Teksti suurus:

Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2013, 6

Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

Vastu võetud 20.12.2007 nr 83
RTL 2008, 2, 18
jõustumine 12.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2008RTL 2008, 55, 76805.07.2008
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010
02.04.2013RT I, 05.04.2013, 1008.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013
04.12.2013RT I, 10.12.2013, 313.12.2013

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 19 lõike 1 alusel.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Piirikontrolli andmekogu asutamine

  Määrusega asutatakse piirikontrolli andmekogu ametliku nimetusega «Piirikontrolli andmekogu PKIS» (edaspidi infosüsteem).
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.   Piirikontrolli andmekogu asutamise eesmärk
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Piirikontrolli andmekogu asutamise eesmärk on piirikontrolli läbivate isikute ja sõidukite üle arvestuse pidamine ja kontrolli teostamine, et tagada riigi sisejulgeolek.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Piirikontrolli andmekogu andmeid kasutatakse piirikontrolli ja politsei tegevuse ning nendega seonduvate sündmuste analüüsimisel ja statistilistel eesmärkidel.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.   Piirikontrolli andmekogusse kantud andmete õiguslik tähendus
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Piirikontrolli andmekogu andmetel ei ole õiguslikku tähendust, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Piirikontrolli andmekogu on piiratud juurdepääsuga ning selle andmed on ainult ametialaseks kasutamiseks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.   Piirikontrolli andmekogu pidamise viis
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Piirikontrolli andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Piirikontrolli andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.   Piirikontrolli andmekogu vastutav töötleja
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  Piirikontrolli andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 6.   Infosüsteemi volitatud töötlejad
[Kehtetu – RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

2. peatükk PIIRIKONTROLLI ANDMEKOGU KOOSSEIS 
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.   Infosüsteemi andmekategooriad
[Kehtetu – RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 8.   Andmekogudevaheline andmevahetus

  Piirikontrolli andmekogu vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 9.   Andmekategooriate koosseis

  (1) Piirikontrolli andmekogusse kantakse isiku piiriületuse kohta vaid alljärgnevad andmed:
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  1) perekonnanimi (-nimed);
  2) eesnimi (-nimed);
  3) sugu;
  4) sünniaeg;
  5) isikukood;
  6) isiku dokumendi välja andnud riik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
  7) dokumendi liigi nimetus;
  8) dokumendi number;
  9) kodakondsus (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);.
  10) viisa tüüp;
  11) viisa number;
  12) isikuga kaasas olevate ja tema dokumenti kantud isikute (laste) arv;
  13) piirikontrollitempli number;
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  14) reisi tähis;
  15) piiriületuse suund;
  16) piiripunkti nimetus;
  17) piiriületuse aeg (kuupäev ja kellaaeg);
  18) piiriületuse edukus;
  19) isiku roll piiriületuses;
  20) kontrollija (andmete sisestaja) identifikaator;
  21) eelmise piiriületussündmuse tunnus piiriületussündmuste grupeerimiseks.

  (2) Piirikontrolli andmekogusse kantakse maismaasõiduki piiriületuse kohta vaid alljärgnevad andmed:
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  1) sõiduki registreerimise riik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
  2) riiklik registreerimismärk;
  3) registreerimistunnistuse number;
  4) sõiduki id-kood (Eesti autoregistrisse kantud sõidukitel);
  5) sõiduki tüübikood (kategooria);
  6) mark;
  7) mudel;
  8) tehasetähis (VIN-kood);
  9) ehitusaasta;
  10) värvus (värvi nimetus);
  11) sõiduki kasutamise volituse andmed (volituse number, volituse kuupäev, volituse kinnitamise andmed);
  12) tunnus, kas sõiduk on koormaga;
  13) reisi tähis;
  14) piiriületuse suund;
  15) piiripunkti nimetus;
  16) piiriületuse aeg (kuupäev ja kellaaeg);
  17) piiriületuse edukus;
  18) sõiduki roll piiriületuses;
  19) kontrollija (andmete sisestaja) identifikaator;
  20) sõidukit vabas õhus kontrollinud isiku identifikaator;
  21) eelmise piiriületussündmuse tunnus piiriületussündmuste grupeerimiseks.

  (3) Piirikontrolli andmekogusse kantakse veesõiduki piiriületuse kohta vaid alljärgnevad andmed:
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  1) laeva IMO number;
  2) laeva nimi;
  3) laeva registreerimisnumber;
  4) laeva lipuriik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
  5) laeva kodusadam;
  6) laeva tüüp;
  7) laeva kutsung;
  8) meeskonnaliikmete arv;
  9) reisijate arv;
  10) saabumis- või lahkumisaeg (saabumisaeg, kui suund on «Sisse», vastasel juhul lahkumisaeg);
  11) lähte- või sihtkoht (lähtekoht, kui suund on «Sisse», vastasel juhul sihtkoht);
  12) kontrollimise algusaeg;
  13) kontrollimise lõpuaeg;
  14) piiripunkti sadama nimetus;
  15) piiripunkti kai number;
  16) laeva laadung;
  17) laeva korpuse materjal;
  18) laeva värvus (värvi nimetus);
  19) laeva pikkus;
  20) laeva laius;
  21) laeva parda kõrgus;
  22) laeva süvis;
  23) laeva veeväljasurve BRT-des;
  24) laeva mootori tüüp;
  25) laeva mootori number;
  26) laeva mootori võimsus KW-des;
  27) laeva mootori võimsus Hj-des;
  28) laeva ajam;
  29) laeva maksimaalne kiirus;
  30) laeva valmistamise aasta;
  31) laeva valmistamise riik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
  32) reisi tähis;
  33) piiriületuse suund;
  34) piiripunkti nimetus;
  35) piiriületuse registreerimise aeg (kuupäev ja kellaaeg);
  36) piiriületuse edukus;
  37) laeva roll piiriületuses;
  38) kontrollija (andmete sisestaja) identifikaator;
  39) eelmise piiriületussündmuse tunnus piiriületussündmuste grupeerimiseks.

  (4) Piirikontrolli andmekogusse kantakse õhusõiduki piiriületuse kohta vaid alljärgnevad andmed:
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  1) lennuki registreerimistähis;
  2) lennuki registreerimisriik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
  3) lennuki mark (klassifikaator);
  4) meeskonnaliikmete arv;
  5) reisijate arv;
  6) lennuki registreerimisnumber;
  7) lennuki roll piiriületuses;
  8) saabumisaeg või lahkumisaeg (sõltuvalt piiriületuse suunast);
  9) reisi tähis;
  10) piiriületuse suund;
  11) piiripunkti nimetus;
  12) piiriületuse registreerimise aeg (kuupäev ja kellaaeg);
  13) piiriületuse edukus;
  14) kontrollija (andmete sisestaja) identifikaator;
  15) eelmise piiriületussündmuse tunnus piiriületussündmuste grupeerimiseks.

  (5) Piirikontrolli andmekogusse kantakse isiku ja tema sõiduki piiriületamise kohta käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud andmetega seotud sisejulgeolekualast teavet.
[RT I, 10.12.2013, 3 - jõust. 13.12.2013]

3. peatükk ANDMETE TÖÖTLEMINE 

§ 10.   Andmete esitajad
[Kehtetu – RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 11.   Andmete piirikontrolli andmekogusse kandmise aluseks olevad dokumendid
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  Andmete piirikontrolli andmekogusse kandmise aluseks on järgmised dokumendid:
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  1) isikut tõendavad ja piiriületust lubavad dokumendid;
  2) maismaasõiduki registreerimistunnistus või ostu-müügiarve;
  3) veesõiduki munsterroll ja ülddeklaratsioon, väikelaevadel isikute nimekiri;
  4) õhusõiduki ülddeklaratsioon;
  5) NATO osalisriigi sõjaväelase ID-kaart koos lähetuskorraldusega.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  6) sisejulgeolekualast teavet sisaldavad dokumendid.
[RT I, 10.12.2013, 3 - jõust. 13.12.2013]

§ 12.   Andmete infosüsteemi kandmise kord
[Kehtetu – RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.   Andmete õigsuse tagamine

  (1) Ametnik vastutab tema poolt piirikontrolli andmekogusse kantud andmete õigsuse eest andmete piirikontrolli andmekogusse kandmise ajal.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kui vastutav töötleja tuvastab piirikontrolli andmekogus ebaõigeid andmeid või teavitatakse teda sellest, on ta kohustatud need andmed parandama hiljemalt 5 tööpäeva jooksul vastava teate saamisest.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui andmesubjekti nõudmine on põhjendatud, parandab vastutav töötleja andmesubjekti ebaõiged isikuandmed viivitamata. Kui andmesubjekti nõudmine ei ole põhjendatud, keeldub vastutav töötleja andmete parandamisest, põhjendades seda kirjalikult.

§ 14.   Piirikontrolli andmekogu andmetele juurdepääs
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».

  (2) Piirikontrolli andmekogus olevatele andmetele on juurdepääs vastutava ja volitatud töötleja ametnikel ja töötajatel nende teenistus- või tööülesannetega määratud ulatuses ja viisil.
[RT I, 05.04.2013, 10 - jõust. 08.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (3) [Kehtetu – RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Piirikontrolli andmekogule juurdepääs on isikul, kes teostab infotehnoloogilisi arendus- ja hooldustöid vastavalt vastutava töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 15.   Piirikontrolli andmekogust andmete väljastamine
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Andmete väljastamine toimub Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori poolt kehtestatud korras ja piirikontrolli andmekogust väljastatakse andmeid:
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  1) andmesubjektile, kelle andmeid andmekogus töödeldakse;
  2) seoses teabenõude täitmisega kooskõlas «Avaliku teabe seadusega» ja «Isikuandmete kaitse seadusega»;
  3) Statistikaametile andmekategooriate koondandmeid riikliku statistika tootmiseks ja avaldamiseks avalikus statistika andmebaasis.

  (2) Andmesubjektil on õigus saada volitatud töötlejalt kõiki tema kohta andmekogusse kantud andmeid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Andmeid väljastatakse tasuta, välja arvatud «Avaliku teabe seaduse» § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (4) Andmete väljastaja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.

§ 16.   Andmete edastamine välisriigile
[Kehtetu – RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

4. peatükk ANDMETE KAITSE 

§ 17.   Andmete kaitse

  (1) Isikuandmete töötlemisel tagatakse «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seaduse» nõuete järgimine.
[RTL 2008, 55, 768 - jõust. 05.07.2008]

  (2) Piirikontrolli andmekogu turvaklass on K2 T2 S1 R1, andmete kaitsmiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Piirikontrolli andmekogu kasutamise õigus antakse üksnes neile ametnikele, kellel see on vajalik teenistuskohustustest tulenevalt.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Andmete sisestamise ja päringute tegemise õigus määratakse teadmisvajadusest lähtuvalt tööülesannete täitmiseks. Õigusi võib määrata kasutajagruppide kaupa või isikuliselt.

  (5) Piirikontrolli andmekogu kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt. Iga piirikontrolli andmekogusse tehtud päringu või kande (andmete lisamine, muutmine, sulgemine või kustutamine) kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
  1) kasutaja nimi;
  2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

5. peatükk ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE PIIRIKONTROLLI ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE, PIIRIKONTROLLI ANDMEKOGU RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE 
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 18.   Andmete säilitamine

  (1) Piirikontrolli andmekogusse kantavate andmete säilitamise aeg on 10 (kümme) aastat.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud säilitustähtaja möödumisel andmed kustutatakse.

§ 19.   Järelevalve piirikontrolli andmekogu pidamise üle
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (1) Järelevalvet piirikontrolli andmekogu pidamise üle teostatakse vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» ning «Avaliku teabe seadusele».
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda piirikontrolli andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada vastutavalt töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Puuduste ilmnemisel on piirikontrolli andmekogu vastutav töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende poolt määratud tähtajaks.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 20.   Piirikontrolli andmekogu rahastamine
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  Piirikontrolli andmekogu pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 21.   Piirikontrolli andmekogu likvideerimine
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  Piirikontrolli andmekogu likvideerimise otsustab siseminister. Piirikontrolli andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

/otsingu_soovitused.json