Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruse nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2014, 7

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruse nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord” muutmine

Vastu võetud 04.03.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse sadamaseaduse § 25 lõike 12 ning § 27 lõike 6 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruses nr 78 „Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded”;

2) paragrahvi 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) Laevaheitmete vastuvõtmise akti vorm.”;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise akti vorm on toodud määruse lisas 4.”;

5) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) määruse lisa 1 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud);

7) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud);

8) määruse lisa 3 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud);

9) määrust täiendatakse lisaga 4 (lisatud).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Teatis sissesõidusadamale / Information to be notified into the port of call

Lisa 2 Sadama vastuvõtuseadmete väidetavatest puudustest teavitamise vorm / Form for reporting alleged inadequacies of port reception facilities

Lisa 3 1973. aasta rahvusvahelisest konventsioonist merereostuse vältimiseks laevadelt ning nimetatud konventsiooni kehtivatest protokollidest ja hilisematest muudatustest (edaspidi MARPOL 73/78) tuleneva laevaheitmete ja lastijäätmete liigituse vastavus Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu”

Lisa 4 Laevaheitmete vastuvõtmise akt / Waste delivery receipt

/otsingu_soovitused.json