Teksti suurus:

Nitraaditundliku ala määramine ja põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2019, 6

Nitraaditundliku ala määramine ja põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal1

Vastu võetud 06.12.2019 nr 100

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 37 lõike 2 ja § 168 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega määratakse nitraaditundlik ala ning selle ala piires asuvad kaitsmata põhjaveega pae- ja karstialad pinnakatte paksusega kuni 2 meetrit (edaspidi kaitsmata põhjaveega alad) ning kehtestatakse oluliste allikate ja karstilehtrite ehk karstide nimekiri ning tegevuspiirangud oluliste allikate ja karstide ümbruses ning kaitsmata põhjaveega aladel.

§ 2.  Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala ja kaitsmata põhjaveega alade asukoht

  (1) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala (edaspidi nitraaditundlik ala) asub:
  1) Lääne-Viru maakonnas Rakvere linnas, Rakvere vallas, Kadrina vallas, Tapa vallas, Väike-Maarja vallas ja Vinni vallas;
  2) Järva maakonnas Järva vallas ja Paide linnas;
  3) Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas ja Jõgeva vallas.

  (2) Nitraaditundliku ala välispiir ja selle piires kaitsmata põhjaveega alade piirid on märgitud Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala digitaalkaardil2.

  (3) Nitraaditundliku ala ülevaatekaart on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 3.  Tegevuspiirangud kaitsmata põhjaveega aladel

  Kaitsmata põhjaveega aladel ei tohi:
  1) mineraalväetisega antav lämmastikukogus olla aastas üle 120 kg haritava maa ühe hektari kohta ning taliviljadele ja mitmeniitelistele rohumaadele korraga antav lämmastikukogus olla aastas üle 80 kg haritava maa ühe hektari kohta;
  2) pidada loomi üle 1,5 loomühiku põllumajandusmaa hektari kohta;
  3) kasutada reoveesetet.

§ 4.  Allikad ja karstid

  Nitraaditundliku ala piires kaitset vajavad olulised allikad ja karstid on järgmised:
  1) Aavere karstijärvik;
  2) Aidu karstiala;
  3) Aniste-Einjärve karstijärvikud;
  4) Assamalla luht;
  5) Esna pargi allikad;
  6) Jalgsema karstijärved;
  7) Järsi karstijärv;
  8) Kiigumõisa allikad;
  9) Kiltsi mõisa pargi allikad;
  10) Lüsingu karstiala;
  11) Muru karst;
  12) Mõdriku mõisa allikad;
  13) Mõdriku veski allikad;
  14) Mängupealse karstijärvik;
  15) Prandi allikad;
  16) Roosna-Alliku Külmaallikad;
  17) Saksi karstijärvikud;
  18) Tudre karstijärved;
  19) Tõrma-Karitsa-Jupri allikad ja karstiala;
  20) Varangu allikad;
  21) Vetiku allikad (Suurjärv);
  22) Vetiku allikad (Väikejärv).

§ 5.  Tegevuspiirangud allikate ja karstide ümbruses

  (1) Allikate ja karstide ümbruses on 10 meetri ulatuses veepiirist või karsti servast keelatud:
  1) väetamine;
  2) taimekaitsevahendi kasutamine;
  3) sõnniku hoidmine aunas.

  (2) Oluliste allikate ja karstide ümbruses on kuni 50 meetri ulatuses veepiirist või karsti servast keelatud:
  1) väetamine;
  2) taimekaitsevahendi kasutamine;
  3) sõnniku hoidmine aunas;
  4) matmispaiga rajamine;
  5) karjatamine;
  6) reoveesette laotamine.


1 Nõukogu direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1–8).

2 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala välispiiri ning allikate ja karstilehtrite ning kaitsmata põhjaveega alade asukohaandmetega saab tutvuda Maa-ameti kaardirakenduses (www.maaamet.ee).

Jüri Ratas
Peaminister

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala ülevaatekaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json