Teksti suurus:

Ametlike visiitidega või muu diplomaatilise missiooniga seotud välisriigi õhusõidukile lennuloa andmise kord

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2022, 6

Ametlike visiitidega või muu diplomaatilise missiooniga seotud välisriigi õhusõidukile lennuloa andmise kord

Vastu võetud 23.01.2009 nr 1
RTL 2009, 14, 153
jõustumine 08.02.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.02.2010RTL 2010, 6, 11113.02.2010
13.04.2016RT I, 19.04.2016, 122.04.2016
06.01.2022RT I, 11.01.2022, 414.01.2022

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 4 lõike 52 alusel.

§ 1.   Reguleerimis- ja kohaldamisala
[RT I, 11.01.2022, 4 - jõust. 14.01.2022]

  (1) Määrus reguleerib välisriigi riigipea või valitsusliikme ametliku visiidiga, muu välispoliitiliselt olulise ametliku visiidiga või muu diplomaatilise missiooniga seotud lendu (edaspidi eriotstarbeline lend) teostavale õhusõidukile Eesti õhuruumi sisenemiseks, Eesti territooriumil maandumiseks või üle territooriumi lendamiseks lennuloa andmist juhul, kui seda taotletakse välisriigi esinduse või Eesti Vabariigi välisesinduse kaudu ning taotlust ei menetleta riigikaitseseaduses ette nähtud korras.

  (2) Euroopa Liidu või Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, Liechtensteini Vürstiriigi või Šveitsi Konföderatsiooni eriotstarbelist lendu teostavale õhusõidukile võib Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor anda Eesti õhuruumi sisenemiseks, Eesti territooriumil maandumiseks või üle territooriumi lendamiseks lennuloa ilma käesolevas määruses ettenähtud taotlust esitamata.

  (3) Lõikes 2 nimetatud juhul ei kohaldata käesoleva määruse §-e 3 ja 4, § 5 lõikeid 1–4 ja § 6.
[RT I, 11.01.2022, 4 - jõust. 14.01.2022]

§ 2.   Ühe- ja mitmekordne luba

  (1) Lennuluba annab õiguse välisriigi eriotstarbelist lendu teostava õhusõiduki Eesti õhuruumi sisenemiseks ning territooriumil maandumiseks või üle territooriumi lendamiseks.

  (2) Üldjuhul on lennuluba ühekordne.

  (3) Välisriigi taotlusel või Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori otsusega võib anda ka mitmekordse lennuloa, millega antakse välisriigi eriotstarbelist lendu teostavale õhusõidukile Eesti õhuruumi sisenemise, territooriumil maandumise või üle territooriumi lendamise õigus kestusega kuni üks aasta.
[RT I, 11.01.2022, 4 - jõust. 14.01.2022]

§ 3.   Lennuloa taotluse esitamine

  (1) Välisriik esitab lennuloa taotluse hiljemalt viis tööpäeva enne lennu toimumist, täites taotluses kõik ettenähtud väljad.

  (2) Välisriik, kellel on Eestis esindus, esitab lennuloa taotluse oma esinduse kaudu Välisministeeriumi konsulaarosakonnale.

  (3) Välisriik, kellel ei ole Eestis esindust, esitab lennuloa taotluse Eesti välisesinduse kaudu, kes edastab selle ühe tööpäeva jooksul Välisministeeriumi konsulaarosakonnale.

  (4) Kui välisriik esitab koos lennuloa taotlusega taotluse lennujuhtimisteenuste või lennuvälja või kopteriväljaku teenuste kasutamise eest võetavatest tasudest vabastamiseks, esitab Välisministeerium teenuse osutajale koos lennuloa taotlusega andmed, mis on «Lennundusseaduse» § 59 lõike 8 punktide 1 ja 8, lõike 9 punkti 3 ning lõike 131 kohaselt õhusõiduki lennujuhtimisteenuste ning lennuvälja või kopteriväljaku teenuste kasutamise eest võetavatest tasudest vabastamise aluseks.
[RT I, 19.04.2016, 1 - jõust. 22.04.2016]

§ 4.   Lennuloa taotluse vorm

  Lennuloa taotlemisel kasutatakse käesoleva määruse lisaga kinnitatud vormi.

§ 5.   Lennuloa kooskõlastamine ja arvamuse küsimine
[RT I, 11.01.2022, 4 - jõust. 14.01.2022]

  (1) Ühe tööpäeva jooksul arvates lennuloa taotluse kättesaamise päevast edastab Välisministeeriumi konsulaarosakond lennuloa taotluse kooskõlastamiseks:
  1) Eestist ülelennu loa taotlemisel Kaitseministeeriumile ja Lennuliiklusteeninduse AS-ile;
[RT I, 19.04.2016, 1 - jõust. 22.04.2016]
  2) Eestis maandumise loa taotlemisel Kaitseministeeriumile, Politsei- ja Piirivalveametile ja Lennuliiklusteeninduse AS-ile.
[RT I, 19.04.2016, 1 - jõust. 22.04.2016]

  (2) Lennuloa taotluse kooskõlastajad vaatavad lennuloa taotluse läbi kahe tööpäeva jooksul arvates taotluse kättesaamise päevast ning märgivad taotluse osasse «Täidavad Eesti ametiasutused ja teenuse osutajad» taotluse kättesaamise kuupäeva, taotluse kooskõlastamise või kooskõlastamisest keeldumise otsuse, taotluse läbivaadanud isiku ees- ja perekonnanime ning ametikoha.

  (3) Lennuloa taotluse kooskõlastamise või sellest keeldumise otsuse teevad lõikes 1 näidatud aja jooksul valdkonna eest vastutav minister, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor ning Lennuliiklusteeninduse AS-i juht või nende volitatud ametiisikud.
[RT I, 19.04.2016, 1 - jõust. 22.04.2016]

  (4) Lennuloa taotluse kooskõlastajad edastavad lennuloa taotluse kooskõlastamise või sellest keeldumise otsuse Välisministeeriumi konsulaarosakonnale.

  (5) Välisministeerium küsib enne § 1 lõikes 2 nimetatud lennuloa andmist arvamuse Lennuliiklusteeninduse AS-lt.
[RT I, 11.01.2022, 4 - jõust. 14.01.2022]

§ 6.   Lennuloa andmine

  (1) Välisministeeriumi konsulaarosakond kontrollib lennuloa taotluses esitatud andmeid ja §-s 5 nimetatud kooskõlastajate otsuseid. Otsuse lennuloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta teeb konsulaarosakonna peadirektor, arvestades kooskõlastajate otsuseid.

  (2) Välisminister või tema poolt volitatud ametiisik võib kooskõlastajate otsused jätta arvestamata, kui lennuloa andmine või selle andmisest keeldumine on vajalik Eesti välispoliitiliste eesmärkide saavutamiseks.

  (3) Otsuse lennuloa andmise või sellest keeldumise kohta teeb Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor ühe tööpäeva jooksul arvates viimaselt kooskõlastajalt lennuloa taotluse kooskõlastamise või selle andmisest keeldumise otsuse kättesaamise päevast.

§ 7.   Lennuloa andmisest või sellest keeldumisest teavitamine

  (1) Välisministeeriumi konsulaarosakond teatab lennuloa taotluse esitanud või Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori otsusega ilma taotluseta lennuloa saanud välisriigi esindusele või Eesti välisesindusele viivitamatult lennuloa numbri ning muu asjakohase teabe või teatab lennuloa andmisest keeldumisest.
[RT I, 11.01.2022, 4 - jõust. 14.01.2022]

  (2) Lennuloa andmisest või sellest keeldumisest teatab Välisministeeriumi konsulaarosakond õhuoperatsioonide juhtimiskeskusele, saates koopia lennuloa taotlusest või Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori otsusest ning märkides sellele lennuloa numbri ja välisriigi taotluse puhul lennuloa taotlusele vastuse andmise kuupäeva või teate, et lennuloa andmisest on keeldutud. Lennuloa andmisest Eestis maandumiseks teatab Välisministeerium Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 11.01.2022, 4 - jõust. 14.01.2022]

  (21) Välisministeerium teavitab § 1 lõikes 2 nimetatud lennuloa andmisest Kaitseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveametit ning Maksu- ja Tolliametit.
[RT I, 11.01.2022, 4 - jõust. 14.01.2022]

  (3) Lennuloa andmisest keeldumisest teatab Välisministeeriumi konsulaarosakond kohe ka lennuloa taotluse kooskõlastajatele, kes on näidatud §-s 5.

§ 8.   Informatsiooni vahetuse viis

  Lennuloa andmisega seotud informatsiooni vahetus võib toimuda faksi või e-posti teel.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse alates 22. detsembrist 2008. a.

Lisa Taotlus Eesti Vabariigi õhuruumi sisenemiseks ja maandumiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json