Teksti suurus:

Justiitsministri määruste „Kohtu kinnistusosakonna kodukord”, „Kohtu registriosakonna kodukord” ja „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2015, 10

Justiitsministri määruste „Kohtu kinnistusosakonna kodukord”, „Kohtu registriosakonna kodukord” ja „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta” muutmine

Vastu võetud 03.12.2015 nr 40

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1, kinnistusraamatuseaduse § 1 lõike 2 ja äriseadustiku § 67 lõike 4 ning § 70 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruses nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohtudirektor kinnitab kinnistusosakonna koosseisu. Kinnistusosakonna koosseisus on kohtunikuabi ametikohad ning võivad olla kantselei juhataja, kinnistussekretäri ja muud ametikohad.”;

2) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kantselei juhataja kinnistusosakonna juhataja ettepanekul kinnistussekretäride seast;”;

3) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kinnistussekretärid kinnistusosakonna juhataja ettepanekul;”;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõna „arhiivipidajad,”;

6) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 10 ja § 11 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõna „kohtunikuabikandidaat” sõnadega „kohtunikuabi ettevalmistuskava täitja” vastavas käändes;

7) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „kinnistussekretärid ja tehnilised sekretärid” sõnaga „teenistujad”;

8) paragrahvi 11 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või tehnilise töötaja”;

9) määruse 1. peatüki 5. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5. jagu
Kinnistussekretär
”;

10) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 13 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „olemasolu” sõnadega „ning korraldab registriosade ja toimikutega tutvumist”;

12) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kinnitab ärakirjade, väljavõtete ja väljatrükkide õigsust ning väljastab tõendeid kohtu kinnistus- ja registriosakonnas peetavate registrite andmete ning neis registrites säilitatavate dokumentide kohta;”;

13) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktidega 14–18 järgmises sõnastuses:

„14) postitab väljasaadetavaid kirju;
15) teeb printimis-, digiteerimis- ja paljundustöid;
16) kui kinnistusosakonna juhataja on nii määranud, vastab kinnistusosakonna e-kirjadele oma pädevuse piires;
17) kontrollib esitatud andmete põhjal elektrooniliselt riigilõivu laekumist, kui seda ei ole automatiseeritud;
18) täidab teisi kinnistusosakonna juhataja poolt antud ülesandeid.”;

14) paragrahvi 13 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) määruse 1. peatüki 6. jagu tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 21 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kinnistussekretärid kannavad töö ajal rinnasilti nime ja ametikohaga.”;

17) paragrahv 46 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 47 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „arhiivipidaja ning teised”;

19) paragrahvi 47 lõigetes 2 ja 3 ning § 49 lõikes 1 asendatakse sõna „arhiivipidaja” sõnadega „selleks määratud kinnistusosakonna teenistuja”;

20) paragrahvi 52 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „arhiivipidaja” sõnadega „arhiivi eest vastutav teenistuja”;

21) paragrahvi 58 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõna „, arhivaar”;

22) paragrahvi 59 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 163 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui on esitatud kõik nõutavad dokumendid ja kinnistamine ei ole välistatud või takistatud, teeb kinnistamiseks pädev isik kohe kinnistusraamatusse kande ja kinnitab infosüsteemisisese kandemääruse elektroonilise allkirjaga.”.

§ 2.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registriosakonna koosseisus on kohtunikuabi ametikohad ning võivad olla kantseleijuhataja, registrisekretäri, nimekorraldaja ja muud ametikohad.”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohtudirektor nimetab ametisse:
1) kantseleijuhataja ja tema asetäitja registriosakonna juhataja ettepanekul;
2) registrisekretärid registriosakonna juhataja ettepanekul;
3) teised registriosakonna koosseisu kuuluvad kohtuteenistujad peale kohtunikuabi.”;

3) paragrahvi 5 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või puudutatud registrikaardiga”;

4) paragrahvi 7 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja sõna „arhiivipidajad,”;

5) paragrahvi 7 lõike 2 punktid 6–8 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 12 asendatakse sõna „kohtunikuabikandidaadi” sõnadega „kohtunikuabi ettevalmistuskava täitja ja katseajal oleva kohtunikuabi”;

7) paragrahvi 8 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja tehnilised töötajad”;

8) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „punktides 7 ja” sõnaga „punktis”;

9) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 3 asendatakse number „8” numbriga „9”;

10) paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohtuniku kirjalikud seisukohad, mida ta on avaldanud konkreetse registriasja lahendamise kohta, säilitatakse vastavas registritoimikus. Menetleja edastab seisukohad teadmiseks teistele registriosakonna teenistujatele.”;

11) paragrahvi 11 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 11 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) juhendab kohtunikuabi ettevalmistuskava täitjat, katseajal olevat kohtunikuabi ning registriosakonna juhataja määramisel notarikandidaate, praktikante ja registrisekretäre ning kohtunikuabi ettevalmistuskava täitja juhendajana vaatab läbi ja kinnitab juhendatava tehtud määruste projekte;”;

13) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

„121) otsustab äriseadustiku § 59 lõigete 5 ja 6 alusel ning tingimustel äriühingute sundlõpetamise;”;

14) 1. peatüki 6. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Registrisekretär”;

15) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) vaatab läbi registrikaardiväliste andmete muutmiseks esitatavad dokumendid;”;

17) paragrahvi 13 lõike 1 punktid 5, 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11–14 järgmises sõnastuses:

„11) teeb dokumentide vastuvõtmiseks ja määruste täitmiseks vajalikke tehnilisi toiminguid;
12) teenindab isikuid, kes esitavad registriosakonnale dokumente või kes tutvuvad registriandmetega või tellivad neist ärakirju ja väljatrükke;
13) skaneerib ja digiteerib dokumente;
14) postitab väljasaadetavaid kirju ja registreerib saabunud kirju.”;

19) paragrahvi 13 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

20) 1. peatüki 7. ja 8. jagu tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 19 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõna „, arhivaar”;

22) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohtunikuabi, kantseleijuhatajat ega registrisekretäri ei või kohustada samal ajal juhendama üle ühe kohtunikuabi ettevalmistuskava täitja, notarikandidaadi või praktikandi. Kohtunikuabi ei või kohustada samal ajal juhendama üle ühe katseajal oleva kohtunikuabi.”;

23) paragrahvi 20 lõikest 2 jäetakse välja sõna „, arhivaarile”;

24) paragrahvi 24 lõikes 2 asendatakse sõnad „igal tööpäeval kogu tööaja ulatuses” sõnadega „infosüsteemi vahendusel”;

25) paragrahvi 24 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „või antakse vajalikud dokumendid talle või tema volitatud notaribüroo töötajale kohapeal kätte”;

26) paragrahvi 25 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „, välja arvatud § 24 lõigetes 2 ja 4 nimetatud juhtudel”;

27) paragrahvi 26 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Dokumente vastu võttev teenistuja on kohustatud vastu võtma kõik asjakohased dokumendid, välja arvatud majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid.”;

28) paragrahvi 26 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Posti teel registriosakonda saadetud majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid tagastatakse kohe.”;

29) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) vastuvõtja nimetempel.”;

30) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vastuvõtupealdis tehakse põhidokumendi esimesele leheküljele. Kõikidele teistele lehekülgedele peab vastuvõtupealdise täitnud isik lööma kuupäevaga nimetempli. Kui dokumendi lehed on kinni köidetud, lüüakse nimetempel vaid esimesele leheküljele.”;

31) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Pärast vastuvõtupealdise täitmist paberdokumendid skaneeritakse. Nõuetekohaselt skaneeritud paberdokumendid tagastatakse esitajale.”;

32) paragrahvi 30 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „esimesena” sõnadega „ja nende vastuvõtmise kuupäevaks loetakse registreerimise kuupäev”;

33) paragrahvi 30 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) E-posti teel esitatud menetlusdokumendid salvestatakse vastavasse elektroonilisse toimikusse. Kirjavahetus registreeritakse dokumendihaldussüsteemis.”;

34) paragrahvi 36 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „, kandeavalduse vastuvõtupealdise juures või muul viisil”;

35) paragrahvist 41 jäetakse välja sõnad „esitatud dokumentide originaalid või”;

36) paragrahvi 44 lõige 4 ja § 45 lõige 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Otsus koos kaebuse ja seletuskirjaga lisatakse konkreetse registriasja registritoimikusse.”;

37) määruse 1. peatüki 13. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Dokumentide hoidmine, hävitamine ja üleandmine

38) paragrahvid 46–51 tunnistatakse kehtetuks;

39) paragrahvi 52 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 52 punktist 5 jäetakse välja sõnad „füüsilisest isikust ettevõtja paberil äritoimikut,”;

41) paragrahvi 52 punktist 7 jäetakse välja sõnad „füüsilisest isikust ettevõtja paberil äritoimikut,”;

42) paragrahvid 54 ja 55 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 60 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 61 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui tutvumistellimuse on esitanud ja allkirjastanud kohut või muud pädevat ametiasutust esindav isik, eeldatakse õigustatud huvi olemasolu. Kahtluse korral on kohtunikuabi ja registrisekretär kohustatud kontrollima allakirjutanud isiku pädevust.”;

45) paragrahvi 64 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 65 lõiked 3–5 tunnistatakse kehtetuks;

47) paragrahv 67 tunnistatakse kehtetuks;

48) paragrahvi 68 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Ärakirja ja väljatrüki tellimisele kohaldatakse § 64 lõikeid 1 ja 4−6.”;

49) paragrahvi 69 lõike 5 teises lauses asendatakse sõnad „nööri ja reljeefpitsatiga kokku” sõnadega „kokku ja tembeldatakse vapipitsatiga”;

50) paragrahvi 77 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri kande ja määruse tegemisest teavitatakse asjaosalist viivitamata pärast kandemääruse või määruse digitaalallkirjastamist.”;

51) paragrahvi 78 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või -osa”;

52) paragrahvi 87 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „registriosakondade kaupa”;

53) paragrahvi 92 punktist 4 jäetakse välja sõnad „, kinnistusjaoskonna kood”;

54) paragrahvi 96 lõike 1 punkti 13 täiendatakse pärast numbrit „8” numbriga „, 9”;

55) paragrahvi 102 tekst loetakse lõikeks ja paragrahvi 102 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Korteriühistute puhul kantakse mittetulundusühingu registrikaardi alajaotusesse „Nimi ja aadress” lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele ka nende korteriomandite kinnistute numbrid, mille majandamiseks on korteriühistu loodud. Vallasasjana erastatud elamu mõtteliste osade majandamiseks asutatud korteriühistu puhul kantakse korteriühistu registrikaardile elamu aadress ja katastriüksuse tunnus.”;

56) paragrahvi 110 punktis 3 asendatakse sõna „muutmise” sõnaga „kinnitamise”;

57) paragrahvi 114 punktist 2, § 115 punktist 2 ja § 116 punktist 3 jäetakse välja sõnad „, millele lisatakse selle kande number, mida muudatus puudutab”;

58) paragrahvis 117 asendatakse sõna „kande” sõnaga „pandi”;

59) paragrahvis 118 asendatakse sõna „kandemäärusele” sõnaga „avaldusele”;

60) paragrahvi 165 tekst loetakse lõikeks 2 ja paragrahvi 165 täiendatakse lõikega 1 järgmises sõnastuses:

„(1) Menetleja taandamisele kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 595 lõikes 4 sätestatut.”;

61) paragrahvi 166 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja sõnad „või kriminaalmenetluse”;

62) paragrahvi 166 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Registriosakonna teenistuja võib lõikes 1 nimetatud asjaoludest teadasaamisel alustada oma pädevuse piires menetlust iseseisvalt.”;

63) paragrahvi 168 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

64) paragrahvi 173 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Enne ärinime registrisse kandmise otsustamist kontrollib menetleja nimekorraldaja kaudu ärinime piisavat eristatust Patendiameti andmebaasi kantud kaubamärkidest ja Euroopa kaubamärkidest.”;

65) paragrahvist 175 jäetakse välja sõnad „registriossa või”;

66) paragrahvid 183, 192 ja 197 tunnistatakse kehtetuks;

67) paragrahvi 200 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kanne või märge kaotab hilisema kande tõttu tähenduse, märgitakse tähenduse kaotanud varasem kanne või märge kehtetuks.”;

68) paragrahvi 200 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

69) paragrahvi 201 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui hilisemal kandel või selle osal ei ole iseseisvat tähendust ning selle sisuks on üksnes varasema kande või märke kehtetuks tunnistamine, märgitakse kehtetuks ka hilisem kanne või selle osa ise.”;

70) paragrahvi 204 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „elu- või”;

71) paragrahvi 205 lõikes 1 asendatakse sõnad „kandemäärusest eraldi teatamata” sõnadega „kandemäärust eraldi tegemata.”;

72) määruse 5. peatükki täiendatakse 11. jaoga järgmises sõnastuses:

11. jagu
Kinnistusraamatu ja korteriühistute andmete ühendamine

§ 2061. Kinnistusraamatu ja korteriühistute andmete ühendamine

(1) Korteriühistu registrikaardile kantakse nende korteriomandite kinnistute numbrid, mille majandamiseks on korteriühistu loodud. Vallasasjana erastatud elamu mõtteliste osade majandamiseks asutatud korteriühistu puhul kantakse korteriühistu registrikaardile elamu aadress ja katastriüksuse tunnus.

(2) Kinnistusraamatu ja korteriühistute andmete ühendamiseks teavitab registripidaja korteriühistut kande tegemise kavatsusest. Teates peab sisalduma kande sisu ja ettekirjutus teatada registripidajale õiged andmed juhul, kui teates esitatud andmed ei ole õiged.

(3) Registripidaja teeb kande, kui korteriühistu ei ole kaks nädalat pärast teate teatavaks tegemist esitanud põhjendatud vastuväidet.

(4) Kui registripidajal puuduvad andmed kande tegemiseks, teeb registripidaja korteriühistule ettekirjutuse andmete esitamiseks.”;

73) paragrahvi 207 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „kinnitamist” sõnaga „digitaalallkirjastamist”;

74) paragrahvi 207 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad „määruse ja”;

75) paragrahvi 208 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kande otsustamiseks pädeva isikuna võib kande digitaalallkirjastada kohtunikuabi, kes on selle registriasja menetlejaks.

(2) Registrisekretär võib registrikande digitaalallkirjastada, kui ta oli registriasja menetlejaks.”;

76) paragrahvi 214 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „, kelle aruanne kuulub registriosakonna teenistujate tööjaotusplaani alusel tema menetlusse,”;

77) paragrahvi 215 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

78) paragrahvid 220–223 tunnistatakse kehtetuks;

79) paragrahvi 225 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

80) paragrahvid 227–234 tunnistatakse kehtetuks;

81) paragrahvi 243 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

82) paragrahvi 245 lõikes 2 asendatakse sõna „registriosakond” sõnaga „infosüsteem”;

83) paragrahvi 249 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Vastasel juhul teeb infosüsteemi jõustumismärke kohtunikuabi.”;

84) paragrahvi 255 lõikes 5 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidajat” sõnaga „ettevõtjat”;

85) paragrahvi 257 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Registriosakond esitab arvutivõrgu kaudu Maksu- ja Tolliametile järelepärimise ühingu või sihtasutuse kustutamise loa hankimiseks tulenevalt äriseadustiku § 59 lõikest 4, mittetulundusühingute seaduse § 53 lõikest 3 ja sihtasutuste seaduse § 58 lõikest 3.”;

86) määruse 10. peatüki 2. jagu tunnistatakse kehtetuks;

87) määrust täiendatakse §-ga 2701 järgmises sõnastuses:

§ 2701. Toimikute hävitamine

Enne digiteerimise lõppu kustutatud füüsilisest isikust ettevõtja paberil äritoimikud, korteri-, elamu-, garaažiühistu ja muude mittetulunduslike ühistute avalikud toimikud ning registritoimikud kuuluvad hävitamisele alates 2016. aasta 1. jaanuarist.”;

88) määruse 10. peatükki täiendatakse 5. jaoga järgmises sõnastuses:

5. jagu
Kinnistusraamatu ja korteriühistute andmete ühendamise käigus registrikaardile kantud andmete kustutamine

§ 2721. Kinnistusraamatu ja korteriühistute andmete ühendamise käigus registrikaardile kantud andmete kustutamine

Korteriühistu registrikaardile kantud korteriomandite kinnistute numbrid või elamu aadress ja katastriüksuse tunnus kustutatakse alates 2018. aasta 1. jaanuarist registrikaardilt automatiseeritud korras.”.

§ 3.  Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määrusega nr 55 kinnitatud „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” punkti 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 09.03.2015. a määruse nr 20 „Starditoetus” § 5 lõikes 1 nimetatud maakondlikele arenduskeskustele.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json