erakonna lõpetamisel lõpeb õigus saada eraldist riigieelarvest pärast registrikannet, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel erakonna lõpetamise otsuse tegemisest erakonna poolt.

  (4) Erakonnale eraldatavad summad kantakse erakonna kontole Vabariigi Valitsuse määratud valitsusasutuse kaudu, lähtudes Vabariigi Valimiskomisjoni esitatud teatisest, milles on märgitud erakondade poolt Riigikogu valimistel saadud kohtade arv.

  (5) Riigikogu valimiste toimumise aastal muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist alates valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast kuust.

  (6) Erakonna jagunemisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist alates jagunemisele järgnevast kuust. Erakonna lõpetamisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist alates käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtajale järgnevast kuust käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud tingimuste kohaselt.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 128.  Valimiskampaania aruanne

  (1) Erakond esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile aruande Riigikogu, Euroopa Parlamendi või kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania läbiviimiseks erakonna ja tema sidusorganisatsioonide ning erakonna nimekirjas kandideerinud isikute valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta ühe kuu jooksul arvates valimispäevast. Valimiskampaania aruanne avalikustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel.

  (2) Kui erakonna nimekirjas kandideerinud isik tegi valimiskampaaniaks kulutusi erakonna kuludest eraldi, lisatakse tema aruanne erakonna aruandele. Oma aruande õiguspärasuse eest vastutab erakonna nimekirjas kandideerinud isik.

  (3) Valimiskampaania aruanne sisaldab erakonna andmeid valimiskampaaniaks kasutatud vahendite ja kulude kohta. Aruandes märgitakse ka andmed tasumata lepinguliste maksete kohta ja erakonna nõuded kolmandate isikute vastu. Tasumata lepinguliste maksete ja maksmata arvete tasumise kohta ning kolmandate isikute vastu suunatud nõuete kohta esitatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjonile kord kvartalis täiendavad aruanded seni, kuni nõuded on rahuldatud või võlasuhe lõpetatud.

  (4) Erakond märgib aruandes käesoleva seaduse § 121 lõike 2 punktides 2 ja 4 ning §-s 122 nimetatud vahendi liigi, vahendi eraldaja nime ja isiku või registrikoodi, vahendi väärtuse ja laekumise kuupäeva.

  (5) Üksikkandidaat märgib aruandes lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule annetused. Aruandes märgitakse annetaja nimi, isikukood ning annetuse väärtus ja laekumise kuupäev.

  (6) Valimisliit märgib aruandes lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule annetused. Aruandes märgitakse annetaja nimi, isikukood ning annetuse väärtus ja laekumise kuupäev.

  (7) Kulude kohta märgitakse aruandes:
  1) kulutuse tegemise kuupäev;
  2) makse saaja nimi ja isiku- või registrikood;
  3) makse aluseks oleva arve number;
  4) makse selgitus;
  5) makse summa eurodes.

  (8) Kulud kajastatakse järgmiste kululiikide kaupa:
  1) majanduskulud, sealhulgas sidekulud;
  2) tööjõukulud;
  3) reklaamikulud liigiti;
  4) suhtekorralduskulud;
  5) kulud publikatsioonidele, sealhulgas trükistele;
  6) transpordikulud;
  7) rendikulud;
  8) avalike ürituste korraldamise kulud;
  9) muud kulud.

  (9) Kui erakond avastab esitatud aruandes puudusi ja esitab muudatusi kajastava uue aruande ning teavitab sellest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kohe, kui puudusest teada sai või pidi sellest teada saama, ning teavitamine toimub enne, kui komisjon on puuduse avastanud, ei kohaldata § 124 lõikes 2 sätestatud kohustust kanda riigieelarvesse summa, mis vastab aruandes avastatud puudusele. Kui käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud puuduse andmete esitamisel on põhjustanud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul erakonna liige või sidusorganisatsioon, kohaldatakse § 124 lõikes 2 sätestatud kohustust kanda riigieelarvesse summa, mis vastab aruandes avastatud puudusele, arvestades käesoleva lõike esimeses lauses sätestatut, erakonna liikme või sidusorganisatsiooni suhtes.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 129.  Majandusaasta aruanne

  (1) Erakonna majandusaastaks on kalendriaasta.

  (2) Erakonna üldkoosolek või põhikirja järgi seda asendav organ kinnitab igal aastal erakonna majandusaasta aruande ja esitab selle mittetulundusühingute seaduse § 36 lõike 5 ja § 78 lõike 3 kohaselt ilma põhitegevusala andmeteta. Erakond esitab majandusaasta aruande koos vandeaudiitori aruandega, kui audiitorkontroll on kohustuslik, hiljemalt 30. juuniks kohtu registriosakonnale, kes avalikustab aruande mittetulundusühingute ja sihtasutuste veebipäringusüsteemis.

  (3) Riigieelarvest eraldisi saava erakonna raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli kohustus sätestatakse audiitortegevuse seaduses.

  (4) Erakonna majandusaasta aruandes kajastatakse ka erakonna sidusorganisatsiooni poolt erakonna eesmärkide saavutamiseks tehtud kulutused.

  (5) Majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 128 lõikes 9 sätestatut.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 1210.  Erakondade rahastamise järelevalve komisjon

  (1) Erakondade rahastamise järelevalve komisjon kontrollib, kas erakond, valimisliit ja üksikkandidaat järgivad käesolevas seaduses sätestatud nõudeid.

  (2) Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kuuluvad:
  1) Õiguskantsleri nimetatud liige;
  2) Riigikontrolöri nimetatud liige;
  3) Vabariigi Valimiskomisjoni nimetatud liige;
  4) Riigikogus esindatud erakonna poolt nimetatud liige, kes ei ole Riigikogu ega Vabariigi Valitsuse liige.

  (3) Samaaegselt komisjoni liikmega nimetab ametisse nimetaja komisjoni liikmele asendusliikme.

  (4) Komisjoni liikme volitused kestavad viis aastat, välja arvatud juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud komisjoni liige kutsutakse tema nimetaja poolt enne volituste lõppemist tagasi.

  (5) Komisjoni uus liige nimetatakse hiljemalt kümnendal päeval enne komisjoni liikme volituste lõppemist.

  (6) Komisjon kehtestab oma töökorra.

  (7) Komisjonil on esimees ja aseesimees, kelle komisjon valib oma liikmete hulgast komisjoni esimesel koosolekul. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku eelmise erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees või aseesimees hiljemalt seitsmendal päeval pärast komisjoni volituste algust.

  (8) Komisjoni liikmed peavad hoidma saladuses komisjoni töö käigus neile avaldatud informatsiooni, mis ei kuulu käesoleva seaduse kohaselt avalikustamisele.

  (9) Komisjoni asjaajamise ja tehnilise teenindamise tagab Riigikogu Kantselei.

  (10) Komisjon registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 1211.  Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutus rahastamise järelevalve teostamisel

  (1) Erakondade rahastamise järelevalve komisjon teeb erakonnale, erakonna nimekirjas kandideerinud isikule, valimisliidule, valimisliidu nimekirjas kandideerinud isikule või üksikkandidaadile ettekirjutuse, kui ta:
  1) on jätnud täitmata kohustuse esitada tähtpäevaks valimiskampaania aruanne või selles esineb puudusi;
  2) on jätnud keelatud annetuse tagastamata;
  3) on jätnud vastuvõetud annetuse kajastamata;
  4) on jätnud keelatud annetuse riigieelarvesse kandmata;
  5) on jätnud esitamata käesoleva seaduse § 128 lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumendid.

  (2) Ettekirjutusega kohustatakse erakonda, erakonna nimekirjas kandideerinud isikut, valimisliitu, valimisliidu nimekirjas kandideerinud isikut või üksikkandidaati:
  1) esitama komisjoni määratud tähtaja jooksul nõutud dokumendid või aruanne või kõrvaldama aruandes või annetuste registris puudused;
  2) kandma annetuse ühel käesoleva seaduse § 124 lõigetes 1–3 nimetatud viisil komisjoni määratud tähtpäevaks riigieelarvesse.

  (3) Ettekirjutus kolmandale isikule tehakse käesoleva seaduse § 128 lõikes 3 nimetatud juhul.

  (4) Ettekirjutusega kohustatakse kolmandat isikut andma komisjonile selgitusi või esitama asjassepuutuvaid dokumente.

  (5) Ettekirjutusele kirjutab alla erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees või aseesimees.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 1212.  Sunniraha ja viivis

  (1) Erakondade rahastamise järelevalve komisjon võib määrata käesoleva seaduse § 1211 lõike 1 punktides 1–3 ja 5 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras kuni 6400 eurot.

  (2) Kui käesoleva seaduse § 1211 lõike 1 punktis 4 sätestatud ettekirjutust ettekirjutuses sätestatud tähtpäevaks ei täideta, peab erakond maksma riigieelarvesse kantava summa jäägilt viivist 0,85 protsenti iga maksmisega viivitatud kalendripäeva eest.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 1213.  Ettekirjutuse peale kaebuse esitamine

  Kui erakond, erakonna nimekirjas kandideerinud isik, valimisliit või üksikkandidaat leiab, et erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutusega rikutakse tema õigusi, võib ta pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras kohtusse.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

22. peatükk VASTUTUS 
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 1214.  Erakonna arvelduskontost teavitamata jätmine

  (1) Erakonna arvelduskontost erakondade rahastamise järelevalve komisjoni teavitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 1215.  Valimisliidu või üksikkandidaadi arvelduskontost teavitamata jätmine

  Valimisliidu või üksikkandidaadi poolt valimisteks sellise arvelduskonto kasutamise eest, millest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni on jäetud teavitamata, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 1216.  Erakonna sidusorganisatsioonist teavitamata jätmine

  (1) Erakonna sidusorganisatsioonist erakondade rahastamise järelevalve komisjoni teavitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 1217.  Aruandluskohustuse täitmata jätmine

  (1) Erakonnale tehtud annetuste registri pidamise kohustuse rikkumise või erakonna, valimisliidu, erakonna või valimisliidu nimekirjas kandideerinud isiku või üksikkandidaadi valimiskampaania aruande esitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 eurot.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 1218.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 1214–1217 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 1214–1217 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.

  (3) Käesoleva seaduse §-des 1214–1217 sätestatud väärteoasju arutab maakohus.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

3. peatükk Rakendussätted 

§ 13.  Seaduse rakendamine

  (1) [Kehtetu - RT I 1998, 59, 941 - jõust. 10.07.1998]

  (2) Kuni VIII Riigikogu valimisteni võib erakondi asutada ja neid registreerida, kui neil on vähemalt 200 liiget.

  (3) Käesoleva seaduse § 11 rakendatakse VIII Riigikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast.

  (4) Varem registreeritud erakonna kandmisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse tuleb avaldusele lisada üldkoosoleku protokoll, millega on kinnitatud erakonna põhikirja kehtiv redaktsioon ning valitud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmise avaldusele allakirjutanud juhatus.

  (5) Kuni 2004. aasta 1. jaanuarini erakonna sõlmitud laenulepingud ja krediidilepingud jäävad kehtima.
[RT I 2003, 90, 601 - jõust. 01.01.2004]

  (6) Kui isik on kantud mitme erakonna liikmete nimekirja, tuvastab register, millisesse erakonda on isik hiljem astunud, ning märgib varasema erakonna liikmete nimekirjas isiku väljaastumise ajaks uude erakonda astumise aja 2011. aasta 20. jaanuariks.
[RT I 2010, 29, 150 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Käesoleva seaduse § 129 lõike 2 teine lause ning lõige 4 kohalduvad erakonna majandusaasta aruannete aruandeperioodile, mis algab 2011. aasta 1. jaanuaril.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

  (8) Käesoleva seaduse § 1210 jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

  (9) Erakondade rahastamise komisjoni liikmed nimetatakse ühe kuu jooksul, arvates käesoleva seaduse § 1210 jõustumisest. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku Riigikogu esimees.
[RT I, 10.12.2010, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 131.  [Kehtetu - RT I 2005, 47, 387 - jõust. 18.09.2005]

§ 14.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json