Teksti suurus:

Keskkonnaministri 7. detsembri 2016. a määruse nr 64 „Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2022, 1

Keskkonnaministri 7. detsembri 2016. a määruse nr 64 „Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord” muutmine

Vastu võetud 06.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 155 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 7. detsembri 2016. a määrust nr 64 „Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord” täiendatakse §-ga 22 järgmises sõnastuses:

22. Tasuta lubatud heitkoguse ühikute koguse kohandamine kauplemisperioodil 2021–2030

(1) Käitajale, kes on käesoleva määruse § 21 kohaselt taotlenud tasuta lubatud heitkoguse ühikuid, kohandatakse tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kogust vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2019/1842, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ rakenduseeskirjad seoses saastekvootide tasuta eraldamise kohanduste täiendava reguleerimisega vastavalt tootmistaseme muutumisele (ELT L 282, 04.11.2019, lk 20–24).

(2) Lõikes 1 nimetatud käitaja esitab Keskkonnaametile hiljemalt iga kalendriaasta 25. märtsiks andmed käitise eelmise kalendriaasta tootmistaseme kohta (edaspidi tootmistaseme aruanne).

(3) Tootmistaseme aruanne peab olema tõendatud Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/2067 kohaselt.

(4) Keskkonnaamet kontrollib tootmistaseme aruande vastavust Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1842 nõuetele ja esitab andmed Euroopa Komisjonile.

(5) Keskkonnaamet võib peatada käitajale tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamise kuni Euroopa Komisjon on teinud tasuta lubatud heitkoguse ühikute koguse kohandamise otsuse.

(6) Tootmistaseme aruande vorm avaldatakse Keskkonnaameti veebilehel.”

Erki Savisaar
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json