Teksti suurus:

Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2016, 17

Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded1

Vastu võetud 09.02.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 7 lõike 8 ja § 8 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määrust kohaldatakse tarbijale pakutava või müüdava kauba ja osutatava teenuse hinna avaldamisele, kui muu õigusaktiga ei ole reguleeritud teisiti.

  (2) Määrust ei kohaldata tarbijale pakutava või müüdava kinnisasja hinna avaldamisele.

§ 2.   Kauba hinna avaldamise nõue

  (1) Tarbijale kaupa pakkudes ja müües peab kaupleja tarbijat teavitama kauba müügihinnast ja ühikuhinnast, kui ühikuhinnast teavitamise kohta ei ole määruses sätestatud teisiti.

  (2) Kauba müügihind ja ühikuhind avaldatakse Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus.

  (3) Müügihind on kaubaühiku või -kaubakoguse eest tarbija tasutav lõpphind. Lõpphinnas sisalduvad käibemaks ja muud kauba müügiga seonduvad maksud.

  (4) Kui kauba pakendile on pakendiseaduse alusel määratud tagatisraha, avaldatakse sellises pakendis kauba müügihind kahes osas, näidates eraldi kaubaühiku hinda ja sellele lisatava pakendi tagatisraha suurust.

  (5) Ühikuhind on kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri, ühe kuupmeetri või muu kauba turustamisel laialdaselt ja tavapäraselt kasutatava ühe ühiku lõpphind. Ühikuhinnaks võib olla ka tükihind, kui kaupa ei mõõdeta eelnimetatud ühikutes. Ühikuhinnas sisalduvad käibemaks ja muud kauba müügiga seonduvad maksud, välja arvatud kauba pakendi tagatisraha.

  (6) Eelpakendatud kauba puhul avaldatakse kauba müügihinnaga koos ka kauba ühikuhind.

  (7) Lahtiselt müüdava eelpakendamata kauba puhul, mida müüakse koguse, mahu või mõõdu järgi ja mõõtmine või kaalumine toimub tarbija juuresolekul vastavalt tema soovile, avaldatakse ühikuhind enne kauba mõõtmist või kaalumist. Müügihind avaldatakse pärast mõõtmist.

  (8) Kauba tavapärasest madalama hinnaga pakkumisel piiritletud aja jooksul ei ole iga kauba uut müügihinda ja ühikuhinda vaja avaldada juhul, kui müügikohas on selge teave madalama hinnaga pakutava ja müüdava kauba ning allahindluse suuruse kohta.

§ 3.   Kauba hinna avaldamise viisid

  (1) Kauba müügihind ja ühikuhind avaldatakse kirjalikult selgelt loetaval viisil, sellise paigutuse, kirjatüübi ja suurusega, mis muudavad selle tarbijale märgatavaks ning üheselt mõistetavaks.

  (2) Kauba müügihind ja ühikuhind avaldatakse iga müügikohas, samuti veebilehel pakutava ja müügikoha vaateaknal eksponeeritud kauba puhul, kui see ei ole vaateakna kujunduse osaks ja seda on võimalik vaateaknalt eemaldada ja tarbijale müüa.

  (3) Müügihind ja ühikuhind peavad olema:
  1) märgitud kaubale, selle müügipakendile või kauba küljes olevale etiketile; või
  2) välja pandud kauba vahetus läheduses; või
  3) märgitud kauba vahetus läheduses välja pandud hinnakirjas, kui kauba laadi või kauba müügikohas hoidmise viisi arvestades ei ole hinna märkimine käesoleva lõike punktides 1 või 2 nimetatud viisil võimalik.

  (4) Ühikuhind peab olema müügihinnast eristatav, et tarbijal ei tekiks kahtlusi seoses toote või selle pakendi suurusega.

  (5) Kauba pakkumisel ja müümisel näidise või kataloogi alusel peavad müügihind ja ühikuhind olema avaldatud kauba näidise vahetus läheduses või kataloogis.

  (6) Kui tarbijale suunatud reklaamis on avaldatud teave kauba müügihinna kohta, peab seal olema avaldatud ka kauba ühikuhind, kui ühikuhinna kohta ei ole määruses sätestatud teisiti.

§ 4.   Ühikuhinna arvutamine

  (1) Ühikuhinna avaldamise eesmärk on anda tarbijale võimalus võrrelda erineva suurusega pakendis kauba hinda.

  (2) Eelpakendatud kauba ühikuhind arvutatakse kauba müügipakendile märgitud netokoguse alusel.

  (3) Kui müügipakendis on tahke toit vedelas keskkonnas, siis arvutatakse ühikuhind tahke toidu netomassi alusel.

  (4) Eelpakendamata lahtiselt müüdava pagari- ja kondiitritoote puhul arvutatakse ühikuhind toote keskmise kaalu järgi.

§ 5.   Ühikuhinna avaldamise erisused

  (1) Ühikuhinda ei pea avaldama:
  1) kaubal, mille ühikuhind on müügihinnaga võrdne;
  2) kaubal, mida pakutakse seoses teenuse osutamisega;
  3) antiikesemel ja kunstiteosel;
  4) kaubal, mida pakutakse enampakkumisel;
  5) komplektina pakutaval ja müüdaval kaubal, mille müügipakend sisaldab erinevaid esemeid;
  6) kaubal, mida pakutakse ja müüakse alandatud hinnaga põhjusel, et kaup on puudusega või selle minimaalne säilimistähtaeg „parim enne“ on möödunud;
  7) ühesuguse mahu või kaaluga eelpakendatud kaubal, mida pakutakse ja müüakse kioski, müügiautomaadi või tänavakaubanduse müügikoha kaudu.

  (2) Ühikuhinna avaldamine ei ole vajalik järgmiste toidukaupade puhul:
  1) potis müüdav varajane värske köögivili või maitseroheline;
  2) šokolaadi- või martsipanikujuke, üllatusmuna, pulgakomm, suuvärskendaja ja näts.

  (3) Ühikuhinna avaldamine ei ole vajalik järgmiste toiduks mittekasutatavate kaupade puhul:
  1) ühe ühikuna müüdav kaup, mida ei ole võimalik jagada osadeks kauba kvaliteeti või omadusi muutmata või mille puhul ei ole nõutav kaalu, mahu või pikkuse avaldamine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kaubad;
  2) eelpakendatud kaup, mida pakutakse ja müüakse ainult mahuga alla 50 milliliitri või kaaluga alla 50 grammi.

  (4) Ühikuhind avaldatakse müügipakendis sisalduva kauba tükihinnana järgmiste kaupade puhul:
  1) pabersalvrätikud, -taskurätikud;
  2) pabermähkmed;
  3) hügieenisidemed, pesukaitsmed ja tampoonid.

§ 6.   Teenuse hinna avaldamise nõue

  (1) Teenust pakkudes teavitab kaupleja tarbijat teenuse eest tasutavast lõpphinnast, mis sisaldab nii käibemaksu kui muid makse. Kui teenuse lõpphinda ei ole võimalik eelnevalt kindlaks määrata, teavitab kaupleja tarbijat teenuse hinna komponentidest, hinna arvutamise aluseks olevast tariifist või hinna arvutamise muust alusest selliselt, et tarbijal on võimalik teenuse lõpphinda piisava täpsusega arvutada.

  (2) Teenuse hinna komponendid, tariif ja lõpphind avaldatakse Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus.

§ 7.   Teenuse hinna avaldamise viisid

  (1) Teenuse pakkumisel peab pakutavate teenuste hinnakiri või teenuse hinna arvutamise aluseid kirjeldav muu dokument olema välja pandud teenuse osutamise kohas või kaupleja tegevuskohas, samuti kaupleja veebilehel selliselt, et see oleks tarbijale märgatav.

  (2) Kui pakutavate teenuste suure arvu tõttu või muul sellisel põhjusel ei ole otstarbekas esitada hinnakirjas kõiki hindu või nende arvutamise aluseid, võib piirduda üldisemate hindadega või nende arvutamise alustega. Sellisel juhul peab tarbijale olema kättesaadav ka hindade või nende arvutamise aluste täielik loetelu ja sellekohane teave peab sisalduma väljapandud hinnakirjas.

  (3) Kaupleja tegevuskohas välja pandud hinnakiri peab võimalusel olema tarbijale nähtav ka väljaspool tegevuskohta. Toitlustusettevõtte peasissekäigu läheduses avaldatakse seal pakutavate roogade ja jookide hinnakiri.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. märtsil.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/6/EÜ tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel (ELT L 80, 18.03.1998, lk 32–35).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json