Teksti suurus:

Kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seadus (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine)

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2023, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2023 otsus nr 272

Kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seadus (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine)

Vastu võetud 22.02.2023

§ 1.  Kohtute seaduse muutmine

Kohtute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kriminaalasja kiirmenetluses lahendamiseks, väärteoasja lahendamiseks, tõkendi kohaldamise või haldustoiminguks loa andmise otsustamiseks või kui kohus leiab, et see on õigusemõistmise huvides vajalik, võib kohtuistungit pidada ka muul ajal.”;

2) seadust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
KOHTUKORRALDUSE ERISUSED ERAKORRALISE JA SÕJASEISUKORRA AJAL

§ 381. Kohtu esimehe pädevus muuta kohtu tööjaotusplaani ja kohtu kodukorda

Kohtu esimees võib erakorralise või sõjaseisukorra ajal käskkirjaga muuta kohtu tööjaotusplaani ja kodukorda, kui see on vältimatult vajalik õigusemõistmise korrakohaseks tagamiseks.

§ 382. Kohtu esimehe juhis kohtuasja eelisjärjekorras menetlemiseks

(1) Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib kohtu esimees anda kohtunikule juhise üldiste tunnuste alusel kindlaksmääratava kohtuasja eelisjärjekorras menetlemiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhis ei tohi takistada kohtunikul lahendada kohtuasi sõltumatult ja oma siseveendumuse kohaselt.

§ 383. Kohtute haldamise nõukoja ülesannete osaline üleandmine Riigikohtu esimehele

Käesoleva seaduse § 41 lõike 1 punktides 1, 4 ja 5 nimetatud nõusoleku ja lõikes 2 nimetatud seisukoha annab erakorralise või sõjaseisukorra ajal Riigikohtu esimees.

§ 384. Kohtuniku ajutine saatmine teise kohtu koosseisu

(1) Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib Riigikohtu üldkogu saata maa-, haldus- või ringkonnakohtu kohtuniku tema nõusolekuta arutama kohtuasju teise sama või madalama astme kohtusse, kui õigusemõistmise korrakohast toimimist ei ole võimalik tagada muul viisil. Kohtunikul säilivad õigusemõistmise volitused ka kohtus, kus on tema alaline teenistuskoht.

(2) Kui Riigikohtu üldkogu ei ole otsustusvõimeline, teeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse Riigikohtu esimees.

(3) Erakorralise või sõjaseisukorra lõppemisel menetleb kohtunik lõpuni need kohtuasjad, mille lõpuni menetlemise määrab selle kohtu esimees, kus on tema alaline teenistuskoht. Ettepaneku kohtuasja lõpuni menetlemiseks teeb selle kohtu esimees, kuhu kohtunik oli saadetud.

(4) Kohtuniku saatmisel teise kohtusse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alusel säilib kohtunikule tema ametipalk.

(5) Kui kohtunik arutab asja kohtus, mille tööpiirkonnas ei asu tema alaline teenistuskoht, hüvitatakse talle sõidu- ja majutuskulud, samuti muud lähetuskulud avaliku teenistuse seaduse § 44 lõike 5 alusel kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 385. Rahvakohtuniku osalemise erisused

Erakorralise või sõjaseisukorra ajal rahvakohtunik õigusemõistmises ei osale. Maakohtus mõistab sel ajal õigust maakohtunik ainuisikuliselt.

§ 386. Kohtunike täiskogu ja valitud omavalitsusorganite erisused

(1) Riigikohtu esimees võib erakorralise või sõjaseisukorra ajal jätta kohtunike täiskogu kokku kutsumata.

(2) Kohtunike täiskogul valitud omavalitsusorgani kohtunikust liikme ametiaeg pikeneb käesoleva seaduse § 38 lõike 8 kohaselt.

(3) Kui omavalitsusorgan muutuks kohtunike täiskogul valitud liikme väljalangemise tõttu otsustusvõimetuks, võib uue kohtunikust asendusliikme valida kohtunike täiskogu asemel Riigikohtu üldkogu. Asendusliikme ametiaeg kehtib, kuni kohtunike täiskogu valib uue liikme.

§ 387. Kohtu esimehe ametiaja pikenemine

Kui kohtu esimehe ametiaeg lõpeb erakorralise või sõjaseisukorra ajal, võib valdkonna eest vastutav minister kohtu esimehe ja Riigikohtu esimehe nõusolekul tema ametiaega pikendada. Kohtu esimehe volitused kehtivad kuni kuus kuud erakorralise või sõjaseisukorra lõppemisest arvates.”;

3) paragrahvi 45 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „Kohtuniku üle, kes lahendab käesoleva seaduse” tekstiosaga „Kohtuniku üle, kes on saadetud ajutiselt teise kohtu koosseisu käesoleva seaduse § 384 alusel, lahendab”;

4) paragrahvi 452 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Erakorralise või sõjaseisukorra ajal kaasatakse kohtunik halduskohtusse käesoleva seaduse §-s 384 sätestatud korras.”.

§ 2.  Halduskohtumenetluse seadustiku muutmine

Halduskohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) seadustikku täiendatakse §-ga 951 järgmises sõnastuses:

§ 951. Menetluse peatamine erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra tõttu

Kohus võib erakorralise või sõjaseisukorra ajal menetluse peatada kuni takistuse äralangemiseni, kui asja menetlemine ei ole võimalik või on oluliselt raskendatud erakorralise või sõjaseisukorraga kaasnevate erandlike asjaolude tõttu.”;

2) paragrahvi 133 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib kohus oma õiglase äranägemise kohaselt asja läbi vaadata lihtsustatud korras, kui erakorralisest või sõjaseisukorrast tulenev vajadus asja kiireks läbivaatamiseks kaalub üles kaebusega kaitstava õiguse riive.”;

3) paragrahvi 169 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „Lihtmenetluses” tekstiosaga „Käesoleva seaduse § 133 lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul asja läbivaatamisel lihtmenetluses”.

§ 3.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku § 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Erakorralise või sõjaseisukorra ajal rahvakohtunik õigusemõistmises ei osale. Maakohtus mõistab sel ajal õigust maakohtunik ainuisikuliselt. Erakorralise või sõjaseisukorra lõppemisel jätkab maakohtunik ainuisikuliselt õiguse mõistmist nendes kohtuasjades, milles rahvakohtunik ei osalenud.”.

§ 4.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetlus seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) seadustikku täiendatakse §-ga 3551 järgmises sõnastuses:

§ 3551. Menetluse peatamine erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra tõttu

Kohus võib erakorralise või sõjaseisukorra ajal menetluse peatada kuni takistuse äralangemiseni, kui asja menetlemine ei ole võimalik või on oluliselt raskendatud erakorralise või sõjaseisukorraga kaasnevate erandlike asjaolude tõttu.”;

2) paragrahvi 405 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib kohus kõiki hagiasju menetleda käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatud viisil ja korras, kui erakorralisest või sõjaseisukorrast tulenev vajadus asja kiireks läbivaatamiseks kaalub üles hagiga kaitstava õiguse riive või hagiga kaitstava õiguse riive on väheintensiivne.”;

3) paragrahvi 444 lõiget 2 ja lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „kohus menetleb” tekstiosaga „käesoleva seaduse § 405 lõikes 1 nimetatud”;

4) paragrahvi 666 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „lõigetes 1 ja 4”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json