Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.12.2020 otsus nr 658

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine)

Vastu võetud 25.11.2020

§ 1.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 63 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Transpordiamet;”;

3) paragrahvi 63 lõike 2 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) seadust täiendatakse §-ga 10517 järgmises sõnastuses:

§ 10517. Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamise korraldamine

(1) Lennuamet, Maanteeamet ja Veeteede Amet korraldatakse ümber ning ühendatakse Transpordiametiks alates 2021. aasta 1. jaanuarist. Asutuste ühendamisega seotud toimingud teeb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

(2) Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ametnikud ja töötajad, kelle ameti- või töökoht ning teenistus- või tööülesanded asutuste ühendamise tõttu ei muutu, jätkavad teenistust alates 2021. aasta 1. jaanuarist Transpordiameti koosseisus ettenähtud ameti- või töökohal kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 16 lõikega 5 ja § 98 lõike 1 punktiga 1 ning töölepingu seaduse § 112 lõikega 1.

(3) Kõigis õigussuhetes, milles Eesti Vabariiki on esindanud Lennuamet, Maanteeamet või Veeteede Amet, on alates 2021. aasta 1. jaanuarist Eesti Vabariigi esindaja Transpordiamet.

(4) Alates 2021. aasta 1. jaanuarist loetakse kehtivates õigusaktides kuni vastava muudatuse tegemiseni sõnad „Lennuamet”, „Maanteeamet” ja „Veeteede Amet” asendatuks sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.”.

§ 2.  Autoveoseaduse muutmine

Autoveoseaduses, välja arvatud §-s 731, asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 3.  Ehitusseadustiku muutmine

Ehitusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) seadustikus asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 130 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Transpordiamet teostab riiklikku järelevalvet:
1) avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse tee seisundinõuete täitmise, riigitee kaitsevööndi nõuete, kasutamisnõuete ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ja pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle;
2) lennundusseaduses sätestatud ulatuses lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbruses oleva või muul juhul lennuohutusega seonduva ehitise üle;
3) meresõiduohutuse ja sisevetel sõidu ohutusega seonduvate nõuete täitmise üle.”;

3) paragrahvi 130 lõiked 7 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 141 punktis 4 asendatakse sõna „Lennuamet” sõnaga „Transpordiamet”;

5) paragrahvi 141 punktid 7 ja 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduse § 26 lõikes 3 asendatakse sõnad „Veeteede Ametit” sõnaga „Transpordiametit”.

§ 5.  Jäätmeseaduse muutmine

Jäätmeseaduse § 105 lõikes 4 asendatakse sõna „Maanteeameti” sõnaga „Transpordiameti”.

§ 6.  Kaubandusliku meresõidu koodeksi muutmine

Kaubandusliku meresõidu koodeksis tehakse järgmised muudatused:

1) koodeksis asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvist 112 jäetakse välja tekstiosa „Veeteede Ameti Teatajas,”.

§ 7.  Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmine

Kaubandusliku meresõidu seaduses asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 8.  Kemikaaliseaduse muutmine

Kemikaaliseaduse § 13 lõikes 5 asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 9.  Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse muutmine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 6 lõikes 3 asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 10.  Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse muutmine

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse §-s 3 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 11.  Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmine

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduses, välja arvatud §-s 100, asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 12.  Lennundusseaduse muutmine

Lennundusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses, välja arvatud § 7 lõikes 3 ja §-s 612, asendatakse sõna „Lennuamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõigetes 4 ja 5 ning § 92 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „Lennuameti peadirektor” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 13.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 14.  Lõhkematerjaliseaduse muutmine

Lõhkematerjaliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 lõike 3 teine ja kolmas lause asendatakse lausega järgmises sõnastuses:

„Kui lõhketöö toimub merel või kui lõhketöö ohuala jääb lennuvälja lähiümbrusesse, tuleb teavitada Transpordiametit.”;

2) paragrahvi 32 lõikes 7 asendatakse sõnad „Lennuametit või Veeteede Ametit” sõnaga „Transpordiametit”;

3) paragrahvi 34 lõike 2 punktis 3 ja § 35 lõikes 4 asendatakse sõna „Lennuamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 15.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 punkt 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„44) Transpordiametile kohustuste täitmiseks seoses kokkuleppelise esindaja ja tuntud saatja süsteemi ning volitatud ettevõtja süsteemi ühiste turvanõuete tunnustamisega ja teekasutustasu tasumisega seotud teabe väljastamiseks;”;

2) paragrahvi 29 punkt 50 tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.  Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses, välja arvatud § 95 lõikes 26, § 951 lõikes 1, §-s 952, § 954 lõikes 2 ja normitehnilises märkuses, asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõike 61 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Transpordiamet avaldab nimetatud resolutsioonid ja ringkirjad oma veebilehel.”;

3) paragrahvist 151 jäetakse välja sõnad „Veeteede Ameti Teatajas ja”;

4) paragrahvi 352 lõigetes 1 ja 2, § 353 lõigetes 1 ja 5 ning § 393 lõigetes 1, 3 ja 4 asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

5) paragrahvi 353 lõikes 3 asendatakse sõnad „Maanteeameti kohalikule asutusele” sõnaga „Transpordiametile”;

6) paragrahvi 36 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tehnilist ülevaatust tehakse järgmiselt:
1) väikelaeva tehnilist ülevaatust teeb Transpordiamet või käesoleva seaduse kohaselt tunnustatud väikelaevade tehnilise ülevaatuse teostaja;
2) väikelaeva registreerimiseelset ülevaatust teeb Transpordiamet;
3) esmakordselt registrisse kantava väikelaeva registreerimiseelset ülevaatust võib lisaks Transpordiametile teha Transpordiametiga vastava lepingu sõlminud väikelaeva tootja või tootja volitatud esindaja toote nõuetele vastavuse seaduse tähenduses (edaspidi tootja või tootja volitatud esindaja) või nende poolt tunnustatud levitaja või importija toote nõuetele vastavuse seaduse tähenduses (edaspidi levitaja või importija) või käesoleva seaduse kohaselt tunnustatud väikelaevade tehnilise ülevaatuse teostaja;
4) jeti registreerimiseelset ülevaatust teeb Transpordiamet või Transpordiametiga vastava lepingu sõlminud jeti tootja või tootja volitatud esindaja või levitaja või importija.”.

§ 17.  Meretöö seaduse muutmine

Meretöö seaduses asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 18.  Muinsuskaitseseaduse muutmine

Muinsuskaitseseaduse § 78 lõikes 8 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 19.  Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seaduse muutmine

Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 20.  Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmine

Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse §-s 3 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 21.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduse § 23 lõikes 6 asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 22.  Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse muutmine

Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduses asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 23.  Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmine

Püsiasustusega väikesaarte seaduse § 8 lõikes 3 asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 24.  Raskeveokimaksu seaduse muutmine

Raskeveokimaksu seaduses, välja arvatud § 13 lõigetes 2 ja 3, asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 25.  Raudteeseaduse muutmine

Raudteeseaduses asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 26.  Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduse § 22 lõikes 22 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 27.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 30 ja 8. peatüki 3. jao pealkirjas asendatakse sõna „Lennuamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) seaduses asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

3) seaduses asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

4) seaduse 8. peatüki 3. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna „toimingud” sõnadega „lennunduse valdkonnas”;

5) seaduse 8. peatüki 5. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna „toimingud” sõnadega „merenduse valdkonnas”;

6) seaduse 8. peatüki 5. jao 2. jaotist täiendatakse §-dega 1811 ja 1812 järgmises sõnastuses:

§ 1811. Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ning jeti registreerimine

(1) Väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ning jeti registreerimise eest tasutakse riigilõivu 67 eurot.

(2) Väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva teisaldatava registreerimismärgi kirjega „PROOV” väljastamise eest tasutakse riigilõivu 205 eurot.

§ 1812. Liiklusregistri andmete muutmine

(1) Liiklusregistrisse kantud andmete muutmise eest seoses väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omaniku vahetumisega tasutakse riigilõivu 61 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt Transpordiameti e-teenuste infosüsteemi (edaspidi e-teenuste infosüsteem) kaudu, tasutakse riigilõivu 48 eurot.

(2) Registreerimistunnistuse väljastamise eest varastatud või hävinud registreerimistunnistuse asendamiseks pädeva riigiasutuse tõendi alusel tasutakse riigilõivu 10 eurot.”;

7) paragrahvi 182 lõikes 2 asendatakse arv „16” arvuga „40”;

8) seaduse 8. peatüki 5. jao 2. jaotist täiendatakse §-ga 1951 järgmises sõnastuses:

§ 1951. Väikelaeva ja jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi väljastamine

(1) Väikelaeva või jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 20 eurot.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendi väljastamise eest varastatud või hävinud dokumendi asendamiseks pädeva riigiasutuse tõendi alusel tasutakse riigilõivu 6 eurot.”;

9) seaduse 8. peatüki 5. jagu täiendatakse 5. jaotisega järgmises sõnastuses:

5. jaotis
Liiklusseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 2011. Liiklusregistri andmete väljastamine

(1) Ühekordse taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmete väljavõtte või muu dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 8 eurot iga töötunni eest.

(2) Andmete liiklusregistrisse kandmise aluseks oleva dokumendi kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.”;

10) seaduse 8. peatüki 7. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna „toimingud” sõnadega „maismaatranspordi valdkonnas”;

11) paragrahvi 218 pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja veesõiduki”;

12) paragrahvi 218 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 218 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „või jeti”;

14) paragrahvi 219 lõikest 5 ja § 220 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva”;

15) paragrahvi 222 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 222 lõikest 6 jäetakse välja tekstiosa „, 4”;

17) paragrahvi 228 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste kontrollimiseks Transpordiameti spetsialisti kohalekutsumise korral Eesti piires tasutakse riigilõivu 40 eurot iga ratastraktori, liikurmasina ja nende haagise kontrollimise eest.”.

§ 28.  Riigivaraseaduse muutmine

Riigivaraseaduse § 19 lõikes 11 asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 29.  Sadamaseaduse muutmine

Sadamaseaduses asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 30.  Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 50 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Turujärelevalveasutused käesoleva seaduse tähenduses on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Terviseamet, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet ning Keskkonnaamet.”;

2) paragrahvi 50 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet nende nõuete täitmise üle, mis on kehtestatud sõidukile ning selle osale, süsteemile, varustusele või eraldi seadmestikule ja veesõidukile, välja arvatud veesõiduk ja sõiduk ning selle osa, süsteem, varustus või eraldi seadmestik, mis on konstrueeritud ja valmistatud kasutamiseks relvajõududes.”;

3) paragrahvi 50 lõige 81 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 62 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on oma pädevuse piires Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Terviseamet, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet ning Keskkonnaamet.”.

§ 31.  Tuleohutuse seaduse muutmine

Tuleohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) Transpordiamet – tsiviillennunduse ja veesõidukite, sealhulgas ujuvdokkide tuleohutusnõuete alal;”;

2) paragrahvi 38 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 32.  Veeseaduse muutmine

Veeseaduses asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 33.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustiku § 52 lõikes 6 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 34.  Ühistranspordiseaduse muutmine

Ühistranspordiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses, välja arvatud § 96 lõigetes 17 ja 18, asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 47 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rahvusvaheliste liinide, mille alg- või lõpp-punkt või vahepeatus asub väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike, liiniloa annab liiniloa andja 15 päeva jooksul pärast liiniloa saamist kõigi asjaomaste riikide pädevatelt ametiasutustelt.”;

3) paragrahvi 80 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) rahvusvahelise liiniloa nõuete täitmise üle;”.

§ 35.  1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolliga ühinemise seaduse muutmine

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolliga ühinemise seaduse §-s 2 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 36.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 4 jõustub üldises korras.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json