Teksti suurus:

Varjupaigataotleja ja väljasaadetava tervisekontrolli ja neile osutatavate tervishoiuteenuste riigieelarvest rahastamise ulatus ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2013, 8

Varjupaigataotleja ja väljasaadetava tervisekontrolli ja neile osutatavate tervishoiuteenuste riigieelarvest rahastamise ulatus ja kord

Vastu võetud 06.12.2013 nr 40

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 11 lõike 8 ja väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 269 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse varjupaigataotleja ja väljasaadetava tervisekontrolli ning varjupaigataotlejale ja väljasaadetavale osutatavate tervishoiuteenuste ja nende osutamiseks vajalike ravimite soetamise riigieelarvest rahastamise ulatus ja kord.

§ 2.   Tervisekontrolli tegemise korraldus

  (1) Varjupaigataotleja tervisekontrolli teeb majutuskeskuse lepinguline tervishoiuteenuse osutaja.

  (2) Väljasaadetava tervisekontrolli teeb kinnipidamiskeskuse lepinguline tervishoiuteenuse osutaja.

§ 3.   Tervishoiuteenuste osutamise korraldus

  (1) Tervishoiuteenuse ja ravimi vajalikkuse otsustab majutuskeskuse või kinnipidamiskeskuse lepinguline tervishoiuteenuse osutaja.

  (2) Tervishoiuteenuse osutaja ning tervishoiuteenuse osutamise aja ja koha valib majutuskeskuse töötaja või kinnipidamiskeskuse ametnik, lähtudes varjupaigataotleja või väljasaadetava vajadustest ja raha otstarbeka kasutamise põhimõttest.

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja poolt varjupaigataotlejale või väljasaadetavale määratud ravimi soetamisel lähtutakse varjupaigataotleja või väljasaadetava vajadustest ja raha otstarbeka kasutamise põhimõttest.

§ 4.   Tervishoiuteenuste riigieelarvest rahastamise ulatus

  (1) Riigieelarvest rahastatakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus olevaid teenuseid, välja arvatud rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamisega seotud teenused rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse tähenduses ning täiskasvanute hambaravi, välja arvatud vältimatu hambaravi.

  (2) Riigieelarvest rahastatakse ravimiseaduse § 13 lõikes 1 nimetatud nõuete kohaste ravimite soetamist.

§ 5.   Rahastamise tingimused

  (1) Paragrahvis 4 nimetatud tervishoiuteenuste osutamist ja nende teenuste osutamiseks vajalike ravimite soetamist rahastatakse riigieelarvest.

  (2) Kui varjupaigataotlejal või väljasaadetaval on piisavalt rahalisi vahendeid tervishoiuteenuse eest tasumiseks ja teenuse osutamiseks vajalike ravimite soetamiseks, on ta kohustatud need kulutused hüvitama.

  (3) Varjupaigataotlejal või väljasaadetaval ei ole õigust nõuda tervishoiuteenuse osutamise või ravimi soetamise asemel selle hüvitamist rahaga.

§ 6.   Rahastamise kord

  Tervishoiuteenuste osutamist ja ravimite soetamist rahastatakse riigieelarvest majutuskeskuse ja kinnipidamiskeskuse kaudu.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json