Teksti suurus:

Lennuameti põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2016, 18

Lennuameti põhimäärus

Vastu võetud 31.07.2006 nr 73
RTL 2006, 62, 1132
jõustumine 15.08.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.10.2010RT I, 03.11.2010, 401.01.2011
07.02.2012RT I, 10.02.2012, 1113.02.2012
04.03.2013RT I, 06.03.2013, 2001.04.2013
04.04.2014RT I, 09.04.2014, 112.04.2014
26.06.2015RT I, 03.07.2015, 506.07.2015
09.02.2016RT I, 11.02.2016, 1614.02.2016

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lennuameti staatus

  Lennuamet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

§ 2.   Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 3.   Ameti nimi eri keeltes

  (1) Ameti nimi on:
  1) inglise keeles – Estonian Civil Aviation Administration;
  2) prantsuse keeles – Administration Estonien de l’Aviation Civile;
  3) saksa keeles – Estnisches Luftamt;
  4) soome keeles – Viron Ilmailulaitos;
  5) Vene keeles – Эстонская Администрация Гражданской Авиации.
[RT I, 09.04.2014, 1 - jõust. 12.04.2014]

  (2) Kui ameti nime kasutatakse teise keelde tõlgituna logol, kus on kujutatud ka „Eesti Vabariik” vastavas keeles, siis võib ameti nimest sõna „Eesti” vastavas keeles ära jätta.
[RT I, 09.04.2014, 1 - jõust. 12.04.2014]

§ 4.   Ameti tegevust reguleerivad õigusaktid

  Amet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest, millega Eesti Vabariik on ühinenud, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, majandus- ja kommunikatsiooniministri (edaspidi minister) määrustest ja käskkirjadest ning Eestis kehtivatest muudest õigusaktidest.

§ 5.   Aruandekohustuslikkus

  (1) Amet on aruandekohustuslik ministri ees, kes suunab tema tegevust ja teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Amet koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilisi aruandeid õigusaktidega sätestatud korras.

§ 6.   Ameti tegevuse koordineerimine ja koostöö

  (1) Ameti tegevust koordineerib ja korraldab ministeeriumi kantsler.

  (2) Amet teeb koostööd ministeeriumi lennundus- ja merendusosakonnaga ja teiste ministeeriumi osakondadega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.

§ 7.   Ameti eelarve

  (1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib minister.

  (2) Ametil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

§ 8.   Ameti pitsat

  Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.
[RT I, 09.04.2014, 1 - jõust. 12.04.2014]

§ 9.   Ameti dokumentide vormistamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 09.04.2014, 1 - jõust. 12.04.2014]

  (2) Ameti poolt väljastatavad load ning koostatud ettekirjutused ja protokollid allkirjastatakse vastavalt õigusaktidega antud volitustele.

  (3) Ameti muud dokumendid vormistatakse õigusaktides või asjaajamiskorraga ettenähtud korras.

§ 10.   Asukoht

  Ameti asukohaks on Tallinn. Ameti postiaadress on Lõõtsa 5, 11415 Tallinn
[RT I, 11.02.2016, 16 - jõust. 14.02.2016]

2. peatükk AMETI TEGEVUSVALDKOND, EESMÄRK JA PÕHIÜLESANDED 

§ 11.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkond on seadusega sätestatud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsiooni ja riikliku järelevalve teostamine ning seadusega ettenähtud alustel ja ulatuses riikliku sunni kohaldamine tsiviillennunduse valdkonnas.

§ 12.   Ameti tegevuse eesmärk

  Ameti tegevuse eesmärgiks on riigi majanduspoliitika elluviimine tsiviillennunduse valdkonnas ja ohutuse tagamine lennunduses.

§ 13.   Ameti põhiülesanded

  Ameti põhiülesanded on:
  1) riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja vajadusel riikliku sunni rakendamine ning väärtegude kohtuväline menetlemine;
  2) osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja täiendamiseks, sh eestikeelse terminoloogia täiustamine;
  3) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel; oma tegevusvaldkonnaga seotud projektide ettevalmistamine ja elluviimine, sh osalemine rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

§ 14.   Ameti tegevus põhiülesannete täitmiseks

  Põhiülesannete täitmiseks amet:
  1) teeb koostööd teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega õigusaktidega ettenähtud korras;
  2) esindab kooskõlastatult ministeeriumiga riiki rahvusvahelistes lennundusorganisatsioonides ja vastavates standardiorganisatsioonides;
  3) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavatest välislepingutest tulenevate Eesti Vabariigi kohustuste täitmises;
  4) koostab ameti eelarve eelnõu ning eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
  5) töötab välja ja viib ellu ameti strateegia ja tööplaanid;
  6) jälgib ja hindab tegevusvaldkonnas saavutatud tulemusi tegevuse eesmärgi ja põhiülesannete täitmisel ning informeerib sellest ministeeriumi lennundus- ja merendusosakonda;
  7) informeerib avalikkust ja asjassepuutuvaid isikuid arengutest, muudatustest ja saavutatud tulemustest oma tegevusvaldkonnas;
  8) lahendab oma tegevusvaldkonnas kaebusi ja vaidlusi ning menetleb ettekandeid; osaleb oma pädevuse piires kohtumenetluses;
  9) peab talle õigusaktidega antud riiklikke registreid;
  10) annab õigusaktidega sätestatud korras välja tegevuslube, kvalifikatsioonitunnistusi ja muid sellelaadseid dokumente;
  11) nõustab teisi isikuid oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes;
  12) tegeleb eestikeelse terminoloogia korrastamisega oma tegevusvaldkonnas;
  13) annab välja ameti ametlikku teatajat «Lennuameti Teataja»;
  14) peab interneti kodulehekülge, milles avaldab informatsiooni oma tegevusvaldkonnas;
  15) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk AMETI STRUKTUUR 

§ 15.   Struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksusteks on osakonnad. Lisaks kuuluvad ameti struktuuri teenistujad, kes ei ole ühegi osakonna koosseisus ning kes alluvad vahetult peadirektorile.
[RT I, 10.02.2012, 11 - jõust. 13.02.2012]

  (2) Ameti teenistuskohtade koosseisu kinnitab minister ameti peadirektori ettepanekul.
[RT I, 06.03.2013, 20 - jõust. 01.04.2013]

§ 16.   Osakonna struktuur

  (1) Osakonna struktuur ja ülesanded määratakse peadirektori poolt kinnitatud osakonna põhimäärusega.

  (2) Teenistujate kohustused, õigused ja vastutus määratakse peadirektori poolt kinnitatud ametijuhendiga.

§ 17.   Osakonna juhtimine

  Osakonda juhib selle juhataja või peadirektori poolt määratud ametnik, kes vastutab osakonnale pandud ülesannete täitmise eest.

§ 18.   Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded

  (1) Lennutegevuse osakonna ülesanneteks on lennuettevõtjate ja muude lennutegevuses osalevate isikute sertifitseerimine, lendude ettevalmistamise, korraldamise, sooritamise, lennukoolituse ja lennuklubilise tegevuse järelevalve, lennuloataotluste menetlemine, õhusõidukite perroonikontrolli teostamine, lennuintsidentide uurimine ja analüüs, lennundusspetsialistide (v.a lennundustehnilised töötajad, lennujuhid, lennuinformaatorid, lennujuhi õpilased) lennunduslubade väljastamine ja sellega seotud küsimuste lahendamine, lennundusspetsialistide teadmiste kontrolli korraldamine, järelevalve lennundusspetsialistide tervisekontrolli üle, järelevalve lennundusalase koolituse ja lennunduskoolitusorganisatsioonide üle, õhusõiduki meeskonnaliikmete sertifikaatide menetlemine, väärtegude kohtuväline menetlemine ning ettekirjutuste tegemine.
[RT I, 03.11.2010, 4 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Lennundustehnika osakonna ülesanneteks on tsiviilõhusõidukite registri pidamine, õhusõidukite lennu- ja keskkonnakõlblikkuse kontroll, lennundustehniliste töötajate litsentsimine, lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsioonide, hooldusorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide ja jätkuvat lennukõlblikkust korraldavate organisatsioonide sertifitseerimine ja järelevalve, samuti õhusõidukite perroonikontrolli korraldamine ja teostamine ning Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni dokumentide ja õhusõidukite lennukõlblikkusega seotud dokumentide haldamine, väärtegude kohtuväline menetlemine ja ettekirjutuste tegemine.
[RT I, 09.04.2014, 1 - jõust. 12.04.2014]

  (3) Lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna ülesanneteks on aeronavigatsiooniteenuse osutajate sertifitseerimine, lennuliiklusteeninduse spetsialistide (lennujuht, lennuinformaator, lennujuhi õpilane) lennunduslubade väljastamine ja sellega seotud küsimuste lahendamine, lennuliiklusteeninduse spetsialistide teadmiste kontrolli korraldamine, ICAO liikmesriigi poolt välja antud lennuliiklusteeninduse spetsialistide loa tunnustamine, järelevalve lennuliikluse korraldamise üle ja töö sellealaste projektide ja programmidega, lennuliiklusteeninduse, lennuväljade ja meteoroloogia alase koolituse järelevalve, lennuliikluse geodeetilise andmekogu haldamine, aeronavigatsioonilise informatsiooni väljatöötamine ja kontroll, lennuotsingu- ja päästetööde korralduse ning lennundusmeteoroloogia alane järelevalve, lennuväljade ning kopteriväljakute sertifitseerimine ning nende ehitamise ja käitamise järelevalve, maapealsete raadionavigatsiooniseadmete käitamise järelevalve ja sertifitseerimine ning raadionavigatsiooniseadmete registri pidamine, väärtegude kohtuväline menetlemine ning ettekirjutuste tegemine.
[RT I, 03.11.2010, 4 - jõust. 01.01.2011]

  (4) [Kehtetu - RT I, 03.11.2010, 4 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Lennundusjulgestuse osakonna ülesanneteks on lennundusjulgestuse ja lennundusjulgestusprotseduuride lihtsustamisega seotud küsimuste lahendamine ning järelevalve vastavates valdkondades, Lennuameti läbipääsulubade väljaandmise korraldamine, relva ja laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kooskõlastamine, riigisaladuse kaitse korraldamine ning salastatud teabekandjate üle arvestuse pidamine, väärtegude kohtuväline menetlemine ja ettekirjutuste tegemine.
[RT I, 03.11.2010, 4 - jõust. 01.01.2011]

  (6) [Kehtetu – RT I, 10.02.2012, 11 - jõust. 13.02.2012]

  (7) [Kehtetu – RT I, 10.02.2012, 11 - jõust. 13.02.2012]

  (8) [Kehtetu – RT I, 10.02.2012, 11 - jõust. 13.02.2012]

  (9) [Kehtetu – RT I, 10.02.2012, 11 - jõust. 13.02.2012]

  (10) [Kehtetu – RT I, 10.02.2012, 11 - jõust. 13.02.2012]

  (11) Vahetult peadirektorile alluvate ning osakondade koosseisu mittekuuluvate teenistujate põhiülesandeks on ameti tegevuse eesmärgi täitmine eri valdkondade ühtse ja tasakaalustatud arendamise ja omavahelise seostamise kaudu ning ameti igapäevast tööd toetava tegevuse tagamine.
[RT I, 10.02.2012, 11 - jõust. 13.02.2012]

4. peatükk AMETI JUHTIMINE 

§ 19.   Ameti juhtimine

  Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul. Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori poolt määratud ametnik.

§ 20.   Peadirektori põhikohustused

  Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd, otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest;
  2) tagab ameti ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise ja annab aru ministrile;
  3) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused, ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja muud töökorralduslikud dokumendid, ametnike palgad ja töötajate töötasud ning ametijuhendid vastavuses õigusaktidega;
[RT I, 06.03.2013, 20 - jõust. 01.04.2013]
  4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti töötajatega;
[RT I, 06.03.2013, 20 - jõust. 01.04.2013]
  5) [kehtetu - RT I, 09.04.2014, 1 - jõust. 12.04.2014]
  6) [kehtetu - RT I, 09.04.2014, 1 - jõust. 12.04.2014]
  7) teostab teenistuslikku järelevalvet ameti ametnike ja töötajate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras ning määrab distsiplinaarkaristusi;
[RT I, 06.03.2013, 20 - jõust. 01.04.2013]
  8) esitab ministrile ettepanekuid ameti kulude eelarve kohta, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise;
  9) esindab ametit teistes riigiasutustes ja organisatsioonides;
  10) teeb otsuseid sõltumatult ja iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega;
  11) esitab ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  12) kehtestab ameti pitsati kasutamise korra ja tagab selle järgimise;
  13) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi ja otsuseid;
  14) moodustab töörühmi tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks;
  15) annab volitusi ameti esindamiseks;
  16) kehtestab ameti ametnike ja töötajate hindamisnõuded;
[RT I, 06.03.2013, 20 - jõust. 01.04.2013]
  17) omab esimese allkirja õigust ameti panga- ja raamatupidamisdokumentidel, määrab teised allkirjaõiguslikud ametnikud;
  18) kinnitab Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu;
  19) sõlmib Lennuameti nimel lepinguid;
  191) on riikliku lennundusohutusprogrammi väljatöötamise ja arendamise eest vastutav ametnik;
[RT I, 03.07.2015, 5 - jõust. 06.07.2015]
  20) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või muude õigusaktidega.

§ 21.   Peadirektori käskkirjad

  (1) Ameti peadirektor annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning ministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju.

  (2) Ameti peadirektor võib anda ameti sisemises asjaajamises ka muid suulisi või kirjalikke korraldusi.

  (3) Ameti peadirektori käskkirjad ja muud kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt asjaajamiskorrale.

5. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 22.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Ameti ümberkorraldamine või tema tegevuse lõpetamine toimub seaduse alusel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. augustil 2006. a.

/otsingu_soovitused.json