Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2021, 8

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.03.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõigete 2 ja 4, § 57 ja § 70 lõike 2 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrust nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord” täiendatakse §-ga 32 järgmises sõnastuses:

§ 32. Erisused seoses põhikooli ja gümnaasiumi lõpetava õpilase tunnustamisega 2020/2021. õppeaastal

(1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikooli lõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne on „väga hea”. Kui õppeainete viimaste aastahinnetena on kasutatud „arvestatud”, tunnustatakse põhikooli lõpetajat kiitusega juhul, kui kool hindab aastahinnet „arvestatud” samaväärseks hindega „väga hea”.

(2) Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on „väga hea”. Kui kooliastmehinnetena on kasutatud „arvestatud”, tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat kuldmedaliga juhul, kui kool hindab kooliastmehinnet „arvestatud” samaväärseks hindega „väga hea”.

(3) Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt „hea” ja ülejäänud õppeainetes „väga hea”. Kui kooliastmehinnetena on kasutatud „arvestatud”, tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat hõbemedaliga juhul, kui kool hindab kooliastmehinnet „arvestatud” samaväärseks hindega „väga hea” või „hea”.”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) LE - lõpueksami tulemus;”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „hinded” sõnaga „tulemused”;

3) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Klassipäevikusse kantakse õpilase õppimise käigus saadud hinded; üleminekueksamite, põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi koolieksamite tulemused; täiendava õppetöö ja korduseksamite tulemused; käitumise ja põhikoolis ka hoolsuse hinded.”;

4) paragrahvi 13 lõikes 4 asendatakse sõna „eksamihinded” sõnaga „eksamitulemused”.

§ 3.  Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määrust nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” täiendatakse §-ga 462 järgmises sõnastuses:

§ 462. Eksamikorralduse erisused 2020/2021. õppeaastal

(1) 2020/2021. õppeaastal ei ole põhikooli lõpueksamid põhikooli lõpetamise otsuse tegemise aluseks.

(2) Ühtsete põhikooli lõpueksamite ja põhikooli koolieksamite hindamistulemused esitatakse 2020/2021. õppeaastal protsendina maksimaalsest tulemusest.

(3) Põhikoolilõpetaja, kes ühtse põhikooli lõpueksami ajal või eksamiplaanis ettenähtud koolieksami ajal haigestub või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel, sooritab korduseksami koolieksamina.

(4) 2020/2021. õppeaastal ei kohaldata käesoleva määruse § 18 lõiget 6.

(5) Käesolevas paragrahvis nimetatud eksamid viiakse läbi järgides kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja piiranguid grupi suurusele. Eksamiruumis peavad eksaminandid saama istuda ühekaupa ja üksteist häirimata.”.

Liina Kersna
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json