Teksti suurus:

Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2016, 12

Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise kord

Vastu võetud 01.09.1997 nr 39
RTL 1997, 140, 805
jõustumine 02.10.1997

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.01.2000RTL 2000, 10, 9417.01.2000
04.02.2016RT I, 11.02.2016, 214.02.2016

Äriseadustiku paragrahvi 513 lõike 8 ning Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6 alusel määran:
[RT I, 11.02.2016, 2 - jõust. 14.02.2016]

I. osa ÜLDSÄTTED 

1. Määruse eesmärk

Käesolev määrus täpsustab äriseadustiku paragrahvis 513 nimetatud ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registris (edaspidi ettevõtteregister) registreeritud ettevõtete sundlõpetamise teostamist.

2. Sundlõpetamine ümberregistreerimisavalduse esitamata jätmisel

Kui ettevõtteregistris registreeritud ettevõte ei ole hiljemalt 1997. aasta 1. septembriks esitanud äriregistrisse kandmise avaldust (edaspidi ümberregistreerimisavaldus), loetakse ta sundlõpetatuks alates 1997. aasta 2. septembrist.

3. Ettevõtte lõpetamine muudel alustel

Ettevõtteregistris registreeritud ettevõtet ei loeta äriseadustiku paragrahvi 513 alusel sundlõpetatuks, kui:

a) ettevõtte vabatahtlik lõpetamine otsustati hiljemalt 1997. aasta 1. septembril ning likvideerijate avaldatud teade likvideerimise kohta ilmus ajalehes või Riigi Teataja Lisas hiljemalt 1997. aasta 2. septembril. Sellisel juhul alustatud likvideerimismenetlust jätkatakse ja ettevõte kustutatakse ettevõtteregistrist vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seadusele (RT I 1994, 53, 889; ... 2007, 124, 128), äriseadustikule, Eesti Vabariigi ühistuseadusele (RT 1992, 36, 477; RT I 1998, 59, 941 ), maksukorralduse seadusele (RT I 1994, 1, 5; 2001, 59, 360) ning Vabariigi Valitsuse 1995. aasta 31. oktoobri määrusele nr. 343 "Ettevõtteregistris registreeritud ettevõtete andmete muudatuste registreerimise ajutise korra kinnitamine" (RT I 1995, 85, 1470);
b) kohus kuulutas ettevõtte pankroti välja hiljemalt 1997. aasta 1. septembril. Sellisel juhul pankrotimenetlust jätkatakse pankrotiseaduses (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302) sätestatud korras.

4. Sundlõpetamine ümberregistreerimisavalduse rahuldamata jätmisel

Kui ettevõtteregistris registreeritud ettevõtte ümberregistreerimisavaldus otsustatakse jätta pärast 1997. aasta 1. septembrit rahuldamata, loetakse ta sundlõpetatuks otsuse jõustumise päevast.

5. Ettevõtte pankrotimenetluse raugemise tagajärjed

Ettevõtteregistris registreeritud ettevõtte pankrotimenetluse raugemisel või pankroti väljakuulutamata jätmisel, kui see toimub:
a) pankrotiseaduse paragrahvi 15 lõike 1 punkti 1 alusel või paragrahvi 93 lõike 3 alusel ning ettevõte ei ole esitanud ümberregistreerimisavaldust hiljemalt 1997. aasta 1. septembril, loetakse ettevõte äriseadustiku paragrahvi 513 alusel sundlõpetatuks ning kohaldatakse käesoleva määruse punkti 2;
b) pankrotiseaduse paragrahvi 15 lõike 1 punkti 2 või paragrahvi 93 lõike 1 alusel, loetakse ettevõte lõppenuks ning ettevõtteregistri pidaja kustutab ta registrist sundlõpetamisteadet avaldamata jõustunud kohtumääruse ärakirja alusel.

6. Äriregistrisse kandmata ettevõtte tegevuse jätkamise erisused

Kui ettevõte loetakse äriseadustiku paragrahvi 513 alusel ja käesoleva määruse punktides 2 või 5 nimetatud põhjusel sundlõpetatuks, jätkab ta tegevust seadusest tulenevate erisustega. Sellise ettevõtte juhatuse või seda asendava organi volitused säilivad kuni:
a) likvideerija määramiseni kohtu poolt või
b) pankroti väljakuulutamiseni kohtu poolt või
c) kui likvideerijat ei ole määratud ja pankrotti ei ole välja kuulutatud, siis ettevõtte ettevõtteregistrist kustutamiseni.

Juhatuse või seda asendava organi koosseisus võib tema volituste kestuse ajal teha muudatusi vastavalt Vabariigi Valitsuse 1995. aasta 31. oktoobri määrusele nr. 343 "Ettevõtteregistris registreeritud ettevõtete andmete muudatuste registreerimise ajutise korra kinnitamine".

7. Ümberregistreerimisavalduse esitanud ettevõtte seisund enne äriregistrisse kandmist

Kui ettevõtteregistris registreeritud ettevõte esitas hiljemalt 1997. aasta 1. septembril ümberregistreerimisavalduse, aga ei ole veel äriregistrisse kantud, siis tegutseb ta senises korras edasi ning juhatuse või seda asendava organi esindusõigus säilib kuni äriregistrisse kandmiseni. Kui kohus jätab ümberregistreerimisavalduse rahuldamata, rakendatakse käesoleva määruse punktides 4 ja 6 sätestatut.

II. osa MAA- JA LINNAKOHTUTE REGISTRIOSAKONDADE PÄDEVUS 

8. Ümberregistreerimisavalduse tähtaegne esitamine

Ümberregistreerimisavaldus on tähtaegselt esitatud, kui see on hiljemalt 1997. aasta 1. septembril toodud äriregistrit pidava maa- või linnakohtu registriosakonda (edaspidi registriosakond) või hiljemalt sel kuupäeval registriosakonnale adresseerituna postitatud. Postiümbrik säilitatakse postituskuupäeva tuvastamiseks ning köidetakse registritoimikusse.

9. Ümberregistreerimisavalduse esitamine tähtaja möödumisel

Käesoleva määruse punktis 8 nimetatud tähtaja möödumisel toodud või postitatud ümberregistreerimisavaldusi registriosakond menetlusse ei võta. Sellised ümberregistreerimisavaldused antakse või saadetakse koos motiveeritud teatega avaldajale tagasi. Tähtaja möödumisel toodud või postitatud ümberregistreerimisavalduste kohta peetakse eraldi registripäevikut, lisades päevikukandele ettevõtteregistri registreerimisnumbri.

10. Arvutipäevikusse registreerimisnumbrite sisestamine

Registriosakond sisestab kõik tähtaegselt esitatud ümberregistreerimisavaldused äriregistri arvutitarkvaraprogrammi registripäeviku ossa (arvutipäevikusse) koos ettevõtteregistri registreerimisnumbritega.

11. Sundlõpetamisteade ümberregistreerimisavalduse rahuldamata jätmisel

Kui registriosakond otsustab jätta ümberregistreerimisavalduse rahuldamata, siis avaldab ta selle kohta sundlõpetamisteate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Sundlõpetamisteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
a) otsuse teinud kohtu registriosakonna nimi;
b) ümberregistreerimisavalduse rahuldamata jätmise aeg;
c) ettevõtte ettevõtteregistrisse kantud nimi ning taotletav ärinimi;
d) ettevõtteregistri registreerimisnumber;
e) ettevõtteregistrisse kantud juriidiline aadress ning asukoht ja aadress, mille äriregistrisse kandmist taotleti;
f) ettevõtteregistrisse kantud ettevõtte juhi nimi ning juhatuse liikmete nimed, kelle äriregistrisse kandmist taotleti;
g) teade võlausaldajatele ning osanikele, aktsionäridele või liikmetele selle kohta, et nad esitaksid 4 kuu jooksul pärast sundlõpetamisteate avaldamist ettevõtte asukohajärgsele maa- või linnakohtule avalduse likvideerimismenetluse läbiviimiseks likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise kohta.
[RTL 2000, 10, 94 - jõust. 17.01.2000]
12. Ümberregistreerimisavalduse rahuldamata jätmisest teatamine

Registriosakond saadab käesoleva määruse punktis 11 nimetatud sundlõpetamisteate teadmiseks ettevõtteregistri pidajale ning ettevõtte asukohajärgsele maa- või linnakohtule.

III. osa SUNDLÕPETATUD ETTEVÕTETE NIMEKIRI 

13. Sundlõpetatud ettevõtete nimekirja koostamine

Ettevõtteregistri pidaja koostab käesoleva määruse punktis 2 nimetatud ettevõtetest sundlõpetatud ettevõtete nimekirja. Nimekirja võib koostada mitmes järgus. Nimekirja kantakse aktsiaseltsid (sealhulgas riigiaktsiaseltsid), osaühingud (sealhulgas ühisettevõtted), täisühingud, usaldusühingud, riigiettevõtted, munitsipaalettevõtted, rahvaettevõtted ja rendiettevõtted. Muus õiguslikus vormis üksuse kandmiseks sundlõpetatud ettevõtete nimekirja tuvastab ettevõtteregistri pidaja selle üksuse juriidiliseks isikuks ja ettevõtteks olemise igal üksikul juhul eraldi ning võib kahtluse korral konsulteerida käesoleva määruse punktis 21 nimetatud ekspertnõukoguga.

14. Sundlõpetatud ettevõtete nimekirja mittekantavad üksused

Sundlõpetatud ettevõtete nimekirja ei kanta ettevõtteregistrisse kantud üksustest:
a) välismaa äriühingute filiaale ja esindusi;
b) talusid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid;
c) käesoleva määruse punktis 3 nimetatud ettevõtteid;
d) ettevõtete siseriiklikke filiaale ja muid ettevõtete struktuuriüksusi.

15. Sundlõpetatud ettevõtete nimekirja teadmiseks saatmine

Ettevõtteregistri pidaja saadab sundlõpetatud ettevõtete nimekirja teadmiseks maavalitsustele, ettevõtteregistri andmeid registreerinud linnavalitsustele, maa- ja linnakohtutele, Riigi Maksuametile, Riigi Tolliametile, Riigikontrollile, Tööinspektsioonile, Eesti Pangale.

16. Sundlõpetamisteabe avaldamine Internetis

Ettevõtteregistri pidaja teeb arvutivõrgus Internet teenustasuta kättesaadavaks teabe selle kohta:
a) millised ettevõtted on esitanud ümberregistreerimisavaldused, kuid ei ole veel äriregistrisse kantud;
b) millised ettevõtted on kantud sundlõpetatud ettevõtete nimekirja;
c) milliste ettevõtete ümberregistreerimisavaldused on jäetud rahuldamata;
d) millistele ettevõtetele on kohus määranud likvideerijad, kuulutanud välja pankroti või jätnud taotlused likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise kohta rahuldamata;
e) millised ettevõtted on ettevõtteregistrist kustutatud pärast 1997. aasta 1. septembrit.

17. Sundlõpetamisteadete koostamine ettevõtteregistri pidaja poolt

Pärast sundlõpetatud ettevõtete nimekirja või selle osa koostamist saadab ettevõtteregistri pidaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamiseks sundlõpetamisteate iga nimekirjas oleva ettevõtte kohta. Sundlõpetamisteade sisaldab järgmisi andmeid:
a) ettevõtte nimi;
b) ettevõtteregistri registreerimisnumber;
c) juriidiline aadress;
d) ettevõtteregistrisse kantud ettevõtte juhi nimi ning isikukood või sünniaeg;
e) teade ettevõtte võlausaldajatele ning osanikele, aktsionäridele või liikmetele selle kohta, et nad esitaksid 4 kuu jooksul pärast teate avaldamist ettevõtte asukohajärgsele maa- või linnakohtule avalduse likvideerimismenetluse läbiviimiseks likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise kohta.
[RTL 2000, 10, 94 - jõust. 17.01.2000]

IV. osa AMETLIKUS VÄLJAANDES AMETLIKUD TEADAANDED TEADETE AVALDAMINE 
[RTL 2000, 10, 94 - jõust. 17.01.2000]

18. Ettevõtteregistri pidaja sundlõpetamisteadete avaldamine

Ettevõtteregistri pidaja saadab ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamiseks käesoleva määruse punkti 17 alusel koostatud sundlõpetamisteated järgmises põhi- ja alajaotuses: ettevõtteliigiti (pealkiri) ning ettevõtete asukohajärgsete maakondade kaupa (alapealkiri). Teade võlausaldajatele, osanikele, aktsionäridele ja liikmetele 4 kuu jooksul likvideerimismenetluse läbiviimiseks likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise avalduse esitamise kohta võib hõlmata mitut ettevõtet.
[RTL 2000, 10, 94 - jõust. 17.01.2000]
19. Kohtute sundlõpetamisteadete avaldamine

Käesoleva määruse punkti 11 alusel koostatud sundlõpetamisteated saadetakse avaldamisele kohtute kaupa. Teade võlausaldajatele, osanikele, aktsionäridele ja liikmetele 4 kuu jooksul likvideerimismenetluse läbiviimiseks likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise avalduse esitamise kohta võib hõlmata mitut ettevõtet.

V. osa EKSPERTNÕUKOGU 

20. Sundlõpetatud ettevõtete nimekirja koostamisega mittenõustumine

Kui ettevõte või tema osanik või aktsionär või liige või võlausaldaja või Riigikontroll ei nõustu ettevõtteregistri pidaja poolt ettevõtte sundlõpetatud ettevõtete nimekirja kandmise või mittekandmisega, siis võib ta esitada järelepärimise käesoleva määruse punktis 21 nimetatud ekspertnõukogule. Ekspertnõukogule järelepärimise esitamine ei takista sundlõpetatud ettevõtete nimekirja kandmise või mittekandmise vaidlustamist halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1993, 50, 694; ... 1999, 16, 271) sätestatud korras.

21. Ekspertnõukogu moodustamine

Sundlõpetatud ettevõtete nimekirja kandmise või mittekandmise kohta esitatud järelepärimiste läbivaatamiseks moodustatakse ekspertnõukogu. Ekspertnõukogusse kuuluvad kolm justiitsministeeriumi esindajat ja üks riikliku keskäriregistri volitatud töötleja esindaja. Eesti Kaubandus-Tööstuskojal on õigus nimetada üks esindaja ekspertnõukogu liikmeks. Ekspertnõukogu kodukorra kehtestab justiitsminister, kuulates ära riikliku keskäriregistri volitatud töötleja ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamuse.

22. Ekspertnõukogu arvamus

Ekspertnõukogu vaatab läbi talle esitatud järelepärimised ja esitab ettevõtteregistri pidajale motiveeritud arvamuse selle kohta, kas ettevõte tuleks kanda sundlõpetatud ettevõtete nimekirja või arvata sellest välja koos ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded vastava teate avaldamisega.
[RTL 2000, 10, 94 - jõust. 17.01.2000]

VI. osa KOHTULE TAOTLUSTE ESITAMINE 

23. Kohtule taotluste esitamise tähtaeg

Sundlõpetatud ettevõtete nimekirja kantud ettevõtte võlausaldajatel, osanikel, aktsionäridel või liikmetel on pärast sundlõpetamisteate avaldamist 4 kuu jooksul aega esitada ettevõtte asukohajärgsele maa- või linnakohtule avaldusi likvideerimismenetluse läbiviimiseks likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise kohta.
[RTL 2000, 10, 94 - jõust. 17.01.2000]
24. Ettevõtteregistri pidajale avaldustest ja lahenditest teatamine

Kohus teatab käesoleva määruse punktis 23 nimetatud avalduse esitamisest ning nende avalduste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta jõustunud kohtulahenditest ettevõtteregistri pidajale.

25. Uute avalduste likvideerijale edastamine

Kui kohus on juba määranud sundlõpetatud ettevõttele likvideerimise läbiviimiseks likvideerija ning ettevõtte suhtes esitatakse kohtule uus likvideerija määramise avaldus, siis käsitletakse sellise avalduse esitamist kui nõudest teatamist. Likvideerija määranud kohus edastab selle likvideerijale.

VII. osa LIKVIDEERIMISMENETLUS 

26. Likvideerimistoimingud

Sundlõpetatud ettevõtte likvideerija:
a) koostab likvideerimismenetluse alustamisel ettevõtte bilansi;
b) lõpetab ettevõtte tegevuse;
c) nõuab sisse võlad;
d) müüb ettevõtte vara;
e) rahuldab võlausaldajate nõuded või deponeerib seaduses ettenähtud juhtudel võlausaldajatele kuuluva raha;
f) pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja neile kuuluva raha deponeerimist koostab ettevõtte lõppbilansi ning allesjäänud vara jaotusplaani;
g) teatab ettevõtte osanikele, aktsionäridele või liikmetele ettevõtte lõppbilansi ja allesjäänud vara jaotusplaani koostamisest ning esitab need ettevõtte asukohas ettevõtte osanikele, aktsionäridele või liikmetele tutvumiseks;
h) jagab ettevõtte allesjäänud vara jaotusplaani alusel ettevõtte osanikele, aktsionäridele või liikmetele, kui Riigi Teataja Lisas sundlõpetamisteate avaldamisest on möödunud vähemalt 6 kuud ning lõppbilansi ja jaotusplaani osanikele, aktsionäridele ja liikmetele tutvumiseks esitamisest on möödunud vähemalt 2 kuud ning lõppbilanssi ja jaotusplaani ei ole kohtus vaidlustatud või on sellekohane hagi rahuldamata jäetud;
i) pärast likvideerimismenetluse lõppemist esitab ettevõtteregistri pidajale lõppbilansi ning avalduse ettevõtte ettevõtteregistrist kustutamise kohta ja likvideeritud ettevõtte dokumentide hoidja andmete (nimi, elu- või asukoht) ettevõtteregistrisse märkimise kohta.

27. Pankrotiavalduse esitamine

Sundlõpetatud ettevõtte likvideerija peab vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvile 53, äriseadustiku paragrahvidele 120, 210 ja 373 ja Eesti Vabariigi ühistuseaduse paragrahvile 51.1 esitama kohtule pankrotiavalduse, kui selgub, et likvideeritava ettevõtte varast või likvideeritava täis- või usaldusühingu puhul ettevõtte ja isiklikult vastutavate osanike varast ei jätku kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.

28. Dokumentide hoidja määramine

Sundlõpetatud ettevõtte likvideerimismenetluse lõppemisel võtab likvideerija ettevõtte dokumendid enda kätte hoiule või annab hoiule kolmandale isikule. Dokumentide hoidja säilitab dokumente kümme aastat, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

VIII. osa REGISTRIST KUSTUTAMINE 

29. Sundlõpetatud ettevõtte registrist kustutamise alus

Ettevõtteregistri pidaja kustutab sundlõpetatud ettevõtete nimekirja kantud või seoses ümberregistreerimisavalduse rahuldamata jätmisega sundlõpetatud ettevõtte ettevõtteregistrist, kui:
a) kohtule ei ole ettevõtte kohta käesoleva määruse punktis 23 nimetatud avaldusi esitatud;
b) kohus teatab kõigi käesoleva määruse punktis 23 nimetatud avalduste rahuldamata jätmisest;
c) kohtu poolt määratud likvideerija avaldusel, kui likvideerimismenetlus on lõpule viidud;
d) pankrotihalduri avaldusel pankrotiseaduse alusel;
e) käesoleva määruse punkti 5 alapunktis "b" nimetatud juhul jõustunud kohtumääruse alusel.

30. Kustutamise ja dokumentide hoidja kanne

Ettevõtteregistri pidaja teeb oma andmekogusse käesoleva määruse punktis 29 nimetatud aluse olemasolul kande selle kohta, et ettevõte on ettevõtteregistrist kustutatud. Kandele lisatakse isiku andmed, kes on ettevõtte dokumentide hoidjaks (nimi, elu- või asukoht).

31. Ümberregistreerimata filiaalide ja esinduste registrist kustutamine

Välismaa äriühingute filiaalid ja esindused, mille ümberregistreerimisavaldust ei ole hiljemalt 1997. aasta 1. septembriks registriosakonnale esitatud või mille ümberregistreerimisavaldus on pärast 1997. aasta 1. septembrit jäetud rahuldamata, kustutatakse äriseadustiku paragrahvi 513 lõike 7 alusel ettevõtteregistri pidaja poolt ettevõtteregistrist. Käesoleva määruse punktis 11 või 17 nimetatud sundlõpetamisteadet taolistel juhtudel ei koostata.

32. Välispankade filiaalid ja esindused

Käesoleva määruse punkti 31 ei kohaldata krediidiasutuste seaduse (RT I 1995, 4, 36) paragrahvis 22 nimetatud välisriigi krediidiasutuste filiaalide ja esinduste suhtes.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json