Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2015, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2015 otsus nr 618

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.02.2015

§ 1.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena, kusjuures põhikoolis võib õpe toimuda kas kõikides põhikooliklassides või üksnes mõnes järjestikuses gümnaasiumile eelnevas klassis;”;

2) paragrahvi 82 lõikes 3 asendatakse sõna „töötasu” sõnaga „tööjõukulude”;

3) paragrahvi 82 lõiget 3 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Vald või linn võib investeeringutega seotud kulude katmiseks riigieelarvest eraldatud toetust kasutada käesoleva seaduse § 37 lõikes 2 nimetatud tugispetsialistide tööjõukuludeks või teenuse tagamiseks ning käesolevas lõikes nimetatud muude kulude katmiseks.”;

4) paragrahvi 82 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Riigieelarves nähakse ette vahendid riiklikult toetatavate õpilaskodu kohtade toetuseks (edaspidi õpilaskodutoetus), lähtudes riiklikult toetatavatele õpilaskodu kohtadele vastuvõetud õpilaste arvust, õpilaskodutoetusest ühe koha kohta ja käesoleva seaduse § 39 lõike 6 alusel kehtestatud määrusest. Vald või linn ning Haridus- ja Teadusministeerium sõlmivad õpilaskodu kohtade toetamiseks lepingu.”;

5) paragrahvi 82 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Riigieelarves võib valdadele ja linnadele ette näha toetuse munitsipaalkoolide õpetajate tööjõukuludeks, kui käesoleva seaduse § 21 lõigete 1 ja 3 rakendamine või õpilaste arv valla või linna haldusterritooriumil peetavas ainsas munitsipaalgümnaasiumis tingib erisusi gümnaasiumi riikliku õppekava rakendamisel. Käesolevas lõikes nimetatud toetuse kasutamise tingimused ja korra ning jaotuse valdade ja linnade vahel kehtestab Vabariigi Valitsus.”;

6) paragrahvi 82 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Riigieelarves nähakse ette vahendid vanglaõpet korraldavate koolide vanglaõppega seotud õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude ja täienduskoolituse ning õppekirjanduse toetuseks, lähtudes vanglaõppel olevate õpilaste arvust ning riiklikest õppekavadest. Vald või linn ning Haridus- ja Teadusministeerium sõlmivad vanglaõppe toetamiseks lepingu.”;

7) paragrahvi 82 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Riigieelarves nähakse ette vahendid haiglaõpet korraldavatele riigikoolidele haiglaõppega seotud õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude ja täienduskoolituse ning õppekirjanduse kulude katmiseks.”;

8) paragrahvi 1001 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2013. aasta 1. septembri seisuga ühe asutusena tegutsevad üldhariduskool ja huvikool võivad jätkata tegevust ühe asutusena.”.

§ 2.  Erakooliseaduse muutmine

Erakooliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena, kusjuures põhikoolis võib õpe toimuda kas kõikides põhikooliklassides või üksnes mõnes järjestikuses gümnaasiumile eelnevas klassis;”;

2) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-des 42 ja 82 munitsipaalkoolile sätestatud alustest ja tingimustest, nähakse põhikoolile ja gümnaasiumile igal aastal riigieelarves ette sihtotstarbelised toetused erakooli õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude ja täienduskoolituse, õppevahendite, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lõikes 6 nimetatud õpilaskodu kohtade, statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavatele õpilastele koolilõuna ning erakoolide investeeringute toetuseks. Erakooli pidaja ning Haridus- ja Teadusministeerium sõlmivad toetuste kasutamiseks lepingu.”;

3) paragrahvi 43 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2013. aasta 1. septembri seisuga ühe asutusena tegutsevad üldhariduskool ja huvikool võivad jätkata tegevust ühe asutusena.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json