Teksti suurus:

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2020, 1

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend” muutmine

Vastu võetud 09.02.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend” muutmine

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) määrust täiendatakse §-ga 102 järgmises sõnastuses:

§ 102. Makseandmik

(1) Paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud saldoandmiku esitaja esitab kord kuus saldoandmiku esitamise tähtajal lisaks saldoandmikule makseandmiku, milles esitatakse info aruandekuul tehtud maksete kohta.

(2) Makseandmikus ei kajastata:
1) makseid füüsilistele isikutele, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjad;
2) maksude ja muude tasude maksmist Maksu- ja Tolliametile;
3) täiendavate puhkepäevade hüvitiste maksmist Sotsiaalkindlustusameti poolt;
4) enamlaekunud või edasikantavate tulude ega laekumisel kohustistena arvele võetud summade tagasimakseid, välja arvatud võetud laenude tagasimaksed;
5) riigisaladuse all olevaid makseid;
6) makseid, mille summa on väiksem kui 100 eurot.

(3) Makseandmik esitatakse üldeeskirja lisas 9 toodud vormil.”;

3) paragrahvi 25 lõiked 7–9 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui sihtfinantseerimise andja või vahendaja ja saaja on mõlemad avaliku sektori üksused ja saajal on aasta lõpu seisuga sihtfinantseerimisega seotud nõudeid või kohustisi andja või vahendaja ees, esitab saaja andjale või vahendajale sihtfinantseerimisega seotud nõuete ja kohustiste kohta aasta lõpu seisuga teatise hiljemalt järgmise aasta 31. jaanuaril.

(8) Kui toetuse andja või vahendaja annab riigiraamatupidamiskohustuslase üksusest toetuse saajale toetust täielikult või osaliselt kulude hüvitamiseks ilma nende kohta alusdokumente nõudmata ja neid kulusid kajastatakse esialgu teiste eelarve liikide arvel, kajastab toetuse saaja maksetaotluse alusel dokumentaalselt tõestamata kulude eelarve liigi muutmise selles perioodis, millal need kulud sisuliselt tehti. Analoogselt muudetakse eelarve liiki raamatupidamise õiendi alusel ka muudel juhtudel, kui see on otstarbekas arvestuse liigse keerukuse vältimiseks.

(9) Riigiraamatupidamiskohustuslase üksus jaotab dokumentaalselt tõestamata kulud käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetud juhul hinnanguliselt tööjõukuluks ja majanduskuluks ja kajastab eelarve liigi muutmise järgmiselt:
1) deebet 508000 (tööjõukulu) ja deebet 555000 (majanduskulu) ning kreedit 710001 (kassakulu) toetuse ja kaasfinantseerimise eelarve liigiga, lisades toetuse koodi;
2) kreedit 508000 (tööjõukulu) ja kreedit 555000 (majanduskulu) ning deebet 710001 (kassakulu) varem tehtud kulude eelarve liigiga.”;

4) paragrahvi 25 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 52 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt;

„(8) Saldoandmikke esitavad avaliku sektori üksused võrdlevad iga kvartali lõpu seisuga omavahelisi saldosid. Selleks kasutatakse pärast saldoandmiku esitamist saldoandmike infosüsteemi saldode võrdlemise ja ridade võrdlemise päringuid. Vahede korral peetakse e-posti teel kirjavahetust kuni vahede likvideerimiseni. Erimeelsuse korral teatatakse sellest Riigi Tugiteenuste Keskusele. Riigi Tugiteenuste Keskuse pakutava lahenduse alusel vahe parandatakse. Vahesid, mille suurus on väiksem kui 1000 eurot, ei pea parandama, välja arvatud juhul, kui vahed on ühe ja sama konsolideerimisgrupi sisesed. Niisugustes konsolideerimisgruppides võib konsolideeriv üksus kehtestada 1000 eurost väiksema lubatud vahe piirmäära.”;

6) määruse lisa 1 „Kontode koodid” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) määruse lisa 2 „Tehingupartnerite koodid” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

8) määrust täiendatakse lisaga 9 „Makseandmiku vorm” (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 2 ja 8 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Kontode koodid

Lisa 2 Tehingupartnerite koodid

Lisa 9 Makseandmiku vorm

/otsingu_soovitused.json