Teksti suurus:

Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2016, 20

Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu

Vastu võetud 09.02.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 9 lõike 6 alusel

§ 1.   Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu

  (1) Juhtumiplaan sisaldab järgmisi üldandmeid:
  1) juhtumiplaani number;
  2) juhtumit korraldava kohaliku omavalitsuse üksuse või muu asutuse nimi, aadress ja kontaktandmed;
  3) juhtumiplaani koostamise eest vastutava spetsialisti nimi ja kontaktandmed;
  4) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja kontaktandmed;
  5) seadusliku esindaja korral esinduse alus, esindaja nimi, isikukood ja kontaktandmed.

  (2) Juhtumiplaan sisaldab järgmisi abivajaduse andmeid:
  1) andmed isiku suhete kohta sotsiaalvõrgustikuga;
  2) andmed isiku majandusliku olukorra kohta;
  3) andmed isiku eluaseme ja elukeskkonna kohta;
  4) andmed isiku terviseseisundi ja toimetuleku kohta;
  5) andmed isiku sotsiaalse seisundi, sealhulgas töötamise ja õppimise kohta;
  6) andmed isiku töötamise, õppimise ja ühiskonnaelus osalemist takistavate probleemide kohta;
  7) andmed isiku töötamise, õppimise ja ühiskonnaelus osalemist toetavate ressursside kohta;
  8) andmed varasemate hindamiste kohta.

  (3) Juhtumiplaan sisaldab järgmisi tegevuskava andmeid:
  1) juhtumi tegevuskava eesmärgid;
  2) tegevuskava eesmärkide saavutamist takistavad tegurid;
  3) tegevuskava eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ja teenused;
  4) tegevuste elluviimise eest vastutajad;
  5) tegevuskava elluviimise aeg;
  6) tegevuskava täitmise hindamise aeg ja tulemus;
  7) soovitused edasiseks tegevuseks.

  (4) Juhtumiplaanile lisatakse isiku nõusolek isikuandmete töötlemiseks järgmises sõnastuses: „Mulle on selgitatud minu isikuandmete töötlemisega seonduvat, sealhulgas seda, milliseid minu isikuandmeid juhtumikorraldamisel võidakse töödelda, isikuandmete töötlemise eesmärki, andmete edastamist kolmandatele isikutele, isikuandmete töötleja andmeid ja andmesubjekti seadusest tulenevaid õigusi seoses isikuandmete töötlemisega. Annan oma nõusoleku isikuandmete, sealhulgas delikaatsete isikuandmete töötlemiseks ja töötlemise edasiandmiseks kolmandatele isikutele, kui see on vajalik juhtumikorraldamisel minule abi andmiseks. Nõusolek on antud vabatahtlikult.” Kinnituse allkirjastavad juhtumiplaani koostamise eest vastutav spetsialist ja isik või tema seaduslik esindaja, märkides oma nime ja allkirjastamise kuupäeva.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json