Teksti suurus:

Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord ja taotluse vorm

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2015, 3

Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord ja taotluse vorm

Vastu võetud 04.12.2015 nr 67

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 110 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemine

  (1) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemiseks esitab tööandja, kes soovib välismaalast lühiajaliselt Eestisse tööle kutsuda või kes tegutseb Eestis renditöö vahendajana (edaspidi tööandja) või tema volitatud isik Politsei- ja Piirivalveametile lühiajalise Eestis töötamise registreerimise vormikohase taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud käesolevas määruses sätestatud dokumendid.

  (2) Taotluse esitab tööandja või tema volitatud isik Politsei- ja Piirivalveametile kohapeal. Posti teel või elektrooniliselt võib taotluse esitada tööandja või tema volitatud isik, kellele on välja antud isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõikes 4 sätestatud dokument.

  (3) Taotlus võetakse menetlusse taotluse Politsei- ja Piirivalveametis esitamise päeval. Posti teel või elektrooniliselt esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.

  (4) Välismaalaste seaduse § 106 lõike 1 punktis 2, 3 või 12 nimetatud juhul esitab tööandja või tema volitatud isik Politsei- ja Piirivalveametile enne välismaalase tööle asumist teate välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimiseks.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teate esitamisele kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud taotluse esitamise nõudeid.

§ 2.   Taotluse täitmise nõuded

  (1) Taotlus peab olema täidetud eesti keeles ja suurtähtedega.

  (2) Taotlusel ei tohi olla parandusi ning esitatud peavad olema kõik käesolevas määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad peab täitma tumedas kirjas.

  (3) Taotluses peab isiku nimi olema kirjutatud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis esitatud ladinatähelisele nimekujule.

§ 3.   Taotluse allkirjastamine

  (1) Taotluse allkirjastab füüsilisest isikust tööandja isiklikult.

  (2) Juriidilise isiku esitatud taotluse allkirjastab juriidilise isiku nimel esindusõigust omav isik.

  (3) Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse esitatud taotluse allkirjastab riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse juht.

§ 4.   Taotlusele lisatavatele dokumentidele ja fotole esitatavad nõuded

  (1) Taotluse esitamisel posti teel või elektrooniliselt võib käesolevas määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.

  (2) Kui taotlusele lisatakse dokumendi koopia, kinnitab taotluse allkirjastanud isik allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel, et koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud. Allkirjale lisatakse allkirjastaja nimi ja allkirjastamise kuupäev.

  (3) Kui taotleja esitab dokumendi koopia elektrooniliselt, peab see olema digitaalselt allkirjastatud. Dokumendi koopia digitaalselt allkirjastamisega kinnitab isik, et koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud.

  (4) Taotlusele lisatud foto peab vastama isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatud nõuetele. Fotot ei pea taotlusele lisama juhul, kui isiku näokujutis võetakse taotluse esitamisel.

  (5) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel peab välismaalase reisidokument kehtima vähemalt kuus kuud pärast taotletava lühiajalise töötamise registreerimise lõppemist.

  (6) Käesolevas määruses sätestatud dokumente ei pea esitama, kui andmed sisalduvad riiklikes andmekogudes.

2. peatükk Lühiajalise Eestis töötamise registreerimine ja selle taotlemisel esitatavad dokumendid 

§ 5.   Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel esitatakse järgmised dokumendid:
  1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas;
  2) välismaalase foto;
  3) riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta;
  4) koopia välismaalase reisidokumendi isikuandmetega leheküljest.

§ 6.   Taotlusele lisatavad lisadokumendid

  (1) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 1 punkti 1 alusel loominguliseks töötamiseks etendusasutuses etendusasutuse seaduse tähenduses esitatakse erialast ettevalmistust või kogemust tõendav dokument.

  (2) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 1 punkti 5 alusel töötamiseks kutseõppe või kõrgharidustaseme õppe eesmärgil praktika korras välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni vahendusel või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel, kui see on õppeprogrammi osa, esitatakse lähetava üliõpilasorganisatsiooni või õppeasutuse tõend.

  (3) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 1 punkti 6 alusel töötamiseks noorteprojekti või -programmi raames, kui noorteprojekt või -programm on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud, esitatakse välismaalase ja noorteühingu vahel sõlmitud vabatahtliku teenistuse lepingu koopia.

  (4) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 1 punkti 7 alusel välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks esitatakse Välisministeeriumi luba välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks.

  (5) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 1 punkti 9 alusel töötamiseks eksperdi, nõustaja või konsultandina esitatakse erialast ettevalmistust tõendav dokument.

  (6) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 1 punkti 10 alusel töötamiseks seadmete paigaldaja või oskustöölisena esitatakse erialast ettevalmistust tõendav dokument.

  (7) Välismaalaste seaduse § 106 lõikes 5 sätestatud juhul esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile dokumendid, millest nähtuvad andmed investeeringu või laenu saamise kohta riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või andmed toetuse saamise kohta riiklikust toetusmeetmest, sealhulgas investeeringu, laenu või toetuse saamise aeg ja allikad.

  (8) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõikes 1 sätestatud alusel töötamiseks renditöötajana esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile lisaks käesolevas paragrahvis sätestatud dokumentidele ka dokumendid, mis tõendavad, et tööandjal on deposiidis vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist.

§ 7.   Lühiajalise Eestis töötamise registreerimine

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet registreerib lühiajalise Eestis töötamise või keeldub töötamise registreerimisest kümne tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

  (2) Välismaalaste seaduse § 106 lõike 1 punktis 2, 3 või 12 nimetatud juhul loetakse välismaalase lühiajaline Eestis töötamine registreerituks alates samast kalendripäevast, kui tööandja või tema volitatud isik esitab käesolevas määruses sätestatud korras Politsei- ja Piirivalveametile teate välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimiseks.

  (3) Kui taotleja jätab taotluses esitamata nõutud andmed, ei esita kõiki nõutud dokumente, taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või taotluses on muid puudusi, määrab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja ning selgitab, et kui puudusi ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Kui välismaalaste seaduse § 106 lõike 1 punktis 2, 3 või 12 nimetatud juhul jäetakse lühiajalise Eestis töötamise registreerimise teates esitamata käesolevas määruses nõutud andmed või esineb muid puudusi, määrab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja.

  (5) Puuduste kõrvaldamise ajaks menetlustähtaeg peatub.

  (6) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimisest, registreerimise keeldumisest, menetlustähtaja pikendamisest, registreerimise kehtetuks tunnistamisest või taotluse läbivaatamata jätmisest teavitatakse tööandjat välismaalaste seaduses sätestatud korras.

  (7) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kohta vormistatakse kirjalik kinnitus. Kinnitus väljastatakse tööandjale välismaalaste seaduses sätestatud korras.

3. peatükk Lühiajalise Eestis töötamise registreerimisel esitatavad andmed 

§ 8.   Taotluses esitatavad andmed

  (1) Tööandja kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
  1) füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed ja registrikood või Eesti isikukood;
  2) juriidilisest isikust tööandja nimi ja registrikood.

  (2) Kasutajaettevõtja kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
  1) füüsilisest isikust kasutajaettevõtja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja registrikood või Eesti isikukood;
  2) juriidilisest isikust kasutajaettevõtja nimi ja registrikood.

  (3) Juriidilisest isikust tööandja esindusõigust omava isiku kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) Eesti isikukood või sünniaeg;
  4) esindusõiguse alus;
  5) esindusõigust omava isiku allkiri.

  (4) Välismaalase kohta, kellele taotletakse lühiajalise Eestis töötamise registreerimist, esitatakse taotluses järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) sugu;
  4) Eesti isikukood või sünniaeg;
  5) sünnikoht riigi täpsusega;
  6) kodakondsus või kodakondsused;
  7) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber.

  (5) Lühiajalise Eestis töötamise kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
  1) lühiajalise töötamise liik;
  2) märge selle kohta, kui äriühing alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, kui lühiajalise Eestis töötamise registreerimist taotletakse töötamiseks tippspetsialistina vastavalt välismaalaste seaduse § 106 lõike 1 punktile 12;
  3) viide välislepingu sättele, kui lühiajalise Eestis töötamise registreerimist taotletakse välislepingu alusel vastavalt välismaalaste seaduse § 106 lõikele 2;
  4) töötamise planeeritav algus- ja lõppaeg;
  5) töökoha nimetus, millel välismaalane tööle asub;
  6) välismaalasele makstava brutotöötasu suurus eurodes, kui lühiajalise Eestis töötamise registreerimist taotletakse vastavalt välismaalaste seaduse § 106 lõike 1 punktidele 8–12;
  7) töötamise koha aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber).

  (6) Taotluse esitamiseks volitatud isiku kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) Eesti isikukood või sünniaeg;
  4) e-posti aadress ja telefoninumber.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 9.   Varem esitatud taotluste läbivaatamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlused vaadatakse läbi taotluse esitamise ajal kehtinud tingimustel ja korras.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 14. juuli 2010. aasta määrus nr 24 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse vormide kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlus

/otsingu_soovitused.json