Teksti suurus:

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 27 „Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2014, 2

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 27 „Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 05.03.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määrust nr 27 „Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu „toetuse väljamaksmise kord” tekstiosaga „kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava)”;

3) paragrahvi 21 lõike 1 punkti 1 muudetakse järgmiselt:

„1) kuni 6 hindepunkti prioriteetide nimekirja kantud teemal tegevuse elluviimise korral”;

4) 6. peatüki pealkiri ja § 28 pealkiri „Rakendussäte” asendatakse pealkirjaga „Rakendussätted”;

5) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Toetuse saaja, kelle kohta on 2014. aastal tehtud taotluse rahuldamise otsus, teeb abikõlblikud kulutused ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta, hiljemalt 30. juuniks 2015. a.”;

6) määruse lisa 2 tabeli punkti 1 alapunkt 1.1 sõnastatakse järgmiselt:

1.1
Tegevuse korraldamine prioriteetide nimekirja kantud valdkonnas
0–6
 
 

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json