Teksti suurus:

Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevusloa taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid

Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevusloa taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2014, 12

Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevusloa taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid

Vastu võetud 29.04.2004 nr 41
RTL 2004, 57, 952
jõustumine 10.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.05.2006RTL 2006, 47, 84115.06.2006
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
04.03.2014RT I, 11.03.2014, 114.03.2014

Määrus kehtestatakse «Kiirgusseaduse» § 28 alusel.

1. peatükk KIIRGUSTEGEVUSLOA ANDMISE, MUUTMISE JA KEHTETUKS TUNNISTAMISE MENETLUSE TÄHTAJAD 

§ 1.   Kiirgustegevusloa taotlemine

  (1) Kiirgustegevusloa saamiseks esitab taotleja Keskkonnaametile (edaspidi loa andja) selle määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse ning sõltuvalt kiirgustegevuse ja kasutatava kiirgusallika iseloomust selle määruse §-des 9–20 ja määruse lisades 2–5 esitatud vormide kohased taotluse materjalid ja dokumendid.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Kui kiirgustegevusluba taotletakse radioaktiivse aine Eestisse sisseveoks riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, või Eestist väljaveoks riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, täidab taotleja määruse lisas 6 esitatud vormi kohase taotluse ning sõltuvalt kiirgusallikast kas lisas 3 või 4 esitatud vormid kiirgusallikat iseloomustavate andmetega.

§ 2.   Kiirgustegevusloa taotluse registreerimine ja menetlemine

  (1) Loa andja registreerib kiirgustegevusloa taotluse viivitamatult pärast selle saamist.

  (2) Loa andja vaatab taotleja esitatud andmed ja dokumendid läbi ning vajaduse korral kontrollib nende vastavust tegelikule olukorrale.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Kui loa andja määrab taotlejale tähtaja loa taotluse puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, tagastab loa andja taotluse läbi vaatamata 5 päeva jooksul arvates lõike 3 alusel määratud tähtaja lõppemisest.

§ 3.   Kiirgustegevusloa andmise või muutmise avatud menetluse algatamisest teatamine

  (1) Kui kiirgustegevusloa andmise või muutmise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, teatab loa andja menetluse algatamisest „Kiirgusseaduse“ § 21 kohaselt 14 päeva jooksul taotluse nõuetele vastavuse tuvastamisest, taotluses esinevate puuduste kõrvaldamisest või täpsustavate andmete esitamisest arvates.

  (2) Kui kiirgustegevusloa andmisele või muutmisele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, võib loa andja § 4 lõikes 2 nimetatud tähtaega pikendada kuni kolm kuud.
[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

§ 4.   Kiirgustegevusloa andmine

  (1) [Kehtetu - RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

  (2) Loa andja teeb otsuse kiirgustegevusloa andmise või loa andmisest keeldumise kohta 90 päeva jooksul taotluse registreerimisest arvates.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Kui kiirgustegevusluba taotletakse olulise keskkonnamõjuga kiirgustegevuse jaoks, peatub loa taotluse menetlemise tähtaeg keskkonnamõju hindamise ajaks.

  (4) Kui kiirgustegevusluba taotletakse tehniliselt keeruka kiirgustegevuse jaoks, võib loa andja selle paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaega pikendada kuni kolm kuud.

§ 5.   Kiirgustegevusloa avalikul väljapanekul esitatud ettepanekud ja vastuväited

  (1) Loa taotlejale antakse 10 päeva avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidetega tutvumiseks ning nende kohta arvamuse avaldamiseks. Loa andja võib nimetatud tähtaega loa taotleja ettepanekul sõltuvalt ettepanekute ja vastuväidete mahukusest või keerukusest pikendada kuni 30 päeva.

  (2) Avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohad vaatab loa andja läbi kahe nädala jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest või loa taotlejalt lõikes 1 nimetatud arvamuse saamisest arvates. Loa andja võib nimetatud tähtaega sõltuvalt ettepanekute ja vastuväidete mahukusest või keerukusest pikendada kuni 30 päeva võrra.
[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

§ 6.   Kiirgustegevusloa andmisest keeldumine

  Loa andja teatab loa taotlejale kiirgustegevusloa andmisest keeldumisest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul keeldumisotsuse tegemisest arvates.

§ 7.   Kiirgustegevusloa muutmine ja uue loa taotlemise vajadusest teatamine

  (1) Kui ilmnevad «Kiirgusseaduse» § 25 lõikes 1 loetletud asjaolud, muudab loa andja kiirgustegevusluba 30 päeva jooksul muudatuse tegemise vajadusest teada saamisest.

  (2) Kui kiirgustegevusloa omaja teavitab loa andjat «Kiirgusseaduse» § 24 punktis 4, 5 või 7 nimetatud muudatuste kavandamisest, otsustab loa andja 10 päeva jooksul uue kiirgustegevusloa taotluse esitamise vajaduse.

§ 8.   Kiirgustegevusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Enne kiirgustegevusloa kehtetuks tunnistamise otsustamist kuulab loa andja ära kiirgustegevusloa omaja suuliselt või kirjalikult esitatud seisukohad. Ärakuulamise ajast ja kohast teavitatakse kiirgustegevusloa omajat posti teel vähemalt üks nädal enne ärakuulamist.

  (2) Kiirgustegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse saadab loa andja postiga või toimetab kiirgustegevusloa omajale kätte viivitamatult.

2. peatükk KIIRGUSTEGEVUSLOA TAOTLUSELE ESITATAVAD TÄPSUSTATUD NÕUDED JA KIIRGUSTEGEVUSLOA TAOTLUSE VORMID 

§ 9.   Kiirgustegevuse õigustus, iseloomustus ja kirjeldus

  Kiirgustegevusloa taotluse osades «Kiirgustegevuse õigustus, iseloomustus ja kirjeldus» kirjeldab taotleja võimalikke alternatiivseid lahendusi ja põhjendab nende vahel tehtud valikut. Kiirgustegevuse toimumist kirjeldatakse etappide kaupa ning kirjelduses iseloomustatakse kasutatavaid metoodikaid ja tehnoloogiaid.
[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

§ 10.   Kiirgustegevuse asukoht ja rajatise asendiplaan

  Kiirgustegevuse asukoha ja rajatise plaani kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) kiirgustegevuse rajatiste asendiplaan sobivas mõõtkavas. Plaanile kantakse rajatise territoorium, sellega piirnevate alade kasutuse otstarve, vajadusel ka plaani piirkonnas asuvate teiste ettevõtete piirid;
  2) kiirgusallikate asukohaks olevate ruumide plaanid sobivas kuid mitte väiksemas kui 1:100 mõõtkavas. Plaanile kantakse kõik ruumid, kus asuvad kiirgusallikad, ja nende ruumidega külgnevad ruumid ning märgitakse nende ruumide kasutamise otstarve.

§ 11.   Andmed kasutatava tehnoloogia ja seadmete kohta

  Loa taotleja esitab taotluses kiirgustegevuses kasutatavate seadmete nimetused ja nende kasutamisjuhised.

§ 12.   Kiirgusallikat iseloomustavad andmed

  Kiirgusallikat iseloomustavad andmed esitatakse lisas 2, 3 või 4 esitatud vormi kohaselt sõltuvalt kiirgusallikast.

§ 13.   Kiirgustegevuse käigus tekkivad radioaktiivsed jäätmed ja heitmed ning vastavusnäitajad

  Tekkivate radioaktiivsete jäätmete ja heitmete kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) jäätmete tekkimise viis;
  2) jäätmete kirjeldus ja nende eeltöötlemise viisid radioaktiivsete jäätmete tekitaja juures;
  3) jäätmete aktiivsus ja põhilised radionukliidid;
  4) jäätmete kogumiseks kasutatavate konteinerite kirjeldus;
  5) maksimaalne doosikiirus jäätmekonteineri pinnal;
  6) kavandatav ladustamise viis radioaktiivsete jäätmete käitleja juures;
  7) protseduurid jäätmete üleandmiseks jäätmekäitlejale ja üleantavate jäätmepakendite vastavusnäitajad;
  8) andmed keskkonda hajutatavate heitmete kohta ja keskkonda juhtimise viisid;
  9) jäätmete inventuuri protseduuride kirjeldus.

§ 14.   Kiirgusallika ohutustamise kava

  (1) Kiirgusallika ohutustamise kavas esitatakse teave kiirgusallika kasutamise lõpetamise protseduuride kohta.

  (2) Uue kõrgaktiivse kiirgusallika kasutuselevõtmiseks esitatud kiirgustegevusloa taotluse või kiirgustegevusloa muutmise taotluse juurde lisab taotleja koopia dokumendist, mis tõendab, et kiirgusallikas tagastatakse tootjale vastavalt „Kiirgusseaduse“ § 301 punktile 4, kui loa taotlejal on selline dokument olemas.
[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

§ 15.   Radioaktiivsete jäätmete käitluskoha lõpliku sulgemise viisid

  Radioaktiivsete jäätmete käitluskoha lõpliku sulgemise kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) sulgemise kava;
  2) planeeritud radioaktiivsete jäätmete koguaktiivsus;
  3) planeeritud jäätmepakendite arv ja jäätmepakendite iseloomustus;
  4) sulgemisjärgse ligipääsu piiramise meetmete kirjeldus;
  5) sulgemisjärgse kiirgusseire vajadus ja ulatus;
  6) radionukliidide keskkonda sattumise piiramiseks kavandatavate meetmete kirjeldus;
  7) käitluskoha projekteerimise ja muude asjakohaste dokumentide säilitamise kavad.

§ 16.   Kiirgusseire kava ja kiirgusseireks kasutatavad seadmed

  Kiirgusseire kava ja kiirgusseireks kasutatavate seadmete kohta esitatakse:
  1) seirekava ja seire meetodite kirjeldus;
  2) seire koht (kontrolli- ja jälgimisalal, nende aladega piirnevatel aladel) ja aeg;
  3) seireandmete registreerimise ja säilitamise kord;
  4) isikudosimeetria kirjeldus (dosimeetria liik ja sagedus);
  5) kasutatavate kiirgusseireseadmete iseloomustus ja mõõtühikud, seadme tüüp ja seadet iseloomustavad andmed.

§ 17.   Kiirgusohutushinnang

  Kiirgusohutushinnang sisaldab:
  1) kiirgusallika ohutu kasutamise analüüsi kiirgustegevuse kõikidel etappidel alates allika paigaldamisest kuni selle kasutamise lõpetamiseni;
  2) oodatava doosi suurust kiirgusallika normaalsetes töötingimustes;
  3) potentsiaalse kiirituse hinnangut ja potentsiaalse kiirituse doosi suurust.

§ 18.   Meetmed kiirgusohutuse tagamiseks

  Kiirgusallika ohutust tagavate meetmete kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) kavandatud kollektiivsete ja isikukaitsemeetmete ja -vahendite nimistu;
  2) kiirgustöötajate instrueerimise ja koolituse kavad;
  3) lubatud doosikiirus kiirgusallika mõjupiirkonnas ja doosikiiruse ületamisel rakendatavad meetmed;
  4) lubatud radioaktiivse saastumise tasemed lahtise kiirgusallika kasutamisel;
  5) kiirgusallika ohutu kasutamise eeskirjad töö- ja avariiolukorras;
  6) ruumide ja kiirgusallika märgistus;
  7) kiirgusallika asukoht ruumis, ruumide ja kasutatud materjalide kirjeldused.

§ 19.   Hädaolukorras tegutsemise plaan

  Suure ohuga kiirgustegevuse korral esitatavas hädaolukorras tegutsemise plaanis märgitakse:
  1) kiirgustegevuse lühike iseloomustus;
  2) võimalike hädaolukordade ja nende tagajärgede kirjeldus;
  3) hädaolukorras tegutsemise juhi nimi ja tema kontaktandmed;
  4) hädaolukorras tegutsemise kirjeldus;
  5) teave hädaolukorras tegutsemiseks vajalike vahendite ja ressursside kohta;
  6) Keskkonnaameti ja Päästeameti häirekeskuse ning töötajate teavitamise kord;
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  7) teiste ettevõtete ja asutustega koostöö korraldamise kirjeldus.

§ 20.   Kiirgustöötajad

  Kiirgustöötajate nimekiri, nende isikuandmed ja andmed nende erialase väljaõppe kohta esitatakse lisa 5 vormi kohaselt.

§ 201.   Kiirgustööeeskiri

  Sõltuvalt kiirgustöö eripärast peab kiirgustööeeskirjas sisalduma:
  1) kiirgusallika kasutamise eeskiri;
  2) kiirgusallika hoidmise eeskiri;
  3) töökoha kiirgusseire eeskiri;
  4) isikudosimeetrite väljaandmise, kandmise, tagastamise ja hoidmise eeskiri;
  5) tegutsemisjuhend kiirgusallika rikke, avarii või muud kiirgusohtu põhjustava juhtumi korral;
  6) kiirgusallika teisaldamise ja veoeeskiri;
  7) radioaktiivsete jäätmete käitlemise eeskiri;
  8) radioaktiivsete heitmete keskkonda juhtimise eeskiri.
[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

3. peatükk KIIRGUSTEGEVUSLOA VORMID 

§ 21.   Kiirgustegevusloa koosseis

  (1) Kiirgustegevusluba koosneb:
  1) lisas 7 esitatud vormi kohasest esilehest;
  2) „Kiirgusseaduse“ § 19 lg 1 punktides 5–9 ja kõrgaktiivse kiirgusallikaga seotud kiirgustegevuse korral lisaks § 19 lõikes 11 loetletud andmetest ning loa tingimustest.
[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

  (2) Radioaktiivse aine sisse-, välja- ja läbiveo loa vorm on esitatud lisas 8.

Lisa 1 Kiirgustegevusloa taotlus

Lisa 2 Elektrikiirgusseadet iseloomustavad andmed

Lisa 3 Kiirgusallikat ja seda sisaldavat seadet iseloomustavad andmed
[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

Lisa 4 Lahtist kiirgusallikat iseloomustavad andmed

Lisa 5 Kiirgustöötajate andmed

Lisa 6 Kiirgustegevusloa taotlus radioaktiivse aine sisse-, välja- ja läbiveoks

Lisa 7 Kiirgustegevusluba
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

Lisa 8 Kiirgustegevusluba radioaktiivse aine sisse-, välja- või läbiveoks
[RT I, 11.03.2014, 1 - jõust. 14.03.2014]

/otsingu_soovitused.json