Teksti suurus:

Sideteenuse hinna, kvaliteedi, katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2022, 11

Sideteenuse hinna, kvaliteedi, katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 09.03.2022 nr 20

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 1002 lõike 21 alusel.

§ 1.  Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu nimetus on „Sideteenuse hinna, kvaliteedi, katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteem” (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu inglise keelne nimetus on Database for price, quality, coverage, usage and capabilities of communications services.

§ 2.  Andmekogu eesmärk

  (1) Andmekogu pidamise eesmärk on võrrelda üldkasutatava elektroonilise side teenuse (edaspidi sideteenus) hindu ja kvaliteeti ning kaardistada Eesti territooriumi aadressiobjektidel pakutavate interneriühenduse teenuste võimalused ja tehnilised parameetrid ning tuvastada geograafilised alad või aadressiobjektid, millel puudub internetiühenduse teenus.

  (2) Andmekogu põhilised ülesanded on:
  1) sideteenuste võimaluste kaardi koostamine ja visualiseerimine kaardil;
  2) turutõrke hindamiseks vajalike väljundite, sealhulgas ruutkaart ja statistika, koostamine ja visualiseerimine kaardil;
  3) internetiühenduse teenuste kohta statistika koostamine;
  4) statistiliste andmete arhiveerimine, esitamine ja printimise võimaldamine vastavalt esitatud päringutingimustele;
  5) asjast huvitatud isikule sideteenuste võimaluse ja turutõrgete kohta info jagamine ning hinna ja kvaliteedi võrdlemise võimaldamine.

§ 3.  Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja tagab:
  1) andmekogu pidamise vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) andmekogu toimimise ja andmete esitamise võimaluse;
  3) andmekogu toimingute õiguspärasuse;
  4) andmekogust andmete väljastamise nõuetekohasuse;
  5) andmekogu kasutajatoe olemasolu;
  6) õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule ning selles sisaldavatele andmetele;
  7) koostöös elektroonilise side ettevõtjatega (edaspidi sideettevõtja) andmekogus korrastatud ja õige andmete esituse ning töötluse;
  8) andmekogule esitatud andmete kasutamise ainult § 2 sätestatud eesmärgi täitmiseks.

§ 4.  Andmekogu volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on sideteenust osutav sideettevõtja.

  (2) Andmekogu sideettevõtjast volitatud töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
  1) laeb andmekogusse üles määruse lisas enda kohta käivaid andmeid ning ajakohastab neid;
  2) teeb kõiki tavakasutajate õigusega määratud toiminguid.

§ 5.  Andmekogu kasutajad

  (1) Andmekogu vastutaval töötlejal on õigus:
  1) sisestada andmekogusse volitatud töötleja kontaktandmed, moodustada kasutaja rollid ja korraldada andmekogule juurdepääs, sealhulgas administreerida kasutajaliidest;
  2) saada ligipääs veebirakenduse administreerimise liidesele;
  3) saada ligipääs kõikidele andmekogus sisaldavatele andmetele ja logidele;
  4) laadida andmekogusse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kontrollmõõtmiste faile.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja täidab § 4 nimetatud ülesandeid.

  (3) Andmekogu kasutaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi või selle valitsemisala ameti ametnik, kes on seotud lairibastrateegia või Eesti digiühiskonna arengukava kiire internetiühenduse teenuse kättesaadavuse suurendamise meetme elluviimise ja seirega või kelle ametiülesannete täitmiseks on vajalik andmekogus oleva info kasutamine. Nimetatud kasutajal on õigus tutvuda andmekogusse sideettevõtjate poolt esitatud kõikide andmetega ja teha kõiki tavakasutajate õigustega määratud toiminguid.

  (4) Andmekogu autoriseerimata tavakasutajal on õigus saada andmekogust sideteenuste võimaluste, hinna ja kvaliteedi kohta koondandmeid ning võimalus otsida, vaadata ja printida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt teostatud kontrollmõõtmiste tulemusi.

  (5) Andmekogu autoriseeritud tavakasutajal on lisaks autoriseerimata tavakasutaja õigustele riigi autentimisteenuse vahendusel isikusamasuse tuvastamisel õigus näha ühekordse päringu tulemusel ühe aadressobjekti piires teenust pakkuvate sideettevõtete internetiühenduse teenuste võimalusi.

§ 6.  Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ning kõik andmed säilitatakse elektroonselt.

  (2) Andmekogu turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K1T2S1.

§ 7.  Andmekogu koosseis ja andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) aadressobjektide andmebaas koos nendel pakutavate võimalike internetiühenduse teenuse kiirustega;
  2) sideettevõtja osutatava internetiühenduse teenuse geograafilise leviku ja tehniliste parameetrite andmebaas;
  3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti sideteenuste kvaliteedi mõõtetulemuste andmebaas;
  4) turutõrke ja ruutkaardi ulatuse analüüsi andmebaas;
  5) autenditud kasutajate andmebaas;
  6) internetiühenduse teenuse ja numbripõhise isikutevahelise side teenuse hinna ja kvaliteedi andmebaas;
  7) Eesti haldus- ja asutusjaotuse kaart.

  (2) Andmekogus töödeldavate andmete täpsem koosseis on sätestatud määruse lisas.

§ 8.  Andmete andmekogusse kandmine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja kannab andmekogusse määruse lisa punktis 3 nimetatud andmed.

  (2) Sideettevõtja esitab andmekogusse andmeid internetiühenduse teenuse geograafilise leviku, võimaluste ja võimekuse parameetrite kohta kokkulepitud formaadis ühe tervikliku failina veebiliidese vahendusel vähemalt üks kord aastas, jaanuarikuus. Kui andmete muutus ei ole aasta jooksul märkimisväärne, loeb andmekogu vastutav töötleja andmed pikendatuks.

  (3) Sideettevõtja esitab andmeid internetiühenduse teenuse ja numbripõhise isikutevahelise side teenuse hinna ja kvaliteedi kohta andmekogule läbi veebiliidese sarnase perioodiga kui sideettevõtja muudab vastavaid andmeid oma veebilehel.

  (4) Andmete andmekogusse kandja või esitaja vastutab enda poolt andmekogusse kantud või esitatud andmete õigsuse eest.

§ 9.  Andmete töötlemine

  (1) Andmekogu vastutaval töötlejal on õigus teha järelepärimisi sideettevõtjatele, kui tema poolt esitatud andmed on puudulikud või kui on tekkinud põhjendatud kahtlus nende õigsuses.

  (2) Ebaõigete andmete avastamisel andmekogus parandab andmekogu vastutav töötleja need koostöös andmed esitanud sideettevõtjaga esimesel võimalusel. Ebaõiged andmed kustutatakse andmekogust.

  (3) Paragrahvi 8 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete uuendamisel muudab andmekogu vastutav töötleja eelmise perioodi kohta kehtinud andmed mitteaktiivseks.

  (4) Andmekogu andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja vaatamisi logitakse. Logi sisaldab kirje looja ja loomise aja ning viimase muutja ja viimase muutmise aja andmeid.

§ 10.  Juurdepääs andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele

  (1) Juurdepääsu andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele omavad isikud vastavalt §-s 5 sätestatud õiguste ja rollipõhise määratluse alusel ning piires.

  (2) Andmekogu andmed jagunevad avalikeks ning piiratud juurdepääsuga andmeteks.

  (3) Andmekogu avalikud andmed on:
  1) internetiühenduse teenuse maksimum üles- ja allalaadimiskiiruste näitajate koondandmed;
  2) koondandmed internetiühenduste teenuseta aadressobjektide kohta;
  3) statistiliste aruannete koondandmed turutõrke suuruse kohta;
  4) andmed Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti mõõtmistulemuste kohta;
  5) andmed sideteenuse hindade ja kvaliteedi ning neile vastava sideettevõtja kohta.

  (4) Piiratud juurdepääsuga andmed avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 17 tähenduses on mistahes andmekogus osaleva sideettevõtja põhised üksikud alg- ja koondandmed sideteenuste võimaluste ja turutõrgete suuruse kohta.

  (5) Andmekogusse kantud avalikele andmetele juurdepääsu ei piirata. Andmekogu kasutajale võimaldatakse juurdepääs nimetatud andmetele veebiliidese kaudu ööpäevaringselt.

  (6) Juurdepääsu tagamine § 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kasutajatele toimub andmekogu vastutavale töötlejale esitatud avalduse alusel. Avalduses märgitakse andmekogu kasutaja kohta vähemalt tema roll, nimi, isikukood ja kontaktandmed.

  (7) Andmekogu vastutav töötleja tagab isikutele juurdepääsu neile määratud kasutajarolli piires viie tööpäeva jooksul avalduse esitamisest arvates.

  (8) Andmekogu piiratud juurdepääsuga andmetele igakordsel juurdepääsul toimub isiku isikusamasuse tuvastamine riigi autentimisteenuse vahendusel.

§ 11.  Andmete säilitamine

  (1) Paragrahvi 9 lõikes 3 nimetatud mitteaktiivsed andmed arhiveeritakse andmekogus. Arhiveeritud andmeid säilitatakse andmekogus viis aastat andmete mitteaktiivseks muutmisest arvates.

  (2) Andmekogusse andmete sisestamise, muutmise, kustutamise ja vaatamise logi säilitatakse üks aastat vastava logi loomise päevast arvates.

  (3) Andmed hävitatakse säilitustähtaja möödumisel.

§ 12.  Andmekogu pidamise üle järelevalve teostamine õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle tehakse avaliku teabe seaduses kehtestatud korras.

  (2) Järelevalvet andmekogus töödeldavate andmete õigsuse ja töötlemise üle teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

§ 13.  Andmekogu pidamise rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse riigieelarvest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu.

§ 14.  Andmekogu muutmine ja lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamine otsustatakse seadusega.

  (2) Andmekogu laiendamine, ühendamine ja lõpetamine ning andmete üleandmine teise andmekogusse, avalikku või riigiasutuse arhiivi või nende hävitamine toimub kooskõlas avaliku teabe seaduses ja arhiiviseaduses sätestatud nõuetega.

§ 15.  Rakendussäte

  Andmekogu funktsionaalsus, mis võimaldab võrrelda internetiühenduse teenuse ja numbripõhise isikutevahelise side teenuse hindu ja kvaliteeti tehakse kättesaadavaks hiljemalt 30. juunil 2023. a.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa Sideteenuse hinna, kvaliteedi, katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteemis töödeldavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json