Teksti suurus:

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2015, 4

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 03.03.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 19 lõike 1 alusel.

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruses nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Piirikontrolli andmekogu asutamine

„(1) Määrusega asutatakse piirikontrolli andmekogu ametliku nimetusega „Piirikontrolli infosüsteem” (edaspidi piirikontrolli andmekogu).

(2) Piirikontrolli andmekogu ametlik lühend on PIKO.”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piirikontrolli andmekogu asutamise eesmärk on piirikontrolli läbivate isikute ja sõidukite üle arvestuse pidamine ja kontrolli teostamine.”

3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Piirikontrolli andmekogus sisalduvaid andmeid kasutatakse siseturvalisuse tagamisega seonduvate tegevuste ja sündmuste analüüsimisel ja statistilistel eesmärkidel ning vajadusel koos politsei sisemise töökorralduse vajadusteks peetavate andmekogudega.”;

4) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

§ 5 Piirikontrolli andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

(1) Piirikontrolli andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

(2) Piirikontrolli andmekogu volitatud töötlejateks on Maksu- ja Tolliamet, Kaitsepolitseiamet ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.”;

(3) Maksu- ja Tolliametil on õigus andmekogu andmeid lisaks § 2 lõikes 2 nimetatud eesmärkidele kasutada ka avalik-õiguslike rahaliste nõuete kogumise, rahvusvahelise kaubanduse seaduslikkuse tagamise ning maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamise eesmärgil.”;

5) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piirikontrolli andmekogusse kantakse isiku piiriületuse kohta järgnevad andmed:
1) perekonnanimi (-nimed);
2) eesnimi (-nimed);
3) sugu;
4) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
5) kodakondsus;
6) isiku dokumendi välja andnud riik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
7) reisidokumendi nimetus ja number;
8) dokumendi blanketi number;
9) dokumendi kehtivus;
10) ajutist viibimist või elamisõigust tõendava dokumendi number;
11) seadusliku viibimise aluse dokumendi väljastanud riik;
12) seadusliku viibimise aluse dokumendi liik;
13) seadusliku viibimise aluse dokumendi kehtivuse aeg;
14) piirikontrollitempli number;
15) reisi tähis;
16) reisi eesmärk;
17) piiriületuse suund;
18) Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt;
19) piiriületuse aeg (kuupäev ja kellaaeg);
20) piiriületuse edukus;
21) isiku seos teiste temaga sama piiriületust teostavate piiriületusobjektide suhtes;
22) piirikontrolli teostaja (andmete sisestaja) identifikaator;
23) tähelepanekud;
24) teise astme piirikontrolli menetlusega seotud andmed.”;

6) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Piirikontrolli andmekogusse kantakse mootorsõiduki piiriületuse kohta järgnevad andmed:
1) sõiduki registreerimise riik;
2) sõiduki riiklik registreerimismärk;
3) sõiduki registreerimistunnistuse number;
4) sõiduki kategooria;
5) sõiduki mark;
6) sõiduki mudel;
7) sõiduki tehasetähis (VIN-kood);
8) sõiduki valmistamisaasta;
9) sõiduki värvus;
10) sõiduki kasutusõiguse andmed;
11) tunnus, kas sõiduk on koormaga;
12) reisi tähis;
13) piiriületuse suund;
14) Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt;
15) piiriületuse aeg (kuupäev ja kellaaeg);
16) piiriületuse edukus;
17) sõiduki seos teiste temaga sama piiriületust teostavate piiriületusobjektide suhtes;
18) piirikontrolli teostaja (andmete sisestaja) identifikaator;
19) sõidukit füüsiliselt kontrollinud isiku identifikaator;
20) tähelepanekud;
21) teise astme piirikontrolli menetlusega seotud andmed.”;

7) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Piirikontrolli andmekogusse kantakse veesõiduki piiriületuse kohta järgnevad andmed:
1) veesõiduki IMO number;
2) veesõiduki nimi;
3) veesõiduki valmistamise aasta;
4) veesõiduki registreerimisnumber/purje number;
5) veesõiduki lipuriik (riigi kolmekohaline kood, riigi nimetus);
6) veesõiduki tüüp;
7) veesõiduki identifitseerimise kood (HIN/CIN kood);
8) veesõiduki laevapere liikmete arv;
9) veesõidukil olevate reisijate arv;
10) veesõiduki saabumis- või lahkumisaeg;
11) veesõiduki lähte- või sihtriik;
12) veesõiduki lähte- või sihtsadam;
13) veesõiduki last;
14) veesõiduki mootori tüüp;
15) veesõiduki mootori mark;
16) veesõiduki mootori mudel;
17) veesõiduki mootori seeria number;
18) veesõiduki piiriületuse suund;
19) veesõiduki Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt;
20) veesõiduki piiriületuse registreerimise aeg (kuupäev ja kellaaeg);
21) veesõiduki piiriületuse edukus;
22) veesõiduki seos teiste temaga sama piiriületust teostavate piiriületusobjektide suhtes;
23) kai number;
24) sadama nimi;
25) reisi tähis;
26) piirikontrolli teostaja (andmete sisestaja) identifikaator;
27) tähelepanekud;
28) teise astme piirikontrolli menetlusega seotud andmed.”;

8) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Piirikontrolli andmekogusse kantakse õhusõiduki piiriületuse kohta järgnevad andmed:
1) õhusõiduki tüüp;
2) õhusõiduki registreerimistähis;
3) õhusõiduki registreerimisriik;
4) õhusõiduki omaniku nimi või nimetus;
5) õhusõiduki lähte- või sihtkoht;
6) õhusõiduki meeskonnaliikmete arv;
7) õhusõidukil olevate reisijate arv;
8) reisi tähis;
9) õhusõiduki piiriületuse suund;
10) õhusõiduki Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt;
11) õhusõiduki piiriületuse registreerimise aeg;
12) õhusõiduki piiriületuse edukus;
13) piirikontrolli teostaja (andmete sisestaja) identifikaator;
14) õhusõiduki seos teiste temaga sama piiriületust teostavate piiriületusobjektide suhtes;
15) õhusõiduki seeria number;
16) tähelepanekud;
17) teise astme piirikontrolliga menetlusega seotud andmed.”;

9) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Piirikontrolli andmekogusse kantakse raudteesõiduki piiriületuse kohta järgnevad andmed:
1) raudteesõiduki number;
2) raudteesõiduki tüüp;
3) raudteesõidukil oleva kauba nimetus;
4) raudteesõiduki vagunite arv;
5) raudteesõidukil olevate meeskonnaliikmete arv;
6) raudteesõidukil olevate reisijate arv;
7) raudteesõiduki piiriületuse suund;
8) raudteesõiduki Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt;
9) raudteesõiduki piiriületuse registreerimise aeg (kuupäev ja kellaaeg);
10) raudteesõiduki piiriületuse edukus;
11) piirikontrolli teostaja (andmete sisestaja) identifikaator;
12) raudteesõiduki seos teiste temaga sama piiriületust teostavate piiriületusobjektide suhtes;
13) tähelepanekud;
14) teise astme piirikontrolli menetlusega seotud andmed.”;

10) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Piirikontrolli andmekogusse kantakse isiku ja piiri ületava sõiduki kohta käesoleva paragrahvi lõigetes 1–41 nimetatud andmetega seotud sisejulgeolekualast teavet.”;

11) paragrahvi 11 punktis 2 asendatakse sõna „maismaasõiduki” sõnaga „mootorsõiduki”;

12) paragrahv 17 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Piirikontrolli andmekogu turvaklass on K3T2S1, andmete kaitsmiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.”;

13) paragrahv 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piirikontrolli andmekogusse kantavate andmete säilitamise aeg on 10 (kümme) aastat, § 17 lõikes 5 sätestatud logide säilitamise aeg on 2 (kaks) aastat.”.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json