Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/018 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2020, 9

Lepingu nr 17-00132/018 muutmine

Vastu võetud 10.02.2020

Lisa 7
28.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/018 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 30.01.2020 käskkirja nr 1-2/20/102 alusel

ja

Osaühing A-Ülevaatus, registrikoodiga 11480500, asukohaga Fosforiidi 14, Maardu linn, Harju maakond 74114 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Andres Soots,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Lisada Poolte vahel 28.06.2017. a sõlmitud Lepingu punktis 2 toodud tabelisse järgmine Ülevaatuspunkt:

Jrk.nr
Ülevaatuspunkti aadress
Lubatud sõiduki kategooriad
13.
Töökoja põik 1, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa 74604
M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Osaühing A-Ülevaatus

Teelise 4

Fosforiidi 14, Maardu linn

10916 Tallinn

Harju maakond 74114

Tel. 611 9300

Tel. 510 9136

E-post: info@mnt.ee

E-post: a-ulevaatus@a-ulevaatus.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 11480500

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json