Teksti suurus:

Välisministri 23. jaanuari 2009. a määruse nr 1 „Ametlike visiitidega või muu diplomaatilise missiooniga seotud välisriigi õhusõidukile lennuloa andmise kord” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2022, 4

Välisministri 23. jaanuari 2009. a määruse nr 1 „Ametlike visiitidega või muu diplomaatilise missiooniga seotud välisriigi õhusõidukile lennuloa andmise kord” muutmine

Vastu võetud 06.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 4 lõike 52 alusel.

Välisministri 23. jaanuari 2009. a määruses nr 1 „Ametlike visiitidega või muu diplomaatilise missiooniga seotud välisriigi õhusõidukile lennuloa andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Reguleerimis- ja kohaldamisala

(1) Määrus reguleerib välisriigi riigipea või valitsusliikme ametliku visiidiga, muu välispoliitiliselt olulise ametliku visiidiga või muu diplomaatilise missiooniga seotud lendu (edaspidi eriotstarbeline lend) teostavale õhusõidukile Eesti õhuruumi sisenemiseks, Eesti territooriumil maandumiseks või üle territooriumi lendamiseks lennuloa andmist juhul, kui seda taotletakse välisriigi esinduse või Eesti Vabariigi välisesinduse kaudu ning taotlust ei menetleta riigikaitseseaduses ette nähtud korras.

(2) Euroopa Liidu või Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, Liechtensteini Vürstiriigi või Šveitsi Konföderatsiooni eriotstarbelist lendu teostavale õhusõidukile võib Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor anda Eesti õhuruumi sisenemiseks, Eesti territooriumil maandumiseks või üle territooriumi lendamiseks lennuloa ilma käesolevas määruses ettenähtud taotlust esitamata.

(3) Lõikes 2 nimetatud juhul ei kohaldata käesoleva määruse §-e 3 ja 4, § 5 lõikeid 1–4 ja § 6.”;

2) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „Välisriigi taotlusel” sõnadega „või Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori otsusega”;

3) paragrahvi 5 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Lennuloa kooskõlastamine ja arvamuse küsimine”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Välisministeerium küsib enne § 1 lõikes 2 nimetatud lennuloa andmist arvamuse Lennuliiklusteeninduse AS-lt.”;

5) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „taotluse esitanud” sõnadega „või Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori otsusega ilma taotluseta lennuloa saanud”;

6) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõnad „ning märkides sellele lennuloa numbri ja lennuloa taotlusele vastuse andmise kuupäeva” sõnadega „või Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori otsusest ning märkides sellele lennuloa numbri ja välisriigi taotluse puhul lennuloa taotlusele vastuse andmise kuupäeva”;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Välisministeerium teavitab § 1 lõikes 2 nimetatud lennuloa andmisest Kaitseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveametit ning Maksu- ja Tolliametit.”.

Eva-Maria Liimets
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json