Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ ja teiste justiitsministri määruste muutmine tulenevalt 1. juulil 2015. a jõustunud äriseadustiku muudatustest

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2016, 2

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ ja teiste justiitsministri määruste muutmine tulenevalt 1. juulil 2015. a jõustunud äriseadustiku muudatustest

Vastu võetud 04.02.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 5, § 336 lõigete 3 ja 6, § 592 lõike 1, äriseadustiku § 67 lõike 4 punktide 1 ja 4, § 1391 lõike 1, § 513 lõike 8, mittetulundusühingute seaduse § 95 lõike 15, kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 2 ning väärteomenetluse seadustiku § 51 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 541 lõigete 3 ja 4,“ tekstiosaga „kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 2, väärteomenetluse seadustiku § 51 lõike 2,“;

2) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) peab sisalduma manusena e-kirjas.“;

3) paragrahvi 111 lõike 2 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) püsisätetest (lisa 15 põhikirja punktid 1.5, 2.1, 3.1, 3.8 ja 3.9);

3) valiksätetest, mille asutajad valivad lisa 15 põhikirja punktides 2.2–2.7, 3.2–3.7 ja 3.10–3.12 ning põhikirja lisa punktides 1–4 toodud valikutest.“;

4) paragrahvi 203 lõiked 21 ja 22 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) E-toimiku süsteemi kaudu esitatud ühe menetlusdokumendi maht võib olla kuni 200 megabaiti. Korraga esitatavate menetlusdokumentide kogumaht ei või ületada 250 megabaiti.

(22) E-toimiku süsteemi kaudu esitatud menetlusdokumendid:

1) peavad olema digitaalallkirjastatud tarkvara abil, mille kirjeldus on Justiitsministeeriumi ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel;

2) tuleb esitada TXT-, RTF-, PDF-, DOC-, DOCX-, DDOC-, BDOC- või JPG-vormingus või ühes järgmistest vormingutest: XLS (MS Office Excel workbook), XLSX (MS Office Excel workbook), AVI (Audio Video Interleave), ASICE (BDOC allkirjavorming), MOV (Apple videofail), MP4 (MPEG-4 Part 14), MKV (Matroska), WMV (Microsoft Windows Media Video), M4V (iTunes Video Format), 3GP (3GPP File Format), MPG (MPEG-1 konteiner), MPEG (Moving Picture Experts Group), MPV (MPEG-1), 3G2 (3GGP2 File Format), ODF (Open Document Format), OGG (Ogg Video), QT (QuickTime File Format), ASF (Advanced Systems Format), MP3 (MPEG-1 Audio Layer III), WAV (Audio File Format), AIFF (Advanced Forensics Format), M4P (MPEG-4 Part 14), WMA (Windows Media Audio), ZIP (tihendatud failid), MSG (Microsoft Outlook sõnum), EML (Microsoft Outlook Express);  

3) ei tohi sisaldada muutuvaid osi (sisu muutvaid linke).“;

5) määruse lisa 15 „Põhikiri“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Justiitsministri 22. juuli 2008. a määruse nr 40 „Süüteomenetluses digitaalallkirjastatud ja muu digitaalse dokumendi vormistamise, edastamise ja säilitamise kord“ muutmine

Justiitsministri 22. juuli 2008. a määruse nr 40 „Süüteomenetluses digitaalallkirjastatud ja muu digitaalse dokumendi vormistamise, edastamise ja säilitamise kord“ § 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) DOC (MS Office Word Document, failinime laiend doc);

6) DOCX (Office Open XML Document, failinime laiend docx).“.

§ 3. Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord“ muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 2 ja § 68 lõike 2 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „registri- ja laevatoimik” sõnaga „registritoimik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 61 lõikes 2 ja §-s 74 asendatakse tekstiosa „registri- või laevatoimik“ sõnaga „registritoimik“ vastavas käändes;

3) paragrahvi 94 punkti 5 täiendatakse enne sõna "aktsiakapitali" tekstiosaga „osa- ja“.

§ 4. Justiitsministri 21. septembri 1998. a määruse nr 38 „Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise korra kinnitamine” muutmine

Justiitsministri 21. septembri 1998. a määruse nr 38 „Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise korra kinnitamine” preambulist jäetakse välja tekstiosa „ ja paragrahvi 111 lõike 2”.

§ 5. Justiitsministri 9. juuli 1999. a määruse nr 35 „Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra kehtestamine” muutmine

Justiitsministri 9. juuli 1999. a määruse nr 35 „Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra kehtestamine” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Äriseadustiku paragrahvi 519 lõike 4 ning paragrahvi 513 lõike 8 alusel kehtestan „Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra" (juurde lisatud).”.

§ 6. Justiitsministri 1. septembri 1997. a määruse nr 39 „Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise kord” muutmine

Justiitsministri 1. septembri 1997. a määruse nr 39 „Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise kord” preambulist jäetakse välja tekstiosa „ja paragrahvi 541 lõike 2”.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa 15 Põhikiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json