Teksti suurus:

Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2019, 10

Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord

Vastu võetud 27.12.2005 nr 88
RTL 2005, 126, 1995
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.10.2009RTL 2009, 79, 114423.10.2009
28.03.2012RT I, 04.04.2012, 807.04.2012
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
03.01.2017RT I, 06.01.2017, 609.01.2017
29.12.2017RT I, 04.01.2018, 1707.01.2018
09.01.2019RT I, 11.01.2019, 901.02.2019

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 441 lõike 13 alusel.

§ 1.   Maksuladu ja selle nõuded

  (1) Maksuladu on maksulaopidaja kasutuses olev hoone, ruum või territoorium, kus on lubatud Maksu- ja Tolliameti (edaspidi maksuhaldur) loa alusel teostada maksuladustamist.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Kauba jaemüük maksulaos on keelatud.

  (3) Maksulaona kasutatavad ruumid peavad olema eraldatud teiste isikute ja muudest mitteärilisel eesmärgil kasutatavatest ruumidest.

  (4) Maksulao sisse- ja väljapääsudele ning mahutitele, mis asuvad maksulaos, peab olema võimalik paigaldada tõkendit.

§ 2.   Taotlus loa väljastamiseks

  (1) Taotlus maksulao pidamise loa (edaspidi luba) väljastamiseks esitatakse maksuhaldurile elektrooniliselt koos määruse §-s 3 nimetatud dokumentidega Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll” (edaspidi e-maksuamet) kaudu.
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

  (2) Taotlusele märgitakse loa taotleja nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefon, tegevuskoha aadress ja majanduslik põhjendus loa taotlemiseks.
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

§ 3.   Taotlusele lisatavad dokumendid ja andmed

  (1) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid ja andmed:
  1) asutatava maksulao asendiplaan, kus on märgitud maksulaona kasutatava lao territooriumi pindala ning juurdepääsuteed;
  2) hoonete plaanid, kus on märgitud maksulaona kasutatavate ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;
  3) ladustamis- ja hoiustamisvõimaluste kirjeldus (kütte- ja külmutusseadmete, mahutite jne olemasolu);
  4) vedelike hoiustamiseks ettenähtud mahutipargi ja torustike skeemid koos tehnoloogilise protsessi kirjeldusega;
  5) loetelu mahutitest ja mõõtevahenditest, mis peavad olema ametlikeks mõõtmisteks sobivad ning Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni poolt aktsepteeritud;
  6) pädeva mõõtja tunnistus, välja arvatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 331 lõikes 3 sätestatud juhtudel;
[RT I, 06.01.2017, 6 - jõust. 09.01.2017]
  7) mõõtevahendite taatlemistunnistused;
  8) territooriumi, hoonete, ruumide ja mahutite kuuluvust või kasutusõigust tõendavad dokumendid;
  9) planeeritav kaubaladustamise maht ja tagatissumma määramiseks vajalikud andmed;
  10) laoarvestuse sise-eeskiri;
  11) maksulaos kauba töötlemise korral töötlemisprotsessi kirjeldus;
  12) maksulao töökorralduse eeskiri.

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

  (3) Taotleja, kellele on väljastatud aktsiisilao tegevusluba, ei pea esitama dokumente, mida ta esitas aktsiisilao tegevusloa taotlemisel.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine ja tagatissumma määramine

  (1) Maksuhaldur vaatab esitatud taotluse läbi, hindab selle põhjendatust ning määrab tagatissumma suuruse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

  (2) Maksuhaldur teavitab loa taotlejat kirjalikult käesoleva määruse alusel esitatavatest nõudmistest ja täiendavate andmete esitamise vajadusest või maksulao pidamise loa väljastamise otsusest ning isikule määratud tagatissummast 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

§ 5.   Töökorralduse eeskiri

  Maksulao töökorralduse eeskirjas kajastatakse vähemalt järgmised dokumendid ja andmed:
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]
  1) maksulaopidaja tööajad;
  2) maksulaopidaja kontaktandmed;
  3) laoarvestuse aruannete vormid ning nende esitamise viis ja tähtajad;
  4) inventuuride teostamise sagedus ja tähtajad;
  5) maksulaos lubatud toimingute kirjeldus.

§ 6.   Loa väljastamine

  (1) Maksuhaldur teeb otsuse loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul määruse §-des 2 ja 3 sätestatud taotluse ning lisadokumentide ja -andmete esitamise päevast arvates.
[RT I, 04.04.2012, 8 - jõust. 07.04.2012]

  (2) Enne isiku tegevuse alustamist maksulaopidajana võib maksuhaldur määrata komisjoni, et teha laopidaja või tema esindaja juuresolekul laos inventuur ja märkida inventuuriaktis laopidaja valduses oleva kauba kogus.
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

  (3) Luba väljastatakse e-maksuameti kaudu pärast otsuses määratud tagatise esitamist ja selle maksuhalduri poolt aktsepteerimist.
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

  (4) Luba hakkab kehtima loale märgitud päevast arvates ning on tähtajatu.

§ 7.   Loale märgitavad andmed

  Loale märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) loa nimetus;
  2) maksulaopidaja nimi, isiku- või registrikood;
  3) loa registreerimisnumber;
  4) loa kehtima hakkamise kuupäev;
  5) loa väljastamise kuupäev;
  6) maksulao tegevuskoha aadress.
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

§ 8.   Loal olevate ja loa taotlusele lisatavate andmete muutmine

  (1) Loal olevate andmete muutmiseks või loa omaniku algatusel loa kehtetuks tunnistamiseks esitatakse maksuhaldurile taotlus e-maksuameti kaudu.
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

  (2) Maksuhaldur teeb otsuse uue loa väljastamise või väljastamisest keeldumise või kehtival loal andmete muutmise kohta kümne päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse saamise päevast alates.
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

  (3) Määruse § 3 lõikes 1 nimetatud dokumentide ja andmete muutmiseks esitatakse maksuhaldurile e-maksuameti kaudu dokumentide ja andmete muutmist tõendavad dokumendid. Muudatused rakendatakse pärast nende maksuhalduri poolt aktsepteerimist.
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

§ 9.   Uue tagatise esitamine

  (1) Maksulaopidaja esitab vähemalt viis tööpäeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist uue tagatise. Uue tagatise kehtivus algab eelneva tagatise kehtivusaja lõppemisele järgnevast päevast.
[RT I, 04.04.2012, 8 - jõust. 07.04.2012]

  (2) [Kehtetu – RTL 2009, 79, 114 - jõust. 23.10.2009]

  (3) Maksulaopidajal on kohustus vajaduse korral suurendada tagatist 14 tööpäeva jooksul vastavalt maksuhalduri määratud tagatissummale.
[RT I, 04.04.2012, 8 - jõust. 07.04.2012]

§ 10.   Loa peatamine

  (1) Maksuhaldur peatab loa kehtivuse otsusega.
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

  (2) Ajal, mil loa kehtivus on peatatud, ei ole lubatud kaupa paigutada maksuladustamisele, kuid võib kauba maksuladustamist lõpetada.

  (3) Maksulaopidaja saab õiguse jätkata tegevust maksuhalduri otsuse alusel.
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

§ 11.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Maksuhaldur tunnistab loa kehtetuks otsusega.
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

  (2) Loa kehtetuks tunnistamisel maksulaopidaja taotluse alusel ei ole vastava taotluse esitamise päevast arvates lubatud kaupa paigutada lattu maksuladustamisele.

  (3) Loa kehtetuks tunnistamise päeval võib maksuhaldur määrata komisjoni, kuhu kuulub ka maksulaopidaja esindaja. Komisjon teeb viivitamatult maksulaos inventuuri ja koostab inventuuriakti, milles märgitakse käibemaksuga maksustamisele kuuluva kauba kogus, ning määrab kauba maksuladustamise lõpetamise tähtpäeva.
[RT I, 04.01.2018, 17 - jõust. 07.01.2018]

  (4) Inventuuri kulud kannab maksulaopidaja.

§ 12.   Kauba laos hoidmine

  (1) Maksulattu maksuladustamisele paigutatud kaupa hoitakse laos selliselt, et kontrolli teostaval ametnikul oleks tagatud juurdepääs igale mahutile ja kaubapartiile.

  (2) Pakendatud kaup peab olema rühmitatud selle omanike järgi.

§ 13.   Maksulao arvestuses kajastatavad andmed

  (1) Maksulao arvestusse (edaspidi arvestus) tuleb märkida:
  1) kauba kandenumber kalendriaasta algusest arvates;
  2) kauba maksuladustamise alguse ja selle lõpetamise kuupäev;
  3) kauba arve või saatedokumendi number ja kuupäev, mille alusel kaup maksuladustatakse või maksuladustamine lõpetatakse;
  4) kauba omaniku andmed (nimi, käibemaksukohustuslasena registreerimise number või selle puudumisel isiku- või registrikood);
  5) kauba kirjeldus ja kogus, KN number;
  6) kauba identifitseerimiseks vajalikud andmed (pakendite liik, arv, märgistus jne);
  7) kauba paiknemine maksulaos või mujal (kui kaup on ajutiselt välja viidud).

  (2) Kauba võõrandamise korral lisatakse maksulao arvestusse järgmised andmed:
  1) kauba uue omaniku andmed (nimi, käibemaksukohustuslasena registreerimise number või selle puudumisel isiku- või registrikood);
  2) arve number ja kuupäev;
  3) kauba kogus;
  4) kauba väärtus.

  (3) Arvestuses kirjendatakse kaupa kuue numbri täpsusega vastavalt EÜ Nõukogu määrusele 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta. Vedelkütust kirjendatakse kaheksa numbri täpsusega.

§ 131.   Teatud kaupade üle arvestuse pidamise erisus

  Maksulaopidaja on kohustatud pidama laoarvestust maksuladustatud kütuse kohta alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõike 1 tähenduses ning kajastama seda maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogus selle põhimääruses sätestatud korras.
[RT I, 11.01.2019, 9 - jõust. 01.02.2019]

§ 14.   Kauba kandmine arvestusse

  (1) Maksuladustamise eesmärgil maksulattu paigutatud kaup kantakse arvestusse kohe pärast kauba vastuvõtmist maksulattu. Kauba toimetamisel ühest maksulaost teise loetakse kauba vastuvõtmiseks maksulattu kauba vastuvõtmist lähtemaksulao pidajalt.

  (2) Maksulattu vastu võetud pakendamata vedelikud tuleb mõõta üle maksulao statsionaarses mahutis kauba vastuvõtmisel.

  (3) Kauba arvestusse kandmise kohta teeb maksulaopidaja kauba saatedokumendile märke, milles näitab kauba arvestuse kandenumbri ja kuupäeva.

§ 15.   Kauba ajutine maksulaost väljaviimine

  (1) Maksuhalduri loal võib maksuladustamisel olevat kaupa maksulaost ajutiselt välja viia selliste kontrolltoimingute teostamiseks, mida ei ole võimalik teostada maksulaos.

  (2) Maksulaost ajutise väljaviimise loa saamiseks esitab maksulaopidaja maksuhaldurile kirjaliku taotluse.

§ 16.   Kauba maksulaost väljatoimetamine ja vedamine

  (1) Kaup kantakse arvestusest maha kohe pärast kauba maksulaost väljatoimetamist või muu maksuladustamise lõpetamise aluse tekkimist.

  (2) Arvestust tuleb pidada ka kauba kohta, mis on üle antud teise Eestis asuvasse maksulattu maksuladustamiseks. Kaup kantakse esimese maksulao arvestusest maha pärast kauba üleandmist vastuvõtva maksulao pidajale. Kauba maksuladustamise lõpetamisel koos maksulaost väljastamisega märgitakse arvestusse vastavalt kauba saatedokumendi number ning kauba maksulaost väljastamise ja arvestusest mahakandmise kuupäev.

  (3) Kauba toimetamisel ühest maksulaost teise maksulattu koostatakse vähemalt kahes eksemplaris dokument kauba üleandmise kohta, millel on nii lähtemaksulao pidaja kui ka vastuvõtva maksulaopidaja allkiri.

  (4) Kauba veol ühest maksulaost teise Eestis asuvasse maksulattu on kaubaga kaasas lõikes 3 nimetatud dokument.

§ 17.   Laoarvestuse aruannete esitamine

  (1) Laoarvestuse alusel koostab maksulaopidaja aruande, esitab selle maksuhaldurile maksukorralduse seaduse §-s 259 nimetatud andmekogu kaudu ning selle põhimääruses sätestatud korras ja viib läbi inventuurid töökorralduse eeskirjas sätestatud tähtpäevadel. Laoarvestuse aruannet ei esitata käesoleva määruse §-s 131 nimetatud kaupade kohta.
[RT I, 11.01.2019, 9 - jõust. 01.02.2019]

  (2) Maksulaopidaja peab säilitama dokumente, mille alusel kaup arvestusse kanti või võõrandati, ja need maksuhalduri nõudmisel esitama. Dokumente võib säilitada ka elektroonselt. Dokumente säilitatakse vähemalt seitse aastat.

  (3) [Kehtetu - RT I, 11.01.2019, 9 - jõust. 01.02.2019]

§ 18.   Kauba puudu- ja ülejäägid

  (1) Maksulaopidaja koostab kahjustunud kaupade ning kauba puudu- ja ülejääkide kohta akti ning teavitab sellest viivitamatult maksuhaldurit. Andmed tegelike kaubakoguste kohta kantakse arvestusse akti alusel.

  (2) Kui kaubakoguse muutus on tingitud loomulikest looduslikest protsessidest (kuivamine, aurustumine, niiskumine jmt) või kauba iseärasustest, ei loeta erinevust puudu- või ülejäägiks. Sätet ei rakendata, kui kauba hoiutingimusi on rikutud.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json