Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2011 otsus nr 845

Karistusseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.2011

Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 06.01.2011, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 364 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aine, energia või jäätmete ebaseadusliku keskkonda viimise eest, samuti normatiive ületava müra põhjustamise eest, kui sellega on põhjustatud oht inimese elule või tervisele või olulise kahju oht vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”;

2) paragrahvi 364 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Sama teo eest, kui sellega on:
1) tekitatud suur kahju vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele;
2) tekitatud raske tervisekahjustus või
3) põhjustatud inimese surm, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.”;

3) paragrahvi 364 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1, 2 või 21 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

4) paragrahvi 365 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aine, energia või jäätmete ebaseadusliku keskkonda viimise eest, samuti normatiive ületava müra põhjustamise eest ettevaatamatusest, kui sellega on põhjustatud oht inimese elule või tervisele või olulise kahju oht vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

5) paragrahvi 365 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(12) Sama teo eest, kui sellega on:
1) tekitatud suur kahju vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele;
2) tekitatud raske tervisekahjustus või
3) põhjustatud inimese surm, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”;

6) paragrahvi 365 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1, 11 või 12 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

7) seadustikku täiendatakse §-dega 3651 ja 3652 järgmises sõnastuses:

§ 3651. Laevalt saasteainete merre heitmise keelu korduv rikkumine

(1) Laevalt saasteainete keelatud merreheitmise eest, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust ning kui puudub käesoleva seadustiku §-s 364 sätestatud süüteokoosseis, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.

§ 3652. Laevalt saasteainete merre heitmise keelu korduv rikkumine ettevaatamatusest

(1) Laevalt saasteainete keelatud merreheitmise eest ettevaatamatusest, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust ning kui puudub käesoleva seadustiku §-s 365 sätestatud süüteokoosseis, –
karistatakse rahalise karistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

8) paragrahvi 367 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 367. Kemikaalide ja jäätmete käitlemise nõuete rikkumine

(1) Kemikaalide või jäätmete käitlemise nõuete rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud oht inimeste elule või tervisele või olulise kahju oht vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”;

9) paragrahvi 367 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 367 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

11) paragrahvi 368 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 368. Kemikaalide ja jäätmete käitlemise nõuete rikkumine ettevaatamatusest

(1) Kemikaalide või jäätmete käitlemise nõuete rikkumise eest ettevaatamatusest, kui sellega on põhjustatud oht inimeste elule või tervisele või olulise kahju oht vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.”;

12) seadustikku täiendatakse §-dega 3681–3683 järgmises sõnastuses:

§ 3681. Riikidevahelise jäätmeveo nõuete rikkumine

(1) Riikidevahelise jäätmeveo nõuete rikkumise eest, kui jäätmete vedu toimus olulises koguses, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.

§ 3682. Käitise ebaseaduslik käitamine

(1) Käitise ebaseadusliku käitamise eest, millega on põhjustatud väljaspool käitist oht inimeste elule või tervisele või olulise kahju oht vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.

§ 3683. Osoonikihi kaitsmise eesmärgil keelatud aine ja toote käitlemine

(1) Osoonikihi kaitsmise eesmärgil keelatud aine või toote ebaseadusliku tootmise, sisse- või väljaveo või turustamise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

13) paragrahvi 412 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kiirgusallika valmistamise, valdamise, kasutamise, veo või käitlemise muude nõuete rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud oht paljude inimeste elule või tervisele või olulise kahju oht vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.”;

14) seadustiku normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 167, 22.06.2001, lk 10–19); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest (ELT L 255, 30.09.2005, lk 11–21); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu (ELT L 328, 06.12.2008, lk 28–37); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/123/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest (ELT L 280, 27.10.2009, lk 52–55).”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json