Teksti suurus:

Perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 11.01.2023, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.01.2023 otsus nr 239

Perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.12.2022

§ 1.  Perehüvitiste seaduse muutmine

Perehüvitiste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikest 5 ja § 12 lõike 5 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „posti teel”;

2) paragrahvi 13 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sotsiaalkindlustusamet lõpetab perehüvitiste maksmise vanemale, kui vanemal ei ole lapse suhtes hooldusõigust või kui tema alaealisele lapsele määratakse eestkostja või laps suunatakse asendushooldusele sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõike 1 alusel.”;

3) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lapsetoetuse saamise õigus on igal lapsel sündimisest kuni 19-aastaseks saamiseni.

(2) Põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival või Sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse statsionaarse õppega täienduskoolituse kursuse nimekirja arvatud keskhariduseta 19-aastaseks saanud lapsel on õigus lapsetoetusele jooksva õppeaasta või täienduskoolituse kursuse lõppemiseni või õpilase kooli või täienduskoolituse kursuse nimekirjast väljaarvamiseni.

(3) Lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta on 80 eurot. Kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on lapsetoetuse suurus 100 eurot.”;

4) paragrahvi 19 lõikes 3 asendatakse arv „19,18” arvuga „80”;

5) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse arv „300” arvuga „650”;

6) paragrahvi 21 lõikes 3 asendatakse arv „400” arvuga „850”;

7) paragrahvi 21 täiendatakse lõigetega 4–7 järgmises sõnastuses:

„(4) Lasterikka pere toetuse maksmist jätkatakse, kui peres kasvab:
1) kaks last, kes vastavad käesoleva seaduse § 17 lõikes 1 või 2 sätestatud tingimusele – kahe kolmandiku ulatuses toetuse suurusest;
2) üks laps, kes vastab käesoleva seaduse § 17 lõikes 1 või 2 sätestatud tingimusele – ühe kolmandiku ulatuses toetuse suurusest.

(5) Kui lasterikka pere toetust maksti vaid kolmikute või enamaarvuliste mitmike eest, kes ei vasta enam käesoleva seaduse § 17 lõikes 1 või 2 sätestatud tingimusele, siis jätkatakse nende eest lasterikka pere toetuse maksmist kolm aastat ühe kolmandiku ulatuses toetuse suurusest.

(6) Lasterikka pere toetuse maksmist jätkatakse käesoleva paragrahvi lõigete 4 ja 5 alusel toetuse saamise tingimuste muutumisele järgnevast kuust.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigete 4 ja 5 alusel ei jätkata lasterikka pere toetuse maksmist, kui peres kasvanud lapse eest makstakse peretoetust teisele taotlejale.”;

8) paragrahvi 21 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Lasterikka pere toetust indekseeritakse iga kalendriaasta 1. maiks riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26 lõike 6 alusel kinnitatud indeksiga. Pärast indekseerimist loetakse järgmisel aastal toetuse summaks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud toetuse summa.

(9) Lasterikka pere toetust ei indekseerita, kui indeksi väärtus on väiksem kui 1,000.”;

9) paragrahvi 29 pealkirjas ja lõike 1 esimeses lauses asendatakse arv „16” arvuga „19”;

10) paragrahvi 29 lõiked 2 ja 21 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Kui 19-aastane õppiv keskhariduseta laps arvatakse välja käesoleva seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud õppeasutuse või kursuse nimekirjast, lõpetatakse peretoetuste maksmine nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust. Õpingute jätkamise korral samal õppeaastal käesoleva seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud õppeasutuses või kursusel, makstakse toetusi pärast Eesti hariduse infosüsteemist õpingute jätkamise kohta või Sotsiaalministeeriumi hallatavalt riigiasutuselt täienduskoolituse kursusel osalemise kohta andmete saamist uuesti õppima asumisest jooksva õppeaasta lõpuni või täienduskoolituse kursuse lõppemiseni või õpilase kooli või täienduskoolituse kursuse nimekirjast väljaarvamiseni.”;

12) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

„(91) Kui laps sureb enne kolmeaastaseks saamist, on lapse mõlemal vanemal õigus saada jagatavat vanemahüvitist 30 järjestikust kalendripäeva lapse surmale järgnevast päevast, juhul kui vanemal ei ole õigust saada vanemahüvitist käesoleva paragrahvi lõike 7, 8 või 9 alusel.”;

13) paragrahvi 39 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu „millest on maha arvatud lapse” sõnaga „eeldatavale”;

14) seaduse 5. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 637 järgmises sõnastuses:

§ 637. Lasterikka pere toetuse maksmise jätkamine ja peretoetuste maksmine pärast 2023. aasta 1. jaanuari

(1) Õigus lasterikka pere toetuse maksmise jätkamisele käesoleva seaduse § 21 lõike 4 või 5 alusel on neil, kellel on õigus lasterikka pere toetusele 2023. aasta 1. jaanuari seisuga või pärast seda.

(2) Käesoleva seaduse § 21 lõike 4 või 5 alusel makstakse lasterikka pere toetus ajavahemiku eest 2023. aasta 1. jaanuarist kuni 2023. aasta 31. märtsini välja hiljemalt 2023. aasta 31. märtsiks.

(3) Kui lapsetoetuse maksmine on enne 2023. aasta 1. jaanuari lõpetatud ja toetus määratakse 2023. aasta 1. jaanuarist uuesti, makstakse peretoetused ajavahemiku eest 2023. aasta 1. jaanuarist kuni 2023. aasta 31. märtsini välja hiljemalt 2023. aasta 31. märtsiks.

(4) Käesoleva seaduse § 17 lõikes 3, § 19 lõikes 3 ning § 21 lõigetes 2 ja 3 sätestatud peretoetuse 2023. aasta jaanuaris väljamakstud toetuse suuruse ja 2023. aasta 1. veebruarist jõustunud toetuse suuruse vahe makstakse välja hiljemalt 2023. aasta 31. maiks.”.

§ 2.  Perekonnaseaduse muutmine

Perekonnaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 101 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Loetakse, et lapse vajadused saab rahuldada kogu lapsetoetuse arvel ja poole lasterikka pere toetuse arvel, mis on jagatud võrdselt toetust saava pere kõigi laste vahel.”;

2) paragrahvi 2172 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui enne 2023. aasta 1. veebruari tehtud kohtulahendi kohaselt on vanem kohustatud tasuma alaealisele lapsele elatist muutuva suurusena ja elatise suurus sõltub lasterikka pere toetuse suuruse muutumisest, arvutatakse kohtulahendi alusel väljamõistetud elatise suurust perekonnaseaduse alates 2023. aasta 1. veebruarist kehtiva redaktsiooni § 101 lõike 5 alusel.”.

§ 3.  Töölepingu seaduse muutmine

Töölepingu seaduse § 62 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui laps sureb enne kolmeaastaseks saamist ja kui vanemal ei ole õigust saada puhkust käesoleva seaduse § 59 lõike 7 või § 60 lõike 5 alusel, on lapse mõlemal vanemal õigus saada vanemapuhkust 30 järjestikust kalendripäeva lapse surmale järgnevast päevast. Puhkuse kasutamisele ei kohaldata etteteatamistähtaega.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. veebruaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkte 3–7 ja 9–11 rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. jaanuarist.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 8 jõustub 2024. aasta 1. mail.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json