Teksti suurus:

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruse nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2019, 9

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruse nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord” muutmine

Vastu võetud 09.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 441 lõike 13 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruses nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Teatud kaupade üle arvestuse pidamise erisus

Maksulaopidaja on kohustatud pidama laoarvestust maksuladustatud kütuse kohta alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõike 1 tähenduses ning kajastama seda maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogus selle põhimääruses sätestatud korras.”;

2) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laoarvestuse alusel koostab maksulaopidaja aruande, esitab selle maksuhaldurile maksukorralduse seaduse §-s 259 nimetatud andmekogu kaudu ning selle põhimääruses sätestatud korras ja viib läbi inventuurid töökorralduse eeskirjas sätestatud tähtpäevadel. Laoarvestuse aruannet ei esitata käesoleva määruse §-s 131 nimetatud kaupade kohta.”;

3) paragrahvi 17 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2019. aasta 1. veebruaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json