Teksti suurus:

Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2021, 18

Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord1

Vastu võetud 02.02.2016 nr 10
RT I, 11.02.2016, 22
jõustumine 14.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2021RT I, 04.06.2021, 1707.06.2021

Määrus kehtestatakse kemikaaliseaduse § 22 lõike 7 alusel.

§ 1.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:

  (1) Gaas on igasugune kemikaal, mille absoluutne aururõhk temperatuuril 20 Celsiuse kraadi on vähemalt 101,3 kilopaskalit.
[RT I, 04.06.2021, 17 - jõust. 07.06.2021]

  (2) Vedelik on igasugune kemikaal, mida ei ole määratletud gaasina ning mis ei ole temperatuuril 20 Celsiuse kraadi ja normaalrõhul 101,3 kilopaskalit tahkes olekus.
[RT I, 04.06.2021, 17 - jõust. 07.06.2021]

§ 2.   Ettevõtte ohtlikkuse määratlemine

  (1) Isik, kelle käitises käideldakse käesoleva määruse lisas nimetatud ohtlikku kemikaali, määratleb oma ettevõtte ohtlikkuse kategooria vastavalt käesolevale määrusele ja selle lisale, mille tabelites on sätestatud kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus käitise kohta.

  (2) Aine ja segu klassifitseeritakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. a määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 16, 20.01.2011, lk 1–4) (edaspidi CLP-määrus).

  (3) Segu käsitletakse puhta ainega samaväärselt eeldusel, et segu osaks olevate ainete kontsentratsioonid jäävad CLP-määruses sätestatud piiridesse, välja arvatud juhul, kui protsendiline sisaldus või muu määratlus on dokumentatsioonis eraldi välja toodud.

  (4) Ettevõtte ohtlikkuse määramisel tuleb arvesse võtta ohtliku kemikaali maksimaalset võimalikku kogust, mis käitises on või võib olla olemas. Kui käitises on ohtlikku kemikaali kuni 2 protsenti asjakohasest alammäärast või künniskogusest, ei võeta seda kogust olemasoleva summaarse koguse arvutamisel arvesse juhul, kui aine asukoht käitises ei saa põhjustada õnnetust.
[RT I, 04.06.2021, 17 - jõust. 07.06.2021]

  (5) Ohtlik kemikaal, mida CLP-määruses nimetatud ei ole, ja jääde, mis võib olla käitises ja millel võib olla käitises valitseva olu korral omadus, mis võib põhjustada suurõnnetust, liigitatakse ajutiselt sellele kõige sarnasemasse ohukategooriasse või võrdsustatakse mõne käesoleva määruse lisas nimetatud sarnase ohtliku ainega.

  (6) Ohtlik kemikaal, mis võib kuuluda rohkem kui ühte ohukategooriasse, paigutatakse madalaimat künniskogust või ohtlikkuse alammäära nõudvasse ohukategooriasse.

  (7) Kui käitises on ohtliku kemikaali kogus väiksem või võrdne käesoleva määruse lisas oleva alammäära või künniskogusega, kohaldatakse ettevõtte ohtlikkuse määramisel käesoleva määruse §-des 3–5 sätestatut. Ohtlikkuse määramise suhtarvude valemit rakendatakse kolm korda, hinnates eraldi tervise-, füüsikalist ja keskkonnaohtu.
[RT I, 04.06.2021, 17 - jõust. 07.06.2021]

  (8) Terviseohtliku kemikaali suhtarvu määramisel arvestatakse käesoleva määruse lisa tabeli 2 ohtlikke kemikaale, mis kuuluvad akuutse toksilisuse 1., 2. või 3. kategooriasse või ohukategooria lühendiga STOT SE 1. kategooriasse koos käesoleva määruse lisa tabelis 1 toodud ohukategooriatesse H1 kuni H5 kuuluvate ohtlike kemikaalidega.
[RT I, 04.06.2021, 17 - jõust. 07.06.2021]

  (9) Füüsikalist ohtu, nagu tule- ja plahvatusoht, põhjustava kemikaali suhtarvu määramisel arvestatakse käesoleva määruse lisa tabeli 2 ohtlikke kemikaale, mis on klassifitseeritud kui plahvatusohtlik, tuleohtlik gaas, tuleohtlik aerosool, oksüdeeriv gaas, tuleohtlik vedelik, isereageeriv aine või segu, orgaaniline peroksiid, pürofoorne vedelik või tahke aine, oksüdeeriv vedelik või tahke aine koos käesoleva määruse lisa tabelis 1 toodud ohukategooriatesse P1 kuni P8 kuuluvate ohtlike ainetega.
[RT I, 04.06.2021, 17 - jõust. 07.06.2021]

  (10) Keskkonnaohtliku kemikaali suhtarvu määramisel arvestatakse käesoleva määruse lisa tabeli 2 ohtlikke kemikaale, mis on klassifitseeritud ohtlikuks veekeskkonnale ja mis kuuluvad kas akuutse toksilisuse 1. kategooriasse või kroonilise toksilisuse 1. või 2. kategooriasse koos käesoleva määruse lisa tabelis 1 toodud ohukategooriatesse E1 ja E2 kuuluvate ohtlike kemikaalidega.
[RT I, 04.06.2021, 17 - jõust. 07.06.2021]

  (11) Kui vähemalt üks käesoleva paragrahvi lõigete 8–10 alusel saadud suhtarvude summa on 1 või sellest suurem, kohaldatakse käesoleva määruse ja selle lisa asjakohaseid sätteid.

§ 3.   A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte määratlemine

  (1) A-kategooria ettevõte on suurõnnetuse ohuga ettevõte, milles käideldakse vähemalt ühte ohtlikku kemikaali, mille kogus on võrdne või ületab käesoleva määruse lisa tabeli 2 veerus 3 etteantud künniskogust QkA, või sama ohukategooria kemikaali, mille summaarne kogus on võrdne või ületab käesoleva määruse lisa tabeli 1 veerus 3 etteantud künniskogust QkA.

  (2) Suhtarvude summa arvutatakse valemiga ∑ qi / QkA ≥ 1, kus qi on ohtliku kemikaali või sama ohukategooria kemikaali kogus tonnides, ja QkA ohtliku aine või ohukategooria künniskogus tonnides vastavalt käesoleva määruse lisa tabelite 1 ja 2 veerule 3.

§ 4.   B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte määratlemine

  (1) B-kategooria ettevõte on suurõnnetuse ohuga ettevõte, milles käideldakse vähemalt ühte ohtlikku kemikaali, mille kogus on võrdne või ületab käesoleva määruse lisa tabeli 2 veerus 2 etteantud künniskogust QkB, või sama ohukategooria kemikaali, mille summaarne kogus on võrdne või ületab käesoleva määruse lisa tabeli 1 veerus 2 etteantud künniskogust QkB, aga käideldav kogus on väiksem käesoleva määruse § 3 lõike 1 kohaselt arvutatud künniskogustest.
[RT I, 04.06.2021, 17 - jõust. 07.06.2021]

  (2) Suhtarvude summa arvutatakse valemiga ∑ qi / QkB ≥ 1, kus qi on ohtliku kemikaali või sama ohukategooria kemikaalide kogus tonnides, ja QkB ohtliku aine või ohukategooria künniskogus tonnides vastavalt käesoleva määruse lisa tabelite 1 ja 2 veerule 2.

§ 5.   C-kategooria ettevõtte määratlemine

  (1) C-kategooria ettevõte on ohtlik ettevõte, milles käideldakse vähemalt ühte ohtlikku kemikaali, mille kogus on võrdne või ületab käesoleva määruse lisa tabeli 2 veerus 1 etteantud alammäära Qa, või sama ohukategooria kemikaali, mille summaarne kogus on võrdne või ületab käesoleva määruse lisa tabeli 1 veerus 1 nimetatud alammäära Qa, aga käideldav kogus on väiksem käesoleva määruse § 4 lõike 1 kohaselt arvutatud künniskogustest.
[RT I, 04.06.2021, 17 - jõust. 07.06.2021]

  (2) Suhtarvude summa arvutatakse valemiga ∑ qi / Qa ≥ 1, kus qi on ohtliku kemikaali või sama ohukategooria kemikaali kogus tonnides, ja Qa ohtliku aine või ohukategooria alammäär tonnides vastavalt käesoleva määruse lisa tabelite 1 ja 2 veerule 1.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 1–37).

Lisa Ohtlike kemikaalide ohukategooriad ning alammäär ja künniskogus ohtliku ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramiseks
[RT I, 04.06.2021, 17 - jõust. 07.06.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json