Teksti suurus:

Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT I, 11.02.2022, 14

Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord

Vastu võetud 18.01.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tagatisfondile krediidiasutuse pankroti- või moratooriumihalduri või likvideerija poolt esitatavate hoiustajate ja nende kõlblike hoiuste saldode ning sissenõutavaks muutunud kohustuste andmete täpsem loetelu ja esitamise kord.

§ 2.  Aruanded ja nende koostamine

  (1) Krediidiasutuse pankroti- või moratooriumihaldur või likvideerija (edaspidi haldur) on kohustatud esitama Tagatisfondile iga hoiustaja, tema kõlbliku hoiuse ja sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta hoiuste peatamise päeva seisuga andmed järgmiste aruannetena:
  1) „Andmed füüsilisest isikust hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta” vastavalt määruse lisale 1;
  2) „Andmed füüsiliste isikute kontojääkide kohta” vastavalt määruse lisale 2;
  3) „Andmed juriidilisest isikust hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta” vastavalt määruse lisale 3;
  4) „Andmed juriidiliste isikute kontojääkide kohta” vastavalt määruse lisale 4.

  (2) Aruanded koostatakse eurodes ümardatuna kahe kohani pärast koma, välja arvatud juhul, kui määruse lisas on sätestatud teisiti.

  (3) Välisvaluutas fikseeritud summad arvutatakse ümber eurodesse hoiuste peatamise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel. Kui hoiuste peatamise päev ei ole pangapäev, kasutatakse hoiuste peatamise päevale eelnenud viimasel pangapäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakurssi.

§ 3.  Aruannete esitamise nõuded

  (1) Aruanded esitatakse Tagatisfondile Finantsinspektsiooni vahendusel elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena, järgides Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud tehnilisi nõudeid andmevahetuse turvamisele ja aruannete esitamisele.

  (2) Kui esitatud aruandes tuvastatakse viga, esitab haldur elektrooniliselt uue korrigeeritud aruande.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 17. oktoobri 2016. a määrus nr 46 „Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. juulil.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Andmed füüsilisest isikust hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta

Lisa 2 Andmed füüsiliste isikute kontojääkide kohta

Lisa 3 Andmed juriidilisest isikust hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta

Lisa 4 Andmed juriidiliste isikute kontojääkide kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json