Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 5. augusti 2016. a määruse nr 48 „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2017, 1

Majandus- ja taristuministri 5. augusti 2016. a määruse nr 48 „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused” muutmine

Vastu võetud 09.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Majandus- ja taristuministri 5. augusti 2016. a määruses nr 48 „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) äriühing, mis kuulub sajaprotsendiliselt ühele või mitmele kohaliku omavalitsuse üksusele.”;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Tänavavalgustus peab hiljemalt abikõlblikkuse perioodi alguseks olema taotleja omandis.”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler