Teksti suurus:

Välismaalaste seaduses sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2015, 4

Välismaalaste seaduses sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord

Vastu võetud 04.12.2015 nr 68

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 295 lõike 1 alusel.

§ 1.  Välismaalase teavitamiskohustuse täitmine

 (1) Välismaalane, kellele on antud elamisluba välismaalaste seaduse § 118 punkti 1 alusel, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit perekonnaseisu muutumisest kahe nädala jooksul perekonnaseisu muutumisest arvates, kui perekonnaseisu muutumine on registreeritud välisriigis.

 (2) Elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane teavitab Politsei- ja Piirivalveametit enda kriminaalkorras karistamisest kahe nädala jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates, kui välismaalasele on määranud karistuse välisriigi õiguskaitseorgan.

 (3) Välismaalane, kellele on antud elamisluba välismaalaste seaduse § 118 punkti 4 alusel, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit töötamistingimuste muutmisest, lepingu lõpetamisest ja töösuhte lõppemisest kahe nädala jooksul nimetatud asjaolude aset leidmisest arvates.

 (4) Elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane, kellele elamisloa andmise tingimuseks on kindlustuskaitse olemasolu, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit enda haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumist tagava kindlustuslepingu lõppemisest või lõpetamisest viivitamata.

 (5) Elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane teavitab Politsei- ja Piirivalveametit välisriigi relvajõududesse ajateenistusse minemisest, välisriigi relvajõududes tegevteenistusse või lepingulisse teenistusse astumisest, reservi arvamisest või erru minemisest viivitamata.

 (6) Välismaalane teavitab Politsei- ja Piirivalveametit käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 nimetatud asjaoludest kirjalikult ning lisab teatele nimetatud asjaolu tõendava dokumendi või selle koopia.

§ 2.  Tööandja teavitamiskohustuse täitmine

 (1) Tööandja teavitab Politsei- ja Piirivalveametit viivitamata välismaalase tööle asumisest, lühiajalise töötamise registreerinud välismaalasega töösuhte aluseks oleva lepingu sõlmimata jätmisest, välismaalase tööle asumata jätmisest, töötamiseks antud tähtajalises elamisloas kindlaks määratud töötamise tingimuste muutmisest, töösuhte aluseks oleva lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest ja välismaalase töötamise tegelikust lõpetamisest, välja arvatud juhul, kui nimetatud asjaolud nähtuvad töötamise registrist.

 (2) Teadus- ja arendusasutus teavitab Politsei- ja Piirivalveametit välismaalasega sõlmitud võõrustamislepingu lõpetamisest viivitamata.

 (3) Tööandja teavitab Politsei- ja Piirivalveametit käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaoludest kirjalikult.

§ 3.  Õppeasutuse teavitamiskohustuse täitmine

 (1) Õppeasutus teavitab Politsei- ja Piirivalveametit õppimiseks tähtajalise elamisloa saanud välismaalase ettenähtud ajal õppetööle mitteasumisest, elamisloa omamiseks nõutud ulatuses õppekava täitmata jätmisest, õppeasutusest eksmatrikuleerimisest, õpingute lõpetamisest või katkestamisest või välismaalasega praktikalepingu sõlmimisest või sõlmitud praktikalepingu lõpetamisest kahe nädala jooksul nimetatud asjaolu aset leidmisest arvates.

 (2) Õppeasutus teavitab Politsei- ja Piirivalveametit käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest kirjalikult.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 14. juuli 2010. aasta määrus nr 25 „Välismaalaste seaduses“ sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json