Teksti suurus:

Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituste korraldamise korra, selle täpsustatud mahu ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine

Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituste korraldamise korra, selle täpsustatud mahu ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2016, 21

Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituste korraldamise korra, selle täpsustatud mahu ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine

Vastu võetud 09.02.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 123 lõike 8 alusel.

§ 1.   Asenduskodu kasvatusala töötaja täienduskoolituse õppekava

  Asenduskodu kasvatusala töötaja täienduskoolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument, mis määrab kindlaks täienduskoolituste mahu, ülesehituse, käsitletavate teemade loetelu ja õpiväljundid, nõuded ainekavale, tunni pikkuse ning täienduskoolituse lõpetamise tingimused.

§ 2.   Täienduskoolituste läbiviimine

  (1) Täienduskoolitusi võivad läbi viia täiskasvanute koolituse seaduse § 1 lõikes 5 nimetatud täienduskoolitusasutuse pidajad täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud tingimustel.

  (2) Täienduskoolitusele registreerujal peab olema vähemalt keskharidus. Täienduskoolituse läbiviijal on õigus nõuda registreerujalt haridust tõendavat dokumenti või selle koopiat.

  (3) Täienduskoolituse läbimisel väljastab täienduskoolituse läbiviija täienduskoolituse läbinule tunnistuse või tõendi, millele märgitakse:
  1) täienduskoolituse läbinud isiku nimi ja isikukood;
  2) täienduskoolitust läbiviiva asutuse või isiku nimi, registrikood ja aadress;
  3) tegevusloa või majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  4) läbitud õppekava nimetus;
  5) täienduskoolituse toimumise aeg ning maht akadeemilistes tundides;
  6) tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
  7) tunnistuse või tõendi number;
  8) koolitajate nimed.

§ 3.   Täienduskoolituste mahud, ülesehitus ning läbimise tingimused

  (1) Pedagoogika täienduskoolituse, sotsiaaltöö täienduskoolituse ning sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituse õppekava maht on 160 tundi, millest auditoorse töö maht moodustab 120 tundi ja iseseisva töö, sealhulgas lõputöö koostamise, maht moodustab 40 tundi.

  (2) Tunni pikkus on 45 minutit.

  (3) Pedagoogika täienduskoolitus koosneb viiest moodulist ja lõputööst. Pedagoogika täienduskoolituse moodulites käsitletavad teemad ja õpiväljundid on kehtestatud lisas 1.

  (4) Sotsiaaltöö täienduskoolitus koosneb kuuest moodulist ja lõputööst. Sotsiaaltöö täienduskoolituse moodulites käsitletavad teemad ja õpiväljundid on kehtestatud lisas 2.

  (5) Sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolitus koosneb seitsmest moodulist ja lõputööst. Sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituse moodulites käsitletavad teemad ja õpiväljundid on kehtestatud lisas 3.

  (6) Täienduskoolituste läbimise tingimusteks on vähemalt 90 protsendi ulatuses auditoorsel tööl osalemine ning lõputöö kirjalik ja suuline esitamine.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016. a

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Asenduskodu kasvatusala töötaja pedagoogika täienduskoolituse õppekava

Lisa 2 Asenduskodu kasvatusala töötaja sotsiaaltöö täienduskoolituse õppekava

Lisa 3 Asenduskodu abikasvatajate 160-tunnise sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituse õppekava

/otsingu_soovitused.json