Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2019, 3

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1 ja § 45 lõike 3, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 336 lõigete 3 ja 6 ning § 592 lõike 1, äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 ja § 69 lõike 1 ning kinnistusraamatuseaduse § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 „Kohtu registriosakonna keskandmebaasi pidamine” muutmine

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruses nr 78 „Kohtu registriosakonna keskandmebaasi pidamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktist 1, § 3 lõikest 2 ja § 5 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „, korteriühistute registri”;

2) paragrahvi 4 punkti 9 täiendatakse pärast sõna „korteriühistute” sõnaga „, maaparandusühistute”.

§ 2.  Justiitsministri 10. aprilli 2003. a määruse nr 28 „Esimese ja teise astme kohtu kohtudirektori ning kohtuosakondade üle teostatava järelevalve kord” muutmine

Justiitsministri 10. aprilli 2003. a määruses nr 28 „Esimese ja teise astme kohtu kohtudirektori ning kohtuosakondade üle teostatava järelevalve kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punktist 6 jäetakse välja sõnad „abieluvaraasjade ning”;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 pealkirjas asendatakse sõnad „, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning korteriühistute” sõnadega „ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste”;

2) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) füüsilisest isikust ettevõtja, täis- ja usaldusühingu, mittetulundusühingu ning maaparandusühistu registrisse kandmiseks;”;

3) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „ja korteriühistu” sõnadega „, korteriühistu ja maaparandusühistu”;

4) paragrahvi 11 lõike 5 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „arveldusarvele” sõnaga „arvelduskontole”;

5) paragrahvi 11 lõike 5 punktis 2 ja § 112 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „panga” sõnadega „krediidiasutuse või makseasutuse”;

6) paragrahvi 112 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „arve” sõnaga „konto”;

7) paragrahvi 112 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „pangaarve” sõnaga „maksekonto”;

8) paragrahv 113 sõnastatakse järgmiselt:

§ 113. Krediidiasutuse ja makseasutuse teatist asendavad dokumendid

Osa- või aktsiakapitali sissemakse kohta esitatavaks krediidiasutuse või makseasutuse teatiseks loetakse ka krediidi- või makseasutuse poolt digitaalselt allkirjastatud või digitaalse templiga varustatud konto väljavõte või maksekorraldus, kui konto väljavõttel või maksekorraldusel on kapitali sissemaksmist tõendav selgitus.”;

9) paragrahvi 121 lõikes 4 ja § 20 lõikes 1 asendatakse sõnad „, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või korteriühistute” sõnadega „või mittetulundusühingute ja sihtasutuste”;

10) määruse lisa 16 klassifikaatoris esitatud numbrile 87901 vastav tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Asendushooldusteenust pere- ja asenduskodus osutavate hoolekandeasutuste tegevus”.

§ 4.  Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” § 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) kohaldab rahvusvahelise sanktsiooni seaduses nimetatud rahvusvahelist finantssanktsiooni.”.

§ 5.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 5111” sõnadega „teise lause”;

2) paragrahvist 1, § 34 lõikest 1, § 77 lõikest 1, § 235 lõikest 1 ja §-st 252 jäetakse välja sõnad „, korteriühistute registri”;

3) paragrahvi 11 punkt 121 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) kohaldab rahvusvahelise sanktsiooni seaduses nimetatud rahvusvahelist finantssanktsiooni.”;

5) paragrahvi 34 lõike 11 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „paberdokumendid” sõnadega „, sealhulgas majandusaasta aruanne,”;

6) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui nimepäring esitati maaparandusühistu kohta, kontrollib nimekorraldaja kõiki maaparandusühistute registrisse kantud nimesid.”;

7) paragrahvi 75 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri määruse ja kande suhtes on asjaosaliseks vastav ettevõtja, filiaal, mittetulundusühing, sihtasutus, korteriühistu või maaparandusühistu.”;

8) paragrahvi 85 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register koosneb mittetulundusühingute, sihtasutuste, korteriühistute ja maaparandusühistute kohta avatud registrikaartidest, avalikest toimikutest ning registritoimikutest.”;

9) paragrahv 851 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 87 lõikes 3 ja §-s 226 asendatakse sõnad „või korteriühistu” sõnadega „, korteriühistu või maaparandusühistu”;

11) paragrahvis 90, § 168 lõikes 1 ja § 218 lõikes 1 asendatakse sõnad „ja korteriühistu” sõnadega „, korteriühistu ja maaparandusühistu” vastavas käändes;

12) paragrahvi 1193 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) määruse 3. peatükki täiendatakse 7. jaoga järgmises sõnastuses:

7. jagu
Maaparandusühistu registrikaart

§ 1196. Nimi ja aadress

Maaparandusühistu registrikaardi alajaotusesse „Nimi ja aadress” kantakse:
1) ühistu nimi;
2) ühistu asukohaks olev koha-aadress;
3) juhatuse asukoha aadress, kui see asub välisriigis;
4) ühistu kontaktisiku andmed, aadress ja e-posti aadress;
5) ühistu tegevuspiirkonnas paikneva maaparandussüsteemi kood.

§ 1197. Seadusjärgne esindusõigus

(1) Maaparandusühistu registrikaardi alajaotusesse „Esindusõigus” kantakse:
1) juhatuse liikme nimi ja isikukood;
2) pankrotihalduri ja ajutise pankrotihalduri nimi ja isikukood;
3) likvideerija nimi ja isikukood;
4) juhatuse liikmete ja likvideerijate esindusõiguse kord, kui see erineb seaduses ettenähtud üldreeglist.

(2) Maaparandusühistu kehtiva registrikaardi väljatrükil peab esindusõiguse reeglite puudumisel olema lisatud alajaotusesse „Esindusõigus” kantud isikute seadusest tulenev esindusõiguse üldkord.

§ 1198. Õiguslik seisund

Maaparandusühistu registrikaardi alajaotusesse „Õiguslik seisund” kantakse:
1) õiguslik vorm;
2) põhikirja kinnitamise aeg;
3) majandusaasta algus ja lõpp;
4) ühistu lõpetamise kuupäev ning lõpetamise alus ja muud võimalikud asjaolud;
5) ühistu lõpetamist tühistav ühistu tegevuse jätkamine ning selle alus ja muud võimalikud asjaolud;
6) ühistu ühinemine ja jagunemine, selle alus ja muud võimalikud asjaolud;
7) pankrotiandmed, mis ei ole kantud alajaotusesse „Esindusõigus”, sealhulgas viide aluseks olevale kohtulahendile;
8) ühistu registrist kustutamine ning selle alus.

§ 1199. Märkused

Maaparandusühistu registrikaardi alajaotusesse „Märkused” kantakse:
1) likvideeritud ühistu dokumentide hoidja isikuandmed või märkus dokumentide arhiivi hoiuleandmise kohta;
2) muud märkused.

§ 11910. Kannete loetelu

Maaparandusühistu registrikaardi alajaotusesse „Kannete loetelu” märgitakse kande järjekorranumber, kandeliik, kande kinnitamise kuupäev ja kandeavalduseta tehtud kande korral viide kande tegemise õiguslikule alusele.”;

14) paragrahvis 172 asendatakse sõnad „ning korteriühistu puhul tähed „KÜ”” sõnadega „, korteriühistu puhul täht „Ü” ning maaparandusühistu puhul täht „P””;

15) paragrahvi 173 lõikes 1 asendatakse sõnad „või sihtasutuse” sõnadega „, sihtasutuse või maaparandusühistu”;

16) paragrahvi 184 lõikes 1, lõike 2 punktides 1–3 ja lõikes 4, § 186 lõikes 1, lõike 2 punktis 1, lõigetes 3 ja 4, § 188 lõikes 1, § 193 lõikes 1, lõike 2 punktides 1, 3 ja 4 ning lõikes 3, § 194 lõikes 1, lõike 2 punktides 1 ja 2 ning lõikes 3 ja §-s 195 asendatakse sõna „ühing” sõnadega „ühing, ühistu” vastavas käändes;

17) paragrahvi 190 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 190 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või sihtasutuse”;

19) paragrahvi 204 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui ettevõtja, sihtasutuse, mittetulundusühingu, korteriühistu, maaparandusühistu ja filiaali asukoha või aadressiandmed muutuvad nendest sõltumata (näiteks muutub kohanimi või kohaliku omavalitsuse üksused ühinevad), tehakse vastav parandus registrikaardile äriseadustiku § 5111 teise lause alusel automatiseeritult.”;

20) määruse 5. peatüki 9. jagu täiendatakse §-ga 2041 järgmises sõnastuses:

§ 2041. Äriühingu e-posti aadressi muutmine majandusaasta aruande esitamisel

Majandusaasta aruande esitamisel muudetud e-posti aadressi kanne tehakse registrikaardile automatiseeritult.”;

21) paragrahvi 206 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kui kohtulahend on jõustunud või kuulub kohe täitmisele, tehakse selle alusel viivitamata kanne või märge, kommertspandiregistri puhul juhinduvalt seadusega sätestatud järjekorrast.”;

22) määruse 5. peatüki 11. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Korteriühistu registritoimingud”;

23) paragrahvi 2062 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Korteriühistuga seotud dokumente ja andmeid vahetatakse kinnistusraamatu infosüsteemiga automaatselt.”;

24) paragrahvi 2063 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „korteriühistute registris”;

25) paragrahvi 213 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „mittetulundusühingu” sõnadega „, korteriühistu, maaparandusühistu”;

26) määrust täiendatakse §-ga 2172 järgmises sõnastuses:

§ 2172. Maaparandusühistu avalik toimik

(1) Maaparandusühistu avalikku toimikusse lisatakse dokumendid, mille esitamine registriosakonnale on seaduses ette nähtud, sealhulgas:
1) kandeavaldus, samuti avalduse muutmise avaldus;
2) asutamiskoosoleku protokoll;
3) põhikiri;
4) tegevuspiirkonna kaart ja õiend;
5) andmed juhatuse ja pankrotitoimkonna liikmete kohta ja nende nõusolek;
6) muud seaduse alusel esitatud dokumendid.

(2) Majandusaasta aruanne on avalik dokument, mida ei lisata avalikku toimikusse ja millega saab tutvuda äriregistri teabesüsteemi vahendusel.”;

27) paragrahvi 218 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „ja korteriühistu” sõnadega „, korteriühistu ja maaparandusühistu”;

28) paragrahvi 224 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kui üks ja sama registriosakonnas säilitatav dokument puudutab mitut ettevõtjat, filiaali, mittetulundusühingut, maaparandusühistut või sihtasutust, seostatakse elektrooniline või digiteeritud dokument kõiki ühinguid, ühistuid või sihtasutusi puudutavate menetlustega.”.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json